[SlovLit] Morfologija v Linguistici

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jan 24 20:12:35 CET 2011


From: "Gregor Perko" <gregor.perko na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 24 Jan 2011 17:22:24 +0100
Subject: Linguistica: vabilo k oddaji prispevkov

51. letnik znanstvene revije Linguistica, ki jo izdaja Oddelek za romanske
jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo tematska,
posvečena vprašanju notranjih in zunanjih meja morfologije. Urednik tematske
številke: Gregor Perko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

V zadnjih desetletjih je prišlo v morfologiji do pomembnih premikov, ki so
postavili nove? metodološke temelje in raziskovalne cilje ter
spremenili položaj
discipline znotraj jezikoslovja. Vedno številnejše so tudi raziskave, ki se
ukvarjajo s >>perifernimi<<, >>marginalnimi<< in >>nesistemskimi<< pojavi, ki ne
sodijo v samo >>jedro<< morfologije (npr. Zwicky/Pullum (1987),
Thornton/Doleschal
(ur.) (2000), Dressler idr. (ur.) (2005), Fradin/Plénat/Montermini (2009)).

V tematski številki bodo imeli prednost prispevki, ki bodo obravnavali
naslednja vprašanja:
- razmerje med >>osrednjo<<, prototipsko oz. >>sistemsko<< morfologijo in
>>marginalno<<, ekspresivno oz. >>izvenzistemsko<< morfologijo;
- tipologija morfoloških procesov;
- morfologija z vidika dihotomij jezik/govor (langue/parole),
jezikovno znanje/raba (competence/performance);
- meje med morfologijo in sintakso;
- razmejitev med fleksijsko in besedotvorno morfologijo;
- morfologija in meje med leksikonom/slovarjem in slovnico;
- meje med morfologijo in frazeologijo;
- besedotvorna produktivnost in besedotvorna kreativnost;
- morfologija in leksikalizacija.
Seznam seveda nikakor ni dokončen, tako da so dobrodošli vsi prispevki,
ki se lotevajo zunanjih in notranjih mej morfologije.

Avtorji naj naslov in povzetek (med 100 in 200 besed) članka pošljejo v
priponki (Word ali pdf) na naslov linguistica na ff.uni-lj.si najkasneje do 31.
marca 2011. Vsak povzetek bosta ocenila po dva recenzenta. Avtorji bodo
o odločitvi obveščeni sredi aprila. Jezik prispevkov je lahko angleščina,
nemščina, francoščina, italijanščina ali španščina. Sprejeti članki ne bodo
smeli presegati 30000 znakov s presledki.

Rok za oddajo povzetkov: 30. marec 2011. Rok za oddajo sprejetih člankov:
30. junij 2011. Julij-september: recenziranje člankov. Oktober, november:
popravki in korekture avtorjev

Navedena dela:
Doleschal, Ursula/Anna M. THORNTON (ur.) (2000) Extragrammatical
and Marginal Morphology. München: Lincom Europa.
Dressler, Wolfgang U. idr. (ur.) (2005) Morphology and its Demarcations.
Amsterdam/Philadephia: John Benjamins.
Fradin, Bernard/Fabio Montermini/Marc PlÉnat (2009) <<Morphologie
grammaticale et extragrammaticale.>> V: B. Fradin/F. Kerleroux/M. Plénat
(ur.), Aperçus de morphologie du français. Paris: Presses
universitaires de Vincennes, 21-45.
Zwicky, Arnold M./Geofrey K. Pullum (1987) <<Plain morphology and
expressive morphology>> V: J. Aske idr. (ur.), Proceedings of the Thirteenth
Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. Berkeley: Berkeley
Linguistic Society, 330-340.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit