[SlovLit] Slovenščina v šoli 14/3--4 (2014) -- Literatura 282 -- Sezonsko izobraževanje lektorjev

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Dec 17 21:11:10 CET 2014


Od: Mirjam Podsedenšek <Mirjam.Podsedensek na zrss.si>
Datum: 17. december 2014 12.13
Zadeva: RE: Kazalo Slovenščine v šoli 14/3--4 (2014)

Igor Saksida, Pisa – sferično zrcalo slovenske pismenosti
Mojca Štraus, Bralna pismenost v raziskavi Pisa
Boža Krakar Vogel, Bralna pismenost med teoretičnimi načeli in poučevalno prakso
Marja Bešter Turk, Pouk slovenskega jezika med načrtom in izvedbo
Maja Melinc Mlekuž, Maturitetna pisna naloga iz slovenščine na
slovenskih šolah v Italiji – odraz kulturne zmožnosti slovenskih
maturantov
Martina Kocbek, Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji
zmožnosti govornega nastopanja
Darinka Rosc Leskovec, Vladimir Milekšič,Koliko so preizkusi znanja
(testi)veljavni

Kozma Ahačič, Kaj prinaša akcijski načrt za jezikovno izobraževanje na
področju pouka slovenščine na osnovnih in srednjih šolah
Jerca Vogel, Spremembe učnega načrta in novosti pri jezikovnem delu
izpita iz slovenščine na splošni maturi – (ne)ujemanje in nekaj pasti
Lara Godec Soršak,mag. Jana Kvas,Izpit iz slovenščine na poklicni maturi
Fani Nolimal, Empirične ugotovitve projekta Opolnomočenje učencev z
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja kot izhodišče za
nadaljnji razvoj pismenosti
Janez Skela, Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov:Učenje in
poučevanje tujih jezikov v Sloveniji
Mihaela Brumen, Fanika Fras Berro,Izkušnje z učenjem tujega jezika v
slovenskih vrtcih
Florina Erbeli, Kaj vpliva na bralno razumevanje pri angleščini pri
dobrih in šibkih bralcih v 7. razredu
Barbara Lesničar,Pomen NPZ iz angleščine v osnovni šoli
Alenka Rot Vrhovec, Kako se slovenski jezik kot drugi jezik uči
nadarjeni tretješolec
Marjanca Ajša Vižintin, Med jezikom okolja, maternim jezikom in tujim
jezikom:o večjezičnosti pri otrocih priseljencih
Katica Pevec Semec, Večjezičnost in medkulturnost na obmejnih šolah –
odgovor na izziv globalnih evropskih jezikovnih smernic

Boža Krakar Vogel, Tesno branje kot dodatna podpora učencem z učnimi težavami
Barbara Berce, Uporaba kompleksne bralne učne strategije v gledališkem klubu
Bojana Modrijančič Reščič, Tujska legija v govornih nastopih

Spletne strani založbe Zavoda RS za šolstvo:
http://www.zrss.si/default_zalozba.asp

===

From: "Andrej Hočevar" <ludlit-mediji na mail.ljudmila.org>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 17 Dec 2014 14:14:11 +0100
Subject: Revija Literatura 26/282 (2014) -- http://www.ludliteratura.si

[...] Kritike se v glavnem posvečajo romanom, v njih pišejo: Ana
Geršak o odvetniku Igorja Karlovška, Urban Vovk o romanu Miriam Drev,
Maja Šučur o novem Andreju Skubicu, Žiga Rus o omleti Lada Kralja;
Gaja Kos pa o Poetiki slikanice avtoric Dragice Haramija in Janje
Bašič. [...]

===

Od: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 17. december 2014 15.24
Zadeva: Novoletno izobraževanje in srecanje Centra

Iz programa decembrskega izobraževanja Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik 22. in 23. december 2014 na UL, Dvorana Ivana
Hribarja:

Ponedeljek, 22. 12. 2014
10.30–12.00 dr. Mateja Pezdirc Bartol: Dramatika Vitomila Zupana (predavanje)
13.30–15.00 dr. Janez Skela: Zrcalce, zrcalce ...: Notranje in zunanje
'plašnice' učiteljev tujih jezikov
15.00–16.45 predstavitve slovenistik: mag. Meta Lokar (Peking,
Kitajska), Tjaša Lorbek (Buenos Aires in La Plata, Argentina), Luka
Zibelnik (Cleveland, ZDA), Ana Fras (Granada, Španija), mag. Mateja
Rozman (Lizbona, Portugalska) [...]

Torek, 23. 12. 2014
9.30–10.00 Tanja Jerman, Staša Pisek, Anja Strajnar: predstavitev
učbenika za kratke tečaje za začetnike
10.00–12.15 dr. Nataša Gliha Komac: S Franom v svet – delavnica za
učitelje slovenščine kot tujega jezika  (Računalniška učilnica, 1.
nadstropje UL) [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit