[SlovLit] Evropska humanistika -- Simpozij Slovenski jezik v stiku v Mariboru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 28 08:53:11 CET 2012


http://www.acadeuro.org/fileadmin/user_upload/publications/press_releases/press_release_Humanities_paper_January_2012_01.doc
--
izjava Evropske akademije (Academia Europaea) o položaju humanistike
in družboslovja v Evropi (po opozorilu Marka Juvana):
1. na novo je treba premisliti bibliometrično vrednotenje in
recenziranje objav, saj so neangleško pišoči diskriminirani,
2. ustanoviti močne interdisciplinarne študije, ki naj povezujejo
humanistične discipline med seboj in z znanostjo ter umetnostjo,
3. povezati nacionalno, ideološko ali religiozno ločene humanistike med sabo,
4. s štipendijami in nagradami motivirati za delo v akademskih
humanističnih in družboslovnih projektih v EU,
5. se zavzeti za ohranitev ogroženih malih predmetov na univerzah.

===

Od: Marko Jesensek <marko na jesensek.si>
Datum: 28. januar 2012 07:17
Zadeva:

Spoštovani slovlitovci, program vam mednarodnega simpozija Slovenski
jezik v stiku podonavskega in alpskega prostora (Maribor, 30. in 31.
1. 2012). Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru zaključujemo projekt, ki raziskuje rabo
in položaj slovenščine v evropskem prostoru med podonavjem in
alpsko-jadranskem prostoru, tj. v matičnem slovenskem prostoru in
njegovih stikih z obmejnimi jezikovnimi prostori. Slovenščina je v
stiku z drugimi jeziki oblikovala odnos, ki ga še najbolje določa
izraz jezikovna odprtost - pri tem izhaja iz osnov, ki jih določajo
tudi vprašanja s področja jezikovne politike in načrtovanja,
manjšinskega jezika, drugega/tujega jezika okolja, dvojezičja in
dvojezičnosti. Projekt je tako usmerjen tudi v prepoznavanje in
določanje stopnje dvojezičnosti v slovenskem obmejnem jezikovnem
področju, s posebnim poudarkom na ugotavljanju narečnih zakonitosti in
vlogi dialektov v stičnem večjezikovnem okolju (vprašanje stilne
zaznamovanosti jezika v obmejnem
slovensko-italijansko-nemško-madžarsko-hrvaškem prostoru;
zgodovinsko-razvojno pa vprašanje pokrajinskih knjižnih različic
slovenskega jezika v alpsko-panonskem jezikovnem prostoru -
beneško-videmske in koroške ter vzhodnoštajerske in prekmurske).
Prijazno vabim vse, ki jih zanima tematika konference, da se nam
pridružite v ponedeljek in torek v dvorani V kupoli na Univerzi v
Mariboru (Slomškov trg 15). -- Marko Jesenšek

---

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju

Ponedeljek, 30. 1. 2012
10.00 Otvoritev simpozija in pozdravni govori
10.20-10.40 Marko Jesenšek: Slovenski jezik v stiku evropskega
podonavskega in alpskega prostora
10.40-11.00 Cvetka Rezar: Zametki jezikovne politike pri Antonu Martinu Slomšku
11.00-11.20 Irena Orel: Medjezikovni besedni stik v uradovalnih
besedilih v slovenskem jezikovnem prostoru od 16. do 19. stoletja
11.20-11.40 Andreja Legan Ravnikar: Značilnosti sprejemanja tujih
besed v slovenski knjižni jezik 16. stoletja
12.10-12.30 Matej Šekli: Genetolingvistična opredelitev stare cerkvene
slovanščine v luči metodologije sodobnega primerjalnega jezikoslovja
12.30-12.50 Gjoko Nikolovski: Slovenščina skozi prizmo stare cerkvene
slovanščine
12.50-13.10 Elizabeta Bernjak: Strategije razvoja dvosmernega
dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju
13.10-13.30 Marjeta Ciglenečki: Podoba v stičišču kultur, premenah
spomina in v dotiku z besedo

15.00-15.20 Anja Benko, Zinka Zorko: Koroški govor vasi Schlossberg
(Gradišče) v Avstriji
15.20-15.40 Mihaela Koletnik, Anja Benko: Strokovni narečni jezikovni
slovar na primeru koroške in panonske leksike s tematskega polja "vrt
in sadovnjak"
15.40-16.00 Rada Cossutta: Prepletanje domačih in tujih skladenjskih
ter leksikalnih prvin v narečni kriški ribiški pripovedi
16.30-16.50 Suzana Giljanovič: Izvor istrske leksike
16.50-17.10 Goran Filipi: Izbrane istroromunske besede prevzete iz
slovenskih govorov
17.10-17.30 Agnieszka Będkowska-Kopczyk: Slovenski predlogi s
perspektive poljskega jezika

Torek, 31. 1. 2012
9.00-9.20  Irena Stramljič Breznik: Globalno in regionalno v oglasih
9.20-9.40  Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert: Neknjižne zvrsti
slovenskega jezika in popularna kultura
9.40-10.00 Melita Zemljak Jontes: Jezikovna kultura med knjižnim in narečnim
10.20-10.40 Nada Šabec: Language Choice and Language Attitudes in
Immigration: the case of Vancouver Slovene community
10.40-11.00 Mieczyslaw Dziekoński, Maria Dziekońska: The Slovenian
language situation and culture in Germany
11.20-11.40 Vincenc Rajšp: Slovensko-nemška jezikovna meja na
zemljevidu >>Sprachkarte von Deutschland<< Carl a Bernhardija iz leta
1843
12.00-12.20 Vida Jesenšek: Ideologija v nemško-slovenskih slovarjih
21.20-12.40 Marija Bajzek Lukač:  Jezikovno (ne)načrtovanje v
Porabju na Madžarskem
12.40-13.00 Mira Krajnc Ivič: Le sporočevalec ali vendar tudi tvorec
in le prejemnik ali vendar tudi interpret
13.00-13.20: Drago Unuk: Ledinska imena in njihova vloga v sporazumevanju
13.20-13.40: Ines Voršič: Besedna družina -ljub- v novejši leksiki
slovenskega jezika

15.00-15.20 Ursula Doleschal: Slovenščina na Koroškem - regionalni jezik?
15.20-15.40 Hotimir Tivadar: Problem nacionalnega v slovenskem jeziku
15.40-16.00 Agnieszka Warchał: Psychologiczne uwarunkowania
funkcjonowania mniejszości narodowych
16.00-16.20 Dorota Chłopek, Emil Tokarz: Perception of English
prepositions and particles by Slovene and Polish users of English
16.50-17.10 Ireneusz Kida: Reflexions on possible relations between
Slavonic languages and Quechua, a language of the Andes
17.10-17.30 Mateusz Warchał: Edukacja językowa na pograniczu - aspekty
metodyczne
17.30-17.50 Monika Korchel: Sposoby wyrażania relacji
nadawca-odbiorca w komunikacji elektronicznej
18.00  Zaključek simpozija

[...] Organizacijski odbor simpozija: red. prof. dr. Marko Jesenšek,
vodja simpozija, red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, red. prof.
dr. Mihaela Kolenik, prof. dr. Vida Jesenšek, Tatjana Pihler.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit