[SlovLit] Tilman Berger -- Jezikoslovni zapiski 19/2 (2013) -- Besednjak vernakularne arhitekture

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Mar 12 08:33:06 CET 2014


Od: Orel, Irena <Irena.Orel na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. marec 2014 17:55
Zadeva: Tilman Berger

Na Oddelku za slavistiko in na Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani bo v dneh od 17. do 22. 5. 2011
gostoval  prof. dr. Tilman Berger  iz Slavističnega seminarja
Filozofske fakultete Univerze Eberharda Karla v Tübingenu v Nemčiji
(Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät,
Neuphilologie, Slavisches Seminar).

V ponedeljek, 17. 3. 2014, ob 18.00  bo imel v Lingvističnem krožku
Filozofske fakultete UL v predavalnici 325 predavanje z naslovom
Archaismen und Innovationen der slawischen Anredesysteme (Arhaizmi in
inovacije v sistemih nagovorov v slovanskih jezikih). Predavanje bo v
nemščini.

V sredo, 19. 3. 2014,   ob 9.00 bo imel na FF UL v predavalnici  št. 2
 (pritličje)  predavanje z naslovom The use of the imperfective aspect
in sequences of events (Raba nedovršnih glagolov v izražanju zaporedja
dogodkov). Predavanje bo v angleščini.

V četrtek, 20. 3. 2014, ob 9.40 bo imel na FF UL v predavalnici   št.
4 (pritličje)  predavanje z naslovom  Дейктическая система русского
языка (Deiktični sistem ruskega jezika). Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni.

===

Od: Peter Weiss <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Datum: 12. marec 2014 08:27
Zadeva: Jezikoslovni zapiski 19/2 (2013)

V prihodnjih dneh bo tudi natisnjena druga številka revije
Jezikoslovni zapiski 19 (2013), ki jo izdaja Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in je poleg vseh prejšnjih številk v
obliki PDF že dosegljiva na spletni strani
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/index.html
Pod vzporednim naslovom Dialektološki razgledi prinaša dvajset
prispevkov, ki so nastali ob drugem Slovenskem dialektološkem posvetu
(ta je bil novembra 2012):

Vlado Nartnik, K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v
Slovenskem lingvističnem atlasu 1
Irena Orel, Slovenski lingvistični atlas kot vir za diahrono
raziskovanje besedja (na primeru poimenovanj za dele telesa in bolezni
iz zdravilskih knjig 19. stoletja)
Mojca Horvat, Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz
pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1)
Irena Stramljič Breznik, Besedotvorni izzivi dialektoloških raziskav:
Slovenski lingvistični atlas 1 in Semantičko-derivacioni rečnik 1–2
Tatjana I. Vendina, O novih dosežkih slovenske dialektologije in
jezikovne geografije
Lučija Antonova-Vasileva, Prinos”t na Slovenskija lingvističen atlas
za proučvaneto na dialektite na južnite slavjanski ezici
Jožica Škofic, Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa
Mihaela Koletnik, Besedje iz pomenskega polja »kmetija – prostori in
oprema v hiši, gospodarska poslopja« v slovenskogoriškem narečju
Tjaša Jakop, Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja
Klara Šumenjak, Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110)
Zbyněk Holub – Marc Greenberg, A Circum-Pannonian Word-Prosodic
Parallel: Paroxytonic Accent in the South-West Bohemian Dialect
Tanja Mirtič, Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske
sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo
Peter Weiss, Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline
Melita Zemljak Jontes, Oblikoslovna raznolikost v sevniško-krškem
govoru glede na (ne)mestno okolje
Alenka Valh Lopert – Zinka Zorko, Skladnja v panonski narečni skupini
Danila Zuljan Kumar, Neosebne glagolske oblike in gradnja podrednih
stavkov v subijskem terskem govoru
Klemen Klinar, Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem
Maruša Brozovič, Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen
Vera Smole, Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem
šentruperskem govoru
Matej Šekli, Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini

Priporočam uživanje.
Peter Weiss, urednik

S http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/peter-weiss-sl#v
[ JEZIKarna ] http://tinyurl.com/JEZIKarna
[ MAPola ] http://tinyurl.com/MAPola2013
[ OLA ] http://OLA.zrc-sazu.si
[ ZRCola ] http://tinyurl.com/ZRCola

===

Od: vsmole1 <vera.smole na guest.arnes.si>
Datum: 11. marec 2014 22:45
Zadeva: Predstavitev knjige

V sredo, 19. marca 2014 bo ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi
trg 4, predstavitev knjige Boruta Juvanca in Domna Zupančiča Besednjak
vernakularne arhitekture. Vabljeni! [Več na
http://www.i2-lj.si/publikacije/arhitektura-slovenije-besednjak.html]

Lp, Vera


Dodatne informacije o seznamu SlovLit