[SlovLit] Srečko Renko -- Govorjena slovenščina -- Posvet Učni jezik v visokem šolstvu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Jun 19 19:40:44 CEST 2016


Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 17. junij 2016 08:24
Zadeva: Srečko Renko (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005593.html)

V oči mi je padla novica o smrti Srečka Renka, saj gre za družino, ki
prihaja z našega konca. Srečko Renko, slavist, dolgoletni učitelj
slovenščine na italijanskih univerzah, je bil namreč brat Stanislava
Renka, urednika Primorskega dnevnika in publicista
(http://www.primorci.si/osebe/renko-stanislav/955/). Moja nona se obeh
spominja, saj je bila pri Stanislavu Renku po 2. svetovni vojni, potem
ko je prišel s partizani v Trst, varuška njegovih sinov. Eden od sinov
se je rodil v partizanih (Miha), drugi pa je Jakob Renko, rojen takoj
po vojni 1946, pesnik in slikar iz Trsta. To ime pa je 10 let pozneje
dobil moj oče. Urška

===

Mlada raziskovalka Maja Bitenc bo zagovarjala svojo doktorsko
disertacijo Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih
osebah v torek, 21. 6. 2016, ob 11.30 v predavalnici 34. Vljudno
vabljeni vsi, tudi študentke in študenti (za premor med izpiti in po
zanimive informacije, kakršnih v obveznem študijskem gradivu ni veliko
…). --  tajništvo Oddelka za slovenistiko FF UL.

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 19 Jun 2016 17:50:35 +0200
Subject: Posvet Učni jezik v visokem šolstvu

Spoštovani, vabimo Vas na posvet z naslovom Predlog sprememb in
dopolnitev Zakona o visokem šolstvu: učni jezik v visokem šolstvu, ki
bo 28. junija 2016 ob 9.30 uri v dvorani Državnega sveta na Šubičevi
4, Ljubljana.

Izhodišča za posvet. Vlada je v zakonodajni postopek po rednem
postopku vložila Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem
šolstvu. V javni razpravi je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport prejelo preko 40 kritičnih odzivov, vendar udeleženci trdijo, da
jih pri pripravi predloga večinoma ni upoštevalo. V javnosti je bilo
največ pripomb na 1. člen predloga zakona, ki spreminja 8. člen
sedanjega zakona in se nanaša na učni jezik visokega šolstva.
Ministrstvo v utemeljitvi tega člena priznava, da so bila mnenja glede
tega člena deljena, vendar vladni predlog v celoti sledi stališčem
Rektorske konference Republike Slovenije.

Zagovorniki spremenjenega člena poudarjajo, da se bo z večjimi
možnostmi za uporabo tujega jezika kot učnega jezika na slovenskih
univerzah oz. visokošolskih zavodih povečala kakovost visokega
šolstva, da se bo povečalo število tujih študentov in učiteljev ter da
gre za evropsko usmeritev v večjo internacionalizacijo izobraževalnega
procesa. Nasprotniki pa menijo, da je dosedanja zakonska rešitev glede
uporabe tujih jezikov povsem ustrezna, opozarjajo, da se bo s
sprejetjem spremenjenega člena znižala kakovost poučevanja in
raziskovanja ter da je predlagana rešitev v nasprotju z Ustavo RS in
Zakonom o javni rabi slovenščine.

Državni svet se po Ustavi lahko izreče o vseh zadevah, ki so v
pristojnosti Državnega zbora, obenem pa so državni svetniki izvoljeni
predstavniki različnih interesnih skupin. Skladno s svojo vlogo in
pristojnostmi in glede na navedena povsem različna stališča Državni
svet ta posvet organizira z namenom, da zagovorniki in nasprotniki
lahko javno predstavijo svoje argumente in s tem pomagajo pri
odločanju poslancem Državnega zbora, ki so po Ustavi predstavniki
vsega ljudstva.

Program
9.30--9.35 Pozdravni nagovor: Mitja Bervar, mag. manag., predsednik
Državnega sveta
9.35--11.05 Uvodna izhodišča: prof. dr. Maja Makovec Brenčič,
ministrica  za izobraževanje, znanost in šport; Anton Peršak, minister
za kulturo; akad. prof. dr. Janez Orešnik, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti; prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v
Ljubljani, Rektorska konferenca; prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor
Univerze v Mariboru; prof. dr. Marko Marinčič, predsednik
Visokošolskega sindikata Pergam; prof. dr. Simona Kranjc, Oddelek za
slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani; prof. dr.
Marko Stabej, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji
jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; prof. dr. Silvija
Borovnik, Društvo slovenskih pisateljev
11.05--13.00   Razprava. Posvet bosta vodila dr. Zoran Božič,
predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, in
predstavnik visokega šolstva v DS, državni svetnik dr. Radovan
Stanislav Pejovnik. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na
elektronsko pošto damijana.zelnik na ds-rs.si ali po telefonu 01 478 9815
do vključno 27. 6. 2016.

Dr. Zoran Božič, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo,
znanost, šolstvo in šport
Mitja Bervar, mag. manag, predsednik Državnega sveta


Dodatne informacije o seznamu SlovLit