[Solomonov Seminar] neSolomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Tue, 29 May 2001 11:06:53 +0200


Tokrat bi samo opozoril na zanimivo predavanje,
ki se bo odvijalo v cetrtek, 31.5.2001 od 9:30 do 14:00;
FGG, Jamova 2, Ljubljana, svecana dvorana, II. nadstropje.

Gre za predstavitev vseh aspektov studija na daljavo
preko Interneta, ki ga izvaja Stanford University in na
katerem sodeluje tudi nekaj studentov FAGG.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pedagogical, Technical and Professional Issues 
of the Global Project Based Learning at Stanford

Dr. Renate Fruchter

Director of Project Based Learning 
Laboratory (PBL Lab) Department of 
Civil and Environmental Engineering
Stanford University, USA.


Povzetek: PBL je oblika projektnega ucenja, ki ga organizira Univerza 
Stanford, ZDA, za podiplomske (graduate) studente gradbenistva in 
arhitekture. V njem sodelujejo univerze iz ZDA, Evrope in Japonske. Razen 
dveh osebnih srecanj studij v celoti poteka na daljavo. Za delo, predavanja 
in pogovor na daljavo se uporablja izkljucno Internet. Studentom predavajo 
vodilni ameriski profesorji, arhitekti in inzenirji iz prakse. Namesto vaj se 
oblikujejo skupine treh studentov. V vsaki so arhitekt, gradbenik-
konstruktivec in gradbenik-organizator, ki morajo izdelati arhitekturo, nacrt in 
plan gradnje za stavbo. Dodeljen jim je tudi lastnik oz. investitor. Clani 
skupine so iz razlicnih koncev sveta, zato so pri delu prisiljeni uporabljati 
orodja Interneta za delo na daljavo. Poleg vrhunskega teoreticnega znanja, 
ki ga dobijo na predavanjih, se studenti pri takem nacinu dela spoznajo z 
najnovejsimi informacijskimi tehnologijami, naucijo se sporazumevanja v 
mednarodnem prostoru in ob projektu spoznajo z nacinom razmisljanja 
kolegov iz sorodnih poklicev. Vse to so dragocene izkusnje za delo na 
globalnem trziscu, ki ga povezujejo informacijske tehnologije. 

Od leta 1999 na PBL sodelujejo studenti gradbenistva in arhitekture iz 
Ljubljane: 1999 T. Cerovsek kot konstrukter, 2000 M. Sargac kot arhitekt, 
2001 I. Zagar kot organizator, 2000-2001 T. Cerovsek kot investitor.V letu 
2001 je med laboratorijem PBL in Katedro za gradbeno informatiko, IKPIR-
FGG stekel projekt "znanstveno-tehnoloskega sodelovanja z ZDA".