[SlovLit] Kaj je novega na knjižnih policah in v periodiki

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Okt 4 20:04:16 CEST 2007


Irena NOVAK POPOV (ur.): Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi 
in kulturi. Zbornik predavanj 43. seminarja slovenskega jezika, 
literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani, 
2007.

Zbornik z letošnjega SSJLK prinaša tri jezikoslovne, šest 
literarnovednih ter pravtako šest kulturoloških prispevkov, zraven pa 
še predstavitve izbirnih tečajev, in ekskurzije ter raznoliko bero 
letošnje Parade mladih, kjer je prostor za predstavitev svojega 
raziskovanja letos dobilo šest avtorjev. Kot uvodoma pojasnjuje 
urednica zbornika, so organizatorji z izbiro naslovne teme seminarja 
in zbornika želeli "spodbuditi razpravljanje o pomembnih pojavih 
sodobnega družbenega obstajanja", kar stereotipi nedvomno so, čeprav 
imajo izobraženci do njih običajno "odnos skeptične distance" in se 
ne zavedajo prav dobro "njihove vloge v socializaciji, njihove 
razširjenosti in trajnosti, na videz naravne in zdravorazumske 
podlage, zaradi katere jih je težko razgraditi in postaviti na laž 
kot polresnice". --- Matjaž Zaplotnik


Marko JUVAN: Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij 
literature. Ljubljana: LUD Literatura (Zbirka Novi pristopi), 2006. 

Monografija sodi med rezultate inštitutskega raziskovalnega programa 
Literarnoteoretične in zgodovinske raziskave ter projekta Literatura 
in literarne vede v slovenskem kulturnem prostoru. Juvan v knjigi 
predstavlja svoje videnje sodobne literarne vede in njene vloge na 
splošnem polju preučevanja literature. Ponuja teze za ohranitev 
položaja literarne vede s pomočjo njene 'notranje' preureditve in 
'zunanje' prilagoditve. Te teze seveda zasedajo vidno mesto v 
Juvanovih dosedanjih razpravah in prispevkih na znanstvenih 
srečanjih, vendar so v tej knjigi znatno dopolnjene in medsebojno 
usklajene. Utemeljevanju teh tez je posvečen prvi del knjige 
(poglavji O literaturi teoretično in O literaturi zgodovinsko). V 
drugem delu pa avtor -- strokovnjak za področju medbesedilnosti -- 
reflektira in revidira nekatere temeljne literarnovedne koncepte in 
pojme (žanr in struktura, tekst in kontekst, hipertekst, literarnost, 
e-tekstologija, realnost in fikcija, čas in prostor, dialoškost, 
medbesedilnost, kulturni spomin itn.), kar po mnenju recenzentov 
knjige pomeni, da je delo uporabno tudi kot študijski priročnik in ne 
le kot teoretski "traktat". --- Matjaž Zaplotnik


Miha PINTARIČ: Občutje časa v francoski srednjeveški in renesančni 
književnosti. Ljubljana: LUD Literatura (Zbirka Novi pristopi), 2005. 
Prev. Saša Jerele in Nataša Varušak.

Miha Pintarič se v svoji študiji sprehaja skozi francosko 
srednjeveško in renesančno književnost. Ob tem sledi tezi, da se s 
prehajanjem v prostoru izkušnja časa fragmentira in človek ob tem 
izgublja svoj jaz. Avtor kot primer te teze navaja že viteške romane, 
ki jim je sledila književnost tako srednjega veka kot tudi poznejših 
obdobij. Delo je bilo prvikrat objavljeno 2002 v francoščini, v 
slovenščino sta ga prevedli Pinteričevi študentki Saša Jerele in 
Nataša Varušak. Avtor, ki je k slovenski izdaji monografije napisal 
poseben uvod, se v izbranih poglavjih se avtor ukvarja s francosko 
književnostjo med 12. in 16. stoletjem in analizira občutje časa, 
kakor se kaže v delih nekaterih znamenitih avtorjev (Chrétien de 
Troyes, Villon, Rabelais, Montaigne idr.), oziroma sledi prehodu 
celostnega občutja časa v srednjem veku v individualno doživljanje 
časa v renesansi. --- www.juliadoria.com


Vanesa MATAJC in Gašper TROHA (ur.): Zgodovina in njeni literarni 
žanri. / History and its Literary Genres. Posebna dvojezična številka 
revije Primerjalna književnost (avgust 2006).

Posebne dvojezične številke Primerjalne književnosti, ki prinašajo 
razprave na osnovi vileniškega komparativističnega kolokvija iz leta 
poprej, so postale že ustaljena navada. Tokratni zbornik v slovenski 
in angleški različici prinaša prispevke, predstavljene na 
komparativističnem srečanju v Lipici leta 2006: John Neubauer 
(Zgodovinopisje literarne zgodovine), Igor Škamperle (Družba, 
zgodovina in literarni pogled), Lucia Boldrini (Pomanjkanje poguma: 
znanstvene in zgodovinske paradigme v Doktorju Koperniku Johna 
Banvilla), Egon Pelikan (Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, 
ideologijami in 'zgodovinskimi žanri'), Beata Thomka (Dekonstrukcija 
zgodovine in narativna identiteta), Bart Keunen (Pojav meta-žanra: 
zgodovinski roman in modernizacija romana), Marijan Dović (Zgodnje 
literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in 'slovenski kulturni 
sindrom'), Gašper Troha (Zgodovinska drama in njena družbena vloga na 
Slovenskem pod komunizmom) in Gregor Pompe (Zgodovina opere in 
zgodovinska opera). Vanesa Matajc, predsednica Slovenskega društva za 
primerjalno književnost in sourednica zbornika, je za zbornik 
prispevala poglobljeno uvodno študijo, v kateri mdr. razčlenjuje in 
primerja prispevke ostalih avtorjev v zborniku. --- Matjaž Zaplotnik


Marko RIJAVEC: Biblični motivi v poeziji Simona Gregorčiča. 
Ljubljana: Salve, 2006.

Ob stoletnici smrti Simona Gregorčiča leta 2006 ponatisov njegovih 
del, organiziranja strokovnih srečanj in izdajanja strokovnih knjig v 
zvezi z njim ni primanjkovalo. Pričujoča knjiga, izdala jo je 
Kobariška župnija, je ena izmed slednjih. Nastala je na podlagi 
avtorjevega diplomskega dela, v katerem je le-ta "povezal dve 
temeljni področji, ki zaznamujeta Gregorčičevo življenje in sta vir 
njegovih inspiracij, to sta Sveto pismo in poezija". Uvodno besedo h 
knjigi je prispeval Maksimilijan Matjaž. --- Matjaž Zaplotnik


Marjeta ŽEBOVEC: Slovenski književniki, rojeni od leta 1900 do 1919. 
Ljubljana: Karantanija, 2006.

Marjeta Žebovec je izdala že drugo knjigo od predvidenih štirih knjig 
serije Slovenski književniki. Leta 2005 je izšla prva knjiga z 
avtorji, rojenimi do leta 1899. Kot je takrat avtorica pojasnila v 
uvodu, se je za kronološki princip razvrščanja odločila zato, ker je 
to "še najbolj objektivna klasifikacija", saj se zavestno želi 
izogniti vsakršnim vrednostnim klasifikacijam avtorjev oz. njihovih 
opusov. Druga knjiga, ki vsebuje predstavitve 77 avtorjev, rojenih na 
začetku 20. stoletja, nadaljuje vsebinsko zasnovo, podano v uvodu k 
prvi knjigi. Format in pestro slikovno gradivo kažeta na priročniški 
značaj knjige. --- Matjaž Zaplotnik


===============


Slavistična revija 55/1--2 (jan.--jun. 2007). Dvojna številka s 456 
stranmi, ki uvaja novi letnik revije, je posvečena lanski 
osemdesetletnici Jožeta Toporišiča. Število razprav, objavljenih v 
dvojni številki, je 29, z izjemo začetne so vse jezikoslovne. 
Številko sklepa Bibliografija akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča 1996--
2006, ki jo je sestavila Anka Sollner Perdih. Slavistična revija na 
spletu: http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html. --- Matjaž 
Zaplotnik


Slovenščina v šoli 11/2 (2006). Po daljšem premoru je bralce sredi 
letošnjega julija znova razveselila nova številka revije Slovenščina 
v šoli (11/2, 2006). V tem času se je, kot uvodoma pojasnjuje Mira 
Hedžet Krkač, iztekel mandat drugemu uredniškemu sestavu revije, tako 
da je novo številko, ki sicer nosi še letnico 2006, uredil že novi 
uredniški odbor, ki izgleda takole: odgovorna urednica Mira Hedžet 
Krkač, uredniki Boža Krakar Vogel, Simona Kranjc, Igor Saksida, Sonja 
Starc, Teodor Domej, Marija Pirjevec, Vlado Pirc, Mirjam Podsedenšek, 
Darinka Ambrož, Mojca Honzak in Danica Filipčič.  V reviji sta 
objavljena dva strokovna članka (Petra Kodre: Današnji devetošolci o 
vzgoji za krepitev zavesti o narodni pripadnosti in Vlado Pirc: 
Kratka proza nekoč in danes) in deset krajših prispevkov: Mateja Črv 
Sužnik piše o obravnavi modernega slovenskega romana za maturo, 
Bojana Modrijančič Reščič o obravnavi Puškinovega romana v verzih 
Jevgenij Onjegin v srednji strokovni šoli, Mojca Osvald o evropski 
romantični liriki znotraj t. i. medpredmetnega povezovanja, Mateja 
Rožanc Zemljič o obravnavi Prešernove Zdravljice, Sonja Žežlina o 
besedilnih vrstah, Mateja Sužnik o uporabnosti elektronske verzije 
SSKJ pri pouku slovenščine, Nada Đukić o primerjavi slovenskih in 
tujih teorij novele, Marija Zagorc o interpretativnem modelu 
Kosmačevega Tantadruja, Anita Nedeljkovič Andlovic o obravnavi 
Dragotina Ketteja v zadnjem razredu devetletke, Pavla Kozlovič pa o 
inovativnih načinih obeležitve slovenskega kulturnega praznika na 
osnovni šoli. Revija ima skromno arhivsko stran na strežniku Zavoda 
za šolstvo RS: 
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=26&rID=18. --- 
Matjaž Zaplotnik


Primerjalna književnost 30/1 (junij 2007). Ob tridesetem letniku 
osrednje znanstvene revije za primerjalno književnost na Slovenskem 
je uredništvo pripravilo tematsko številko o položaju primerjalne 
književnosti kot znanstvene discipline in njenim odnosom do 
proučevanja literature. V jubilejni, 216 strani obsegajoči številki 
razprave objavlja šestnajst domačih in tujih avtorjev, zgodba, ki jo 
s svojimi pogledi na krovno temo sestavljajo, je kajpak fragmentarna, 
toda "zdi se, da prav zaradi svoje nedokonč(a)nosti ustreza tistemu, 
kar smo vajeni imenovati duh časa", je v uvodniku k številki zapisala 
glavna urednica Darja Pavlič. V tridesetih letih je revija zamenjala 
tri glavne urednike (prvih dvajset letnikov je revijo urejal Darko 
Dolinar, v letih 1998--2002 Tomo Virk, od 2003 pa se kot urednica 
revije trudi Darja Pavlič) in z letošnjim letnikom že drugič 
zamenjala svojo zunanjo podobo. Med avtorji tokratnih prispevkov 
naštejmo le domače. To so: Marcello Potocco, Jelka Kernev Štrajn, 
Miha Javornik, Andrej Leben, Andrej Zavrl, Alojzija Zupan Sosič, Lea 
Flis, Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol in Aleš Vaupotič. 
Spletna stran revije je http://www.zrc-sazu.si/sdpk/revija.htm. --- 
Matjaž Zaplotnik


V dvojni pomladni številki mesečnika za literaturo Literatura (19/191-
-192, maj--junij 2007) Goran Č. Potočnik in Samo Rugelj razmišljata o 
osnutku zakona o Javni agenciji za knjigo, ki je nastal na 
Ministrstvu za kulturo. Med kritikami v tej številki revije pa si 
pozornost zaslužita vsaj dve, ki se, vsaka s svojega kritiške 
perspektive, lotevata obsežne antologije Petra Kolška Nevihte sladkih 
rož (Študentska založba, 2006). --- V uvodniku dvojne poletne 
številke (19/193--194, jul.--avg. 2007) Blaž Lukan piše o stanju duha 
med slovenskimi filmarji in gledališčniki, v rubriki Refleksija pa 
Matevž Kos razgrinja svoj pogled na poetiko Milana Dekleve. V 
Literaturinem tematskem bloku, ki ga uvaja razmišljanje Michała 
Kopczyka, je tokrat predstavljena najmlajša poljska proza. --- Za 
septembrsko enojno številko (19/195, sept. 2007), ki ima 216 strani, 
pa je uvodnik z naslovom Plagiati in pirati napisala Urška P. Černe. 
V kritiškem delu revije sta pozornosti vredni predvsem dve prodorni 
recenziji romana Popkorn Andreja E. Skubica. Revija Literatura na 
spletu: http://www.ljudmila.org/ludliteratura. --- Matjaž Zaplotnik


V dvojni številki revije za družboslovje in kulturo Primorska 
srečanja (30/303--304) svoje spomine objavlja druga generacija 
maturantov (maturirala 1958) gimnazije v Ajdovščini. V reviji so 
objavljeni tudi trije družboslovni in kulturnozgodovinski članki: 
Miro Kocjan (Šestdeset let Slovenske deželne gospodarske zveze), 
Katarina Jurjavčič (Primorski begunci v Jugoslavijo) in Ivan Vogrič 
(njegov esej Gabriele D'Annunzio: med zgodovino in umetnostjo govori 
o italijanskem književniku s preloma 19. in 20. stoletja, katerega 
roman Zmagoslavje smrti je bil pred leti preveden tudi v 
slovenščino). --- Matjaž Zaplotnik


===============


Za konec pa še dve koristni spletni povezavi:

http://nl.ijs.si/e-zrc/ -- Elektronske znanstvenokritične izdaje 
slovenskega slovstva (e-ZISS): Brižinski spomeniki, A. M. Slomšek, Ž. 
Zois, A. Podbevšek ... Portal bo kmalu bogatejši še za spletno izdajo 
Škofjeloškega pasijona in dve verziji esejističnega romana Izidorja 
Cankarja S poti.

http://www.eurolit.org -- Spletna stran evropske zveze za primerjalno 
književnost. 

Dodatne informacije o seznamu SlovLit