[SlovLit] Priljubljenost slovenščine

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jul 3 20:23:22 CEST 2009


From: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Sent: Friday, July 03, 2009 5:41 PM
Subject: priljubljenost slovenščine -- epilog

Na spletni strani 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Prislov_ICK_porocilo.pdf 
so objavljeni rezultati raziskave z naslovom Teze o
(ne)priljubljenosti slovenščine kot obveznega šolskega predmeta v Sloveniji.
Podrobneje si rezultate lahko ogleda vsak sam,  navajam pa nekaj zanimivih
poudarkov, za tiste, ki ne bodo brali obsežnega poročila. V Sklepnih 
ugotovitvah ja tako zapisano: "Priljubljenost pouka
slovenščine in njene spremembe na prehodu z razredne na predmetno stopnjo
o. š. ter nato na prehodu v srednjo šolo se v ničemer posebej ne razlikujejo
od drugih obveznih predmetov. Pri odnosu do slovenščine nismo odkrili nobene
anomalije, na podlagi katere bi lahko potrdili tezo o nepriljubljenosti
slovenščine ..."

Še nekaj podrobnosti: "V splošnem so anketiranci slovenščino kot šolski
predmet po zahtevnosti uvrstili ob bok angleščini, medtem ko matematika
velja za zahtevnejšo." (13)

"Analiza ... pokaže, da nismo mogli izmeriti statistično značilne razlike
med priljubljenostjo slovenščine in angleščine"; "v primerjavi s
slovenščino sta statistično značilno bolj priljubljeni geografija in
zgodovina ... Skupna ocena priljubljenosti slovenščine je nad 3, to pomeni,
da število pozitivnih ocen (imam rad, imam zelo rad) presega število
negativnih." (15)

Je pa za slovenščino kot šolski predmet še značilno, da je na vseh stopnjah
(2. triletje, 3. triletje, 3. letnik sr. šole) manj priljubljena pri fantih
kot pri dekletih, da je manj priljubljen pouk jezika kot književnosti,
znotraj te pa najmanj lirika, pa da skoraj 1/3 anketiranih ne ve, ali je
znanje slovenščine za življenje in delo koristno ali ne (za znanje tujega
jezika so o tem prepričani vsi).  Učenci in učitelji opažajo tudi precej
neskrben odnos do slovenščine kot učnega jezika pri drugih predmetih. Od tod
pogosto prepričanje, da je "vsakršna zvrst slovenščine v javnosti dobra za
uspešno javno sporazumevanje, kar je gotovo zmota, s katero se bo jezikovna
politika morala ukvarjati." (56)

Lep pozdrav, Boža Krakar Vogel


Dodatne informacije o seznamu SlovLit