[SlovLit] Vabilo k sodelovanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 24 13:50:26 CET 2014


Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 24. februar 2014 12:41
Zadeva: Vabilo k sodelovanju

Spoštovani kolegi slovenisti!

Posvet o novem slovarju slovenskega jezika je pokazal, da vlada o
njegovi vsebini dovolj velik konsenz, ki omogoča zamisel uresničiti v
kar najširšem sodelovanju. Poskusi usklajevanja z ekipo, ki je dala
maja 2013 v javnost Predlog za sestavo Slovarja sodobnega slovenskega
jezika, so se kljub deklarativni volji vseh izkazali za neuspešne. Po
našem mnenju se je to zgodilo predvsem zaradi zavedanja vseh, da je
usklajevanje slovaropisnega koncepta sprva demokratično, v zaključni
fazi pa nedemokratično, saj se je treba glede nekaterih odprtih
vprašanj enostavno odločiti.

Na Inštitutu za slovenski jezik smo zato sklenili, da končamo z
neplodnimi aktivnostmi in prevzamemo odgovornost, ki jo javnost od nas
pričakuje. Po grobem izračunu so namreč samo sodelavci Inštituta za
slovenski jezik za te aktivnosti porabili približno 2000 delovnih ur,
kar ob upoštevanju cene raziskovalne ure znese prek 60.000 evrov.
Odločili smo se, da bomo aktivnosti priprave koncepta vodili mi, ki
smo bili ustanovljeni z namenom, da sestavimo temeljne slovarje
slovenskega jezika, in ki to delo kontinuirano opravljamo že skoraj
sedem desetletij (ne ministrstvo ne Služba za slovenski jezik za to
nima strokovnih kompetenc, neka institucija pa priprave mora voditi) -
a da bomo prav zato še posebej občutljivi za zamisli neinštitutskih
raziskovalcev. Da to znamo in zmoremo, smo pokazali že s tem, da smo v
izjavi Posveta o novem slovarju brez posebnih težav sprejeli vse
njihove temeljne predloge.

Oblikovali bomo delovno skupino, ki bo poleg inštitutskih sodelavcev
medse povabila najrazličnejše strokovnjake iz vseh institucij, ki so
pokazale interes v zvezi s pripravo novega slovarja: Filozofska
fakulteta UL, Filozofska fakulteta UM, Fakulteta za družbene vede UL,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM,
Fakulteta za humanistiko UNG, Fakulteta za humanistične študije UP,
Institut Jožef Stefan, Trojina in Amebis. Delovna skupina bo zbrala in
v kar največji meri že v prvi fazi upoštevala vse njihove predloge. V
skupini bo imela pomembno funkcijo tudi inštitutska sodelavka Polona
Gantar kot ena od avtoric zgoraj omenjenega predloga.

Ko bomo pripravili osnutek koncepta, ga bomo dali za en mesec v javno
razpravo, nato pa ga bomo skušali do konca uskladiti v ožji skupini, v
katero bomo povabili Simona Kreka in Iztoka Kosma. Od inštitutskih
kolegov bova v njej predvidoma sodelovala Nina Ledinek in jaz.
Glede mest, o katerih se ne bi mogli uskladiti (prepričani smo, da jih
ne bo veliko in da ne bodo pomembna), bomo pustili končno odločitev
Znanstvenemu svetu Inštituta, v katerem se bo predstojnik pri teh
vprašanjih vzdržal glasovanja. Na ta način bo imela pomembno besedo
glede vsebine tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, katere
sodelovanje pri pripravi novega slovarja predvideva že Nacionalni
program za jezikovno politiko 2014?2018, Inštitut pa bo prevzel tudi
navzven vso odgovornost za kakovostno izvedbo projekta. V času
izdelave koncepta bo pod predvidenim vodstvom Nine Ledinek in Iztoka
Kosma izvedena anketa o pričakovanjih in odzivih uporabnikov glede
vizualizacije slovarja in morebitnih drugih izvedbenih rešitev.
Usklajevalna skupina bo skušala tudi te rešitve v največji razumni
meri inkorporirati v osnutek koncepta. Z delom pri slovarju, ki bo
potekalo v sodelovanju najširšega možnega kroga strokovnjakov, bomo
tako lahko začeli razmeroma kmalu.

Takšna, na videz samovoljna odločitev je po našem mnenju nujna, če
želimo, da delo na slovarju steče hitro in nemoteno, kar javnost od
vseh nas nedvomno pričakuje. Skladno z napisanim Vas v soglasju z
direktorjem ZRC SAZU, ožjim vodstvom Inštituta in vodjo Leksikološke
sekcije vabim k sodelovanju pri sestavljanju koncepta.

Pismo z enako vsebino je bilo danes poimensko poslano vsem udeležencem
Posveta o novem slovarju slovenskega jezika, vodjem institucij, v
katerih so zaposleni, ministru za kulturo, vodji Službe za slovenski
jezik pri MK, poleg tega pa še nekaterim drugim dejavnikom, ki so
izrazili interes za sodelovanje pri tej za narodno kulturo
neodložljivi delovni nalogi. V glavni uredniški odbor smo izmed
zunanjih poznavalcev slovaropisne problematike povabili Marto Kocjan
Barle, Mira Romiha in Iztoka Kosma, izmed inštitutskih sodelavcev pa
bomo vanj imenovani predvidoma Nina Ledinek, Nataša Jakop in jaz.

V upanju na Vašo pripravljenost, sodelovati pri tem nacionalno
pomembnem projektu, Vas lepo pozdravljam.

Ljubljana, 24. februarja 2014

Prof. dr. Marko Snoj
Predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU


P. S.
Ker druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja
slovenskega knjižnega jezika kljub našim drugačnim željam in
prizadevanjem ne bo prosto dostopna takoj, smo se na Inštitutu za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU odločili, da oblikujemo
uporabniku prijazen prosto dostopen spletni slovar, ki bo vključeval
najpogosteje rabljene in najbolj aktualne besede slovenskega jezika.
Slovar bo objavljen v oktobru 2014, ko bo izšla tudi druga izdaja
Slovarja slovenskega knjižnega jezika. V izhodišču bo izbor besed
zožen zgolj na najpogosteje rabljene oziroma najbolj iskane besede
slovenskega jezika (upoštevani bodo podatki o frekvenci rabe besed,
kot jo izkazujejo korpusi, in podatki o iskanju besed v spletni
različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika), kasneje pa bomo
slovar številčno in vsebinsko dopolnjevali in nadgrajevali, pri čemer
bomo upoštevali tudi pobude uporabnikov. Na tak način bomo tudi
tistim, ki bi v teh časih sicer težje dostopali do slovarskih
podatkov, ponudili uporaben in prijazen slovarski pripomoček.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit