[SlovLit] Tri vprašanja -- Naše številke v šifrantih

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Jun 4 10:37:51 CEST 2016


Od: Simona Kranjc <simona.kranjc na guest.arnes.si>
Datum: 04. junij 2016 09:58
Zadeva: Re: Tri vprašanja (
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005578.html)

Spoštovani, odgovarjam na vprašanje, ki ga je zastavil dr. Božič.

Združeno delovno skupino za jezik in internacionalizacijo (združena po
sklepu RK RS 13. junija 2014), ki je pripravila osnutek sprememb in
dopolnitev 12. člena ZVŠ, so sestavljali: red. prof. Matej Zupan, red.
prof. dr. Goran, red. prof. dr. Simona Kranjc, red. prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, red. prof. dr. Iztok Turel z Univerze v Ljubljani, red.
prof. dr. Marko Jesenšek, doc. dr. Vlasta Kučiš, doc. dr. Lučka Lorber in
mag. Pika Radmilovič z Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Tadeja Jere
Jakulin, izr. prof. dr. Sonja Starc in Tatjana Mikelić z Univerze na
Primorskem in red. prof. dr. Franko Mladen ter red. prof. dr. Katja Mihurko
Poniž z Univerze v Novi Gorici.

Citat iz Zapisnika Delovne skupine za jezik in internacionalizacijo, 9. 1.
2015, točka 1: »Rektorska konferenca je na svoji seji 28. 11. 2014 sprejela
predlog sprememb in dopolnitev 12. člena ZVŠ, ki ga je pripravila Delovna
skupina (v nadaljevanju DS), in ji dala mandat, da izvede ustrezne postopke
za umestitev sprememb. To nalogo bo za DS opravila Pravna služba Univerze v
Ljubljani, ki se bo o pravnih zadevah posvetovala tudi s predsednikom
Statutarne komisije UL prof. dr. Mihom Juhartom in članom Senata UL prof.
dr. Janezom Kranjcem.«

Iz primerjave obeh členov ZVŠ o jeziku (zdajšnjega 8. in predlaganega 12.)
so natančno razvidne spremembe.

8. člen

(1) Učni jezik je slovenski.

(2) Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v
tujem jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom.

(3) Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v tujem jeziku
izvajajo:

- študijski programi tujih jezikov,

- deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči
visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje število tujih
študentov,

-študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo
tudi v slovenskem jeziku.

(4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega
oziroma znanstvenega jezika.

(5) Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se omogoči učenje
slovenščine.

(6) Podrobnejši način skrbi za razvoj in učenje slovenščine določi
minister, pristojen za visoko šolstvo.12. člen

(1) Učni jezik je slovenski.

(2) Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:

- študijske programe tujih jezikov,

- študijske programe, če se primerljivi študijski programi ali deli
študijskih programov na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem
jeziku,

- študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem
izvajanju sodelujejo tudi gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je
vanje vpisano večje število tujih študentov,

- skupne študijske programe, ki se izvajajo s tujimi visokošolskimi zavodi,

- študijske programe, ki jih visokošolski zavodi izvajajo v tujini.

(4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenskega jezika kot
strokovnega oziroma znanstvenega jezika.

(5) Visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so tujci ali
Slovenci brez slovenskega državljanstva, se omogoči učenje slovenskega
jezika.Spremembe in dopolnitve, ki smo jih predlagali in jih je RK RS sprejela,
smo na svojih institucijah prediskutirali, nato pa smo aprila 2015
oblikovali predlog strukture strategije rabe jezika na univerzah, ki ga je
potrdila RK RS na seji septembra 2015.

Navajam strukturo dokumenta (gl. tudi v Kranjc, 2015 (SSJLK)).

Predlog sklepa: RK potrdi strukturo dokumenta, ki predstavlja strategijo
rabe jezika na univerzah in opredeljuje v predlogu 12. člena ZVŠ nenatančno
opredeljena mesta.

Struktura Strategije

1. Stanje v mednarodnem prostoru glede rabe jezika in internacionalizacije
2. Trenutno stanje v Sloveniji glede rabe jezika in internacionalizacije
- dokumenti na ravni države o rabi jezika in internacionalizaciji
- dokumenti na ravni univerz o rabi jezika in internacionalizaciji
3. Raba jezika na univerzah
- učni jezik (priporočila ob uresničevanju 12. člena ZVŠ)
- znanje slovenščine tujejezičnih študentov in učiteljev ter drugih
sodelavcev
- slovenščina kot tuji jezik na slovenskih univerzah in na univerzah v
tujini
- znanje tujega jezika učiteljev in drugih sodelavcev, ki v študijskem
procesu uporabljajo tuji jezik
4. Skrb za strokovni in znanstveni jezik
- habilitacije
- strokovni jeziki v slovenščini in tujih jezikih
- različni konteksti rabe in izbire jezika (konference, gostovanja,
povzetki v slovenskem in/ali tujem jeziku).
5. Internacionalizacija

===

Tole sem našel o uradni umeščenosti jezikovno-literarnega dela humanistike,
mogoče bo komu prišlo prav pri izpolnjevanju obrazcev:

- po Klasiusu (https://www.stat.si/Klasius) ima slovenski jezik s
književnostjo šifro 2231
- pri ARRS-u (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp) imajo
literarne vede šifro 6.07
- po FOS-u (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp)
oz. frascatijski lestvici (https://sl.wikipedia.org/wiki/en:Frascati_Manual)
imajo jeziki in književnosti šifro 6.2
- v UDK-ju (
https://sl.wikipedia.org/wiki/en:Universal_Decimal_Classification#8_Language._Linguistics._Literature)
pa ima književnost karakteristično št. 82

Za več glej poglavje https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#UDK v Novi
pisariji. -- miran
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: <https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20160604/a5de266f/attachment.html>


Dodatne informacije o seznamu SlovLit