[SlovLit] predstavitev Merkujevega zbornika (Jezikoslovni zapiski 13/1--2 (2007))

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sob Okt 6 00:08:01 CEST 2007


MERKUJEV ZBORNIK

Uredili Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber in Alenka Šivic-Dular
JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 13/1--2 (2007)

Dvojna številka glasila Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
(http://isjfr.zrc-sazu.si), ki je izšla v začetku septembra 2007 in 
obsega 509 strani, je posvečena osemdesetletnici jezikoslovca, 
etnomuzikologa in skladatelja akademika Pavleta Merkuja, 
enciklopedista ljudske kulture Slovencev v Italiji. 

Zbornik prinaša dvainštirideset razprav šestinštiridesetih avtorjev 
iz Slovenije (19) ter Poljske, Italije, Avstrije, Belorusije, 
Ukrajine, Makedonije, Madžarske, Hrvaške, Češke, Nemčije, Bolgarije 
in Estonije (23). Jezik večine besedil (22) je slovenščina, 
zastopanih pa je še osem slovanskih jezikov ter nemščina in 
italijanščina. Skoraj polovica prispevkov je s področja slovenskega 
in slovanskega imenoslovja, ostali pa segajo v zgodovino jezika, 
primerjalno leksikologijo, dialektologijo in skladnjo. 

Pred razpravnim delom najdemo krajšo oznako jubilantovega življenja 
in dela, tabulo gratulatorio in bibliografijo vseh prispevkov 
slavljenca na jezikoslovne teme.


Vsebina zbornika:

Akademik Pavle Merk`u -- 80-letnik (S. Torkar)
Tabula gratulatoria
Jezikoslovna bibliografija Pavleta Merkuja, Ob osemdesetletnici (M. 
Furlan)

Razprave
- Kozma Ahačič: Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem 
Dictionarium quatuor linguarum 1592 -- druga slovnica slovenskega 
jezika
- Rosanna Benacchio: Slovansko-romanski jezikovni stik v moližanski 
hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji
- Hubert Bergmann: Gröfel, Gröbel 'Steinhaufen' -- Dialektologisches 
und Namenkundliches rund um einen Slawismus im Bairischen
- Urszula Bijak, Barbara Czopek: Imiona w nazwach jezior i stawów w 
Polsce 
- Inge Bily: Deappellativische Ortsnamen mit dem Bestimmungswort Graf-
, Herr- und Pape-/Pfaffe- im Gebiet zwischen Saale und Neiße
- : i  -
- Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec: Nadawanie imion "literackich" w 
Polsce 
- Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik: Povedkovo določilo v naravni 
skladnji slovenščine
- Dušan Čop: Imenoslovje in etimologija imen
- . :    

- Goran Filipi: Istroromunski kromonimi
- Anđela Frančić: Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi
- Metka Furlan: K etimologiji toponima Mi'rišče "zaselek v Krajevni 
skupnosti Hotiza"
- Helena Grochoła-Szczepanek: Człowiek -- to kto? Refleksja nad płcią 
 człowieka w języku ludowym
- -:  
- Tjaša Jakop: Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih 
narečjih (po gradivu za SLA)
- Helena Jazbec, Metka Furlan: Od kod slovenski dendronim jkm 
"brest"?
- Janez Keber: Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel 
ne Peter ali Pavel ne pavliha
- Vlado Klemše: Vodna imena na doberdobskem Krasu
- . i: i 
- Marija Kozar-Mukič: Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v 
Sombotelu pred 1919
- Andreja Legan Ravnikar: Izpridevniški krščanski termini v knjižni 
normi do srede 19. stoletja
- i : i  -- i 
 
- Witold Mańczak: Rzekoma archaiczność obszarów peryferycznych
- Jožica Narat: Življenje besed v Bibliji: od nog do glave
- France Novak: Trubarjev Philopatridus Illyricus
- Heinz Dieter Pohl: Slowenische Namen und Wörter aus Kals in 
Osttirol
- Maurizio Puntin: Alcuni casi di paronomasia fra sloveno e friulano 
nei toponimi del Friuli
- Ludwig Selimski:    
 
- Mitja Skubic: Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: 
izpeljanke
- Vera Smole, Urška Petek: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 
1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa "Človek" (na primeru V617 
teta in V618 ujna)
- Liliana Spinozzi Monai: Sfogliando il Lessico del dialetto sloveno 
del Torre/Besedišče terskega narečja (Amarcord di Pavle Merk`u)
- : - 
- Krystyna Szcześniak: Kagor, tajemniczy desygnat zamów i recept 
lekarskich wschodniej Słowiańszczyzny
- Agata Šega: Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih 
vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v 
slovenščini
- Matej Šekli: Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega 
narečja slovenščine
- Alenka Šivic-Dular: Psl. *stogna v slovenskih govorih
- Jožica Škofic: Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo
- Rudolf Šrámek: Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen
- i . : *Blva, *Blvan . ( 
´o a )
- Silvo Torkar: Toponim Preserje in slovansko-romansko prepletanje 
pripon -jane in -anum
- Peter Weiss: Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v 
spodnji Zadrečki dolini
 
Ob 60-letnici Varje Cvetko Orešnik (Marko Snoj)


===============


Opisi ostalih knjižnih novosti Založbe ZRC so na voljo na
http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/taxonomy_menu/6 .
Dodatne informacije o seznamu SlovLit