[SlovLit] Digital Literary Studies -- Tri vprašanja -- SdS 1967

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 2 23:40:57 CEST 2016


https://journals.psu.edu/dls -- prva številka časopisa Digital
Literary Studies na platformi Open Journal System.

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 2 Jun 2016 22:22:01 +0200
Subject: Tri vprašanja

Iz izjave MIZŠ (odgovor na stališče DSP, objavljen na spletni strani
ministrstva 2. junija 2016):

Vsebina sprememb tega člena je bila pripravljena v sodelovanju
Rektorske konference in strokovnjakov s področja slovenskega jezika
ter usklajena in potrjena na delovni skupini za pripravo novele Zakona
o visokem šolstvu, Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije in
Svetu za študentska vprašanja. Resolucija o Nacionalnem programu
visokega šolstva 2011 – 2020 predstavlja izhodišče predlaganih
sprememb, ki visokošolskim zavodom nalaga, da se poučevanje lahko
izvaja tudi v tujih jezikih, pri čemer je zagotovljen razvoj
slovenskega jezika in tudi terminologije. Raba tujih jezikov v
študijskem procesu je eden od pomembnih elementov kakovostnega razvoja
znanosti. Zaradi razvoja znanja in znanosti je prav, da Slovenija
omogoči večjo odprtost slovenskega visokošolskega prostora.

- Kateri strokovnjaki s področja slovenskega jezika so pripravljali
spremembe tega člena?
- Ali je minister za kulturo Tone Peršak na seji vlade podprl spremembe?
- Zakaj sta spremembam nasprotovali Vladna služba za slovenski jezik
in Vladna služba za zakonodajo?

===

Pred zborovanjem slavistov. Podružnica Slavističnega društva Slovenije
v Novem mestu je sprejela ponudbo glavnega odbora, da bi bil letošnji
občni zbor v Novem mestu in tako da bo na plenumu, ki bo 22. oktobra
1967 v Ljubljani, govor o sporedu občnega zbora in o problematiki, ki
jo bo občni zbor obravnaval. Na tem plenumu bodo posamezne podružnice
poročale o delu v preteklem letu ter o izvrševanju sklepov, ki
zadevajo rabo slovenskega jezika. Ti sklepi pa so naslednji: 1.
Ustavna določila glede enakopravnosti slovenskega jezika v okviru
jugoslovanskih skupnosti ne morejo biti več deklarativna, ampak se
morajo uresničiti v praksi. 2. Na ozemlju SRS Je treba poleg drugih
določil uveljaviti 2. odstavek 74. člena Ustave SRS (»Poslovanje vseh
državnih organov ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij, ki
izvršujejo družbeno službo na območju SRS, se vodi v slovenskem
jeziku«). 3. Slavistično društvo bo s strokovnim in znanstvenim delom
svojih članov in kot organizacija podprla naloge  Socialistične zveze
del. ljudstva, ki zadevajo to področje. 4. Društvo bo s pomočjo
podružnic navezalo stike s samoupravnimi organi, da bi le-ti postali
nosilci skrbi za čistejši jezik, zlasti s pomočjo izobraževalnih
centrov in  internega tiska. 5. Množična občila so dolžna posvečati še
večjo pozornost kulturi ustnega in pismenega izraza, dnevni tisk in
RTV naj uvedeta stalne jezikovne svetovalnice. Te naj vodijo
strokovnjaki. 6. Društvo se mora bolj zavzeti, da bodo šole, javne
službe in delovne organizacije dobile za svoje delo ustrezne učbenike,
priročnike in druga strokovna pomagala. Občni zbor Slavističnega
društva bo prav gotovo razgrnil še veliko novih in tekočih problemov,
ki pa niso važni samo za ozek krog strokovnih delavcev. (Dolenjski
list 12. 10. 1967, slučajno naletel na članek -- mh)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit