[SlovLit] Izjava o vabilu k sodelovanju pri sestavljanju koncepta novega slovarja slovenskega jezika

Simon Krek simon.krek na guest.arnes.si
Sre Feb 26 10:53:27 CET 2014


Spoštovani,

opredeljevanju do koncepta novega slovarja je bil namenjen nedavni posvet na
Ministrstvu za kulturo, s splošnim vabilom predstojnika Inštituta za
slovenski jezik, ki je bilo objavljeno na SlovLitu,  pa so soglasno sprejeti
in javno objavljeni sklepi tega posveta prezrti. Po eni strani pobuda dr.
Snoja kaže na zavedanje, da je treba z izdelavo slovarja začeti takoj, kar
je hvalevredno, a jo vendarle težko razumemo v kontekstu dogovora na
posvetu. Vabilo dr. Snoja zato potrebuje nekaj dopolnitev, ki jih bo treba
upoštevati pri razmisleku, kaj se bo z nastajanjem slovarja zgodilo v
prihodnje: 
 
1. Kot je na Posvetu o novem slovarju sodobnega slovenskega jezika povedal
minister za kulturo, obstaja v Sloveniji zaveza, da "s skupnimi močmi vsi
akterji s tega področja, torej Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija za raziskovalno dejavnost,
SAZU, univerze in raziskovalne inštitucije, ustvarijo pogoje za nastanek
novega slovarja." Pri pobudi Inštituta za slovenski jezik gre trenutno za
akcijo, v kateri so bili brez posvetovanja z omenjenimi akterji enostransko
vabljeni in poimensko določeni člani teles, ki naj bi odločali o konceptu in
kasneje o izdelavi slovarja. Menimo, da mora tako koncept kot slovar nastati
v konsenzualnem dogovoru v okviru konzorcija institucij, ki naj bi izvedle
projekt izdelave novega slovenskega slovarja. V tem smislu je pobuda v
eksplicitnem nasprotju s sklepi posveta, s katerimi se je strinjal tudi
Inštitut.

2. Končne odločitve o konceptu naj bi bile po predlogu dr. Snoja prepuščene
Znanstvenemu svetu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, z argumentom,
da bo s tem "imela pomembno besedo glede vsebine tudi Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, katere sodelovanje pri pripravi novega slovarja
predvideva že Nacionalni program za jezikovno politiko 2014-2018." Prvič,
Znanstveni svet Inštituta je del ZRC SAZU, ne SAZU, s tem pa dr. Snoj enemu
članu konzorcija zagotavlja veto na konsenzualno sprejete odločitve znotraj
konzorcija. Drugič, nacionalni program za jezikovno politiko 2014-2018 kot
udeleženca pri izdelavi jezikovnih priročnikov SAZU omenja v kontekstu
normativnih vprašanj, kar je smiselno, ker naj bi SAZU potrjeval slovenski
pravopis. Glede na besedilo resolucije rešitve v bodočem slovarskem konceptu
lahko komentira SAZU kot Akademija, in to zgolj tiste, ki so povezane z
normo, ne pa znanstveni svet na enem od inštitutov ZRC SAZU.

3. Posvet o novem slovarju slovenskega jezika je bil organiziran z namenom,
da se že obstoječi predlagani koncept slovarja komentira, kritizira ali
ponudi druge rešitve. Na podlagi diskusije na posvetu bo izšel zbornik,
katerega namen je definiranje tega koncepta. Osnovna razprava je bila torej
opravljena, zdaj je čas za pogovore o izvedbi projekta, ne pa za ponovno
vračanje na izhodiščno točko izdelave koncepta. Besedilo dr. Snoja tudi
implicira, da bo osnova za novi slovar druga izdaja Slovarja slovenskega
knjižnega jezika, kar je enostranska odločitev in v nasprotju s skupnimi
sklepi s posveta.

4. Poplava različnih predlaganih teles, ki naj bi se ukvarjala s slovarskim
konceptom (delovna skupina, ožja skupina, usklajevalna skupina, uredniški
odbor) ne zbuja upanja na nastanek konsistentnega koncepta in slovarja.
Smiselno je določiti osrednje telo, ki je odgovorno tako za koncept kot za
nadaljnjo izdelavo slovarja in se z izdelavo obeh ukvarja od začetka do
konca, ob sodelovanju čim širšega kroga strokovnjakov in vseh ostalih
zainteresiranih. Glede na že povedano lahko tako telo določi le celoten
konzorcij v konsenzu, ne zgolj ena članica.

V skladu s tem predlagamo Ministrstvu za kulturo, naj čim prej skliče
sestanek predstavnikov institucij, ki naj bi sodelovale v konzorciju in so
med drugim omenjene tudi v vabilu. Skupaj naj ti določijo postopke, po
katerih bi prišli do konsenza glede omenjenih odprtih vprašanj.

Podpisniki izjave:

dr. Špela Arhar Holdt, Trojina
Kaja Dobrovoljc, Trojina
dr. Tomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
dr. Ina Ferbežar, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Univerza v
Ljubljani 
dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
dr. Monika Kalin Golob, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
dr. Iztok Kosem,  Trojina dr. Simon Krek, Institut "Jožef Stefan"
dr. Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
dr. Vesna Mikolič, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

dr. Sara Može 
Damjan Popič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Miro Romih, Amebis, d.o.o., Kamnik 
dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
dr. Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Univerza v Mariboru 
dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, Univerza v LjubljaniDodatne informacije o seznamu SlovLit