[SlovLit] SloFon 1 - Program

Peter Jurgec peter.jurgec na guest.arnes.si
Čet Mar 16 09:15:32 CET 2006


Pozdravljeni,

znan je program 1. slovenske mednarodne fonetične konference (SloFon 1), ki bo v Ljubljani od 20. do 22. aprila 2006. Program sestavlja 40 referatov udeležencev iz devetih držav in tri vabljena predavanja (Moira Yip, Jože Toporišič in Bernd Möbius). 

Spletna stran konference z aktualnimi informacijami je http://slofon.zrc-sazu.si. Konferenčni e-naslov za morebitna vprašanja pa je slofon na zrc-sazu.si.

Vljudno vabljeni.

Peter Jurgec
(v imenu organizacijskega odbora SloFon 1)

---------------------------------------------------------------------------

SloFon 1

1. slovenska mednarodna fonetična konferenca – Program 
1st Slovene International Phonetic Conference – Programme 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia


Četrtek, 20. april 2006 // Thursday, 20 April 2006

08.30–	Registracija // Registration
09.00–09.20	Uvodni nagovor // Welcoming remarks
09.20–09.30	Nagovor organizatorjev // Remarks by the organizers
09.30–10.00	Odmor za kavo // Coffee break
10.00–11.00	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Moira Yip
		Sožitje med percepcijo in slovnico v fonologiji prevzetih besed
		The symbiosis between perception and grammar in loanword phonology
11.00–11.20	Odmor za kavo // Coffee break
11.20–13.00	Fonologija I // Phonology I
11.20–11.40	Franc Marušič
		*Af-koren-iks: Ali so nekontinuirani afiksi sploh možni?
		*Aff-stem-ix: Are there any discontinuous affixes?
11.40–12.00	Sašo Živanovič
		Vpliv obsega mentalnega slovarja na domeno fonološke teorije 
		How does the size of the mental lexicon influence the range of phonological theory?
12.00–12.20	Tatjana Marvin
		Interakcija med strukturo in izgovarjavo v angleških izpeljankah
		The interaction between structure and pronunciation in English affixation
12.20–12.40	Alja Ferme
		Izglasni zvočniški sklopi
		Final sonorant clusters
12.40–13.00	Peter Jurgec
		O fonološkem statusu [ə] v slovenščini 
		On the phonolgical status of schwa in Slovene
13.00–15.00	Odmor za kosilo // Lunch break
15.00–16.00	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Jože Toporišič
		Slovensko knjižno glasovje in naglas, kakršna sta
		Standard Slovene sounds and accent (as they are)
16.00–16.20	Odmor za kavo // Coffee Break
16.20–17.40	Fonologija II / Phonology II
16.20–16.40	Irena Sawicka
		Slovanski mehčani ustrezniki mehkonebnim zapornikom, posebej še v poljščini
		Slavic softened counterparts of velar stops, with special reference to the Polish situation
16.40–17.00	Teodor Petrič 
		Glasoslovni razvoj slovenskega otroka – soglasniki in soglasniški sklopi
		Phonological development of a Slovenian child – Consonants and consonant clusters
17.00–17.20	Vlado Nartnik
		K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih slovnicah
		On delimitation of contoids and vocoids in the Slovenian grammars
17.20–17.40	Agata Šega
		Nekatere glasovne značilnosti osnov za starejše latinizme oziroma romanizme v slovenščini
		Some phonetic characteristics of bases for older latinisms or romanisms in Slovene
17.40–18.00	Odmor za kavo // Coffee Break
18.00–19.00	Fonetika slovenščine I // Phonetics of Slovene I
18.00–18.20	Peri Bhaskararao, Nina Golob
		Kaj je pomembno pri slovenskem naglasu? Akustična primerjava tonemskega in netonemskega naglasa
		What matters in Slovene accent? An acoustic comparison of stress and pitch accents
18.20–18.40	Melita Zemljak Jontes
		Zlivanje glasov v spontanem (narečnem) govoru
Sound fusion in spontaneous (dialectal) speech
18.40–19.00	Peter Jurgec, Karmen Kenda Jež
		Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev
		Acoustic analysis of lexical tone in the Slovene dialect of Ukve
20.00–?	Sprejem pri županji ge. Danici Simšič // Reception (Ms. Danica Simšič, the mayoress of Ljubljana)


Petek, 21. april 2006 // Friday, 21 April 2006

09.30–10.30	Vabljeno predavanje // Invited talk
		Bernd Möbius
		Eksemplarična reprezentacija govora 
		Exemplar-based speech representation
10.30–11.00	Odmor za kavo // Coffee Break
11.00–12.20	Jezikovne tehnologije I // Language Technologies I
11.00–11.20	Tomaž Šef, Tea Tušar, Andrej Bratko, Matjaž Gams
		Naglaševanje nepoznanih slovenskih besed: primerjava med človekom, človeškimi pravili in strojnim učenjem 
		Comparison between humans and machines on the task of accentuation of Slovene words
11.20–11.40	Jerneja Žganec Gros, Varja Cvetko - Orešnik, Primož Jakopin, Aleš Mihelič
		Leksikon izgovarjav SI-PRON
		The SI-PRON pronunciation lexicon
11.40–12.00	Matej Rojc, Darinka Verdonik 	
		Uporaba fonetično-morfoloških slovarjev SIlex in LC-STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen
		Using SIlex and LC-STAR lexica for grapheme-to-phoneme conversion of foreign names
12.00–12.20	Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Aleksandra Zögling Markuš, Zdravko Kačič
		Razširitev slovenske govorne baze BNSI Broadcast News za izboljšano akustično modeliranje govora	
		Expanding the Slovenian BNSI Broadcast News speech database for improved acoustic modeling
12.20–14.00	Odmor za kosilo // Lunch break
14.00–15.20	Splošna fonetika // General phonetics
14.00–14.20	Ivo Škarić
		Prostorska percepcija in sluh
		Spatioception and hearing
14.20–14.40	Gordana Varošanec Škarić
		Vibrato profesionalnih moških glasov 
		Vibrato in trained male voices
14.40–15.00	Ana Zwitter Vitez
		Prozodične strategije v spontanem govoru: analiza in aplikacije
		Prosodic strategies in spontaneous speech: analysis and applications
15.00–15.20	Branko Starc
		Vokografija in njena uporaba v fonetiki
		Vocographics and its application in phonetics
15.20–15.40	Odmor za kavo // Coffee Break
15.40–17.00	Jezikovne tehnologije II // Language Technologies II
15.40–16.00	Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Darinka Verdonik
		Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih iz govornega korpusa Turdis
		Discussing spontaneous speech recognition problems with examples from speech corpus Turdis-1
16.00–16.20	Simon Dobrišek, Boštjan Vesnicer, France Mihelič in Nikola Pavešić
		Biometrični sistem za razpoznavanje govorcev
		A biometric system for speaker recognition
16.20–16.40	Ekaterina Panova
		Principi sestavljanja zvočne komponente v združevalni sintezi govora za sorodne jezike
		Principles of compiling sound components in concatenative synthesis for closely related languages
16.40–17.00	Matej Rojc, Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Bojan Kotnik
		Prevajalni sistem govora v govor BABILON za jezikovni par slovenščina-nemščina
		Speech-to-speech translation system BABILON for Slovenian-German language pair
17.00–17.20	Odmor za kavo // Coffee Break
17.00–18.00	Jezikovne tehnologije III // Language Technologies III
17.00–17.20	France Mihelič, Maša Novak, Simona Lustek, Grega Milharčič, Tadej Trebec
		Statistična analiza formantnih frekvenc slovenskih samoglasnikov s standardnimi programskimi orodji
		Statistical analysis of formant frequencies for Slovene vowels using standard software tools
17.20–17.40	Primož Jakopin
		Samoglasniki in soglasniki v korpusu Nova beseda
		Vowels and Consonants in the Nova beseda corpus
17.40–18.00	Tomaž Erjavec, Matija Ogrin
		Fonetični znaki in elektronske izdaje
		Phonetic characters in digital editions


Sobota, 22. april 2006 // Saturday, 22 April 2006

9.30–11.10	Kontrastivne raziskave // Contrastive studies
9.30–9.50	Charalampos Karypidis, Antonia Colazo - Simon, Angelica V. Costagliola
		Neenakomernost pri percepciji J2: dokazi iz artikulacijske sinteze kontinuuma /i/~/e/ 
		Asymmetry in vowel perception in L2: evidence from articulatory synthesis of an /i/~/e/ continuum
9.50–10.10	Elenmari Pletikos, Jelena Vlašić, Jordan Bićanić
		Uresničevanje leksikalnih naglasov v različnih intonacijskih glavah v hrvaščini
		The realization of lexical accents within different focuses in Croatian
10.10–10.30	Rastislav Šuštaršič
		Angleško-slovenska kontrastivna fonetika ter njene aplikacije pri poučevanju angleške fonetike
		English-Slovene Contrastive Phonetics and its Applications in Teaching English Phonetics
10.30–10.50	Damir Horga, Vesna Požgaj - Hadži, Marko Liker
		Časovne spremenljivke hrvaščine in slovenščine in njihov tujejezični jezikovni stik
		Temporal parameters of Croatian and Slovene in their linguistic contact as foreign languages
10.50–11.10	Hotimir Tivadar, Matea Hotujac
		Artikulacijsko-akustični opis slovensko-hrvaškega jezikovnega sistema
		Articulatory and acoustic description of the Slovene-Croatian language system
11.10–11.30	Odmor za kavo // Coffee Break
11.20–12.20	Fonetika in govorna rehabilitacija // Phonetics and speech rehabilitation
11.20–11.40	Irena Hočevar Boltežar, Miha Žargi
		Spremembe v oblikovanju samoglasnikov pri gluhih osebah po vsaditvi polževega vsadka
		Changes in the articulation of the vowels in deaf subjects after cochlear implantation
11.40–12.00	Martina Ozbič
		Razumljivost govora oseb z motnjo sluha: prispevek tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in izgovornih elementov
		Intelligibility of talk of people with disturbance of hearing: Contribution of the transients, formants, voice, speech and articulation and articulation elements
12.00–12.20	Tanja Kocjančič, Stefan Werner
		Akustična analiza diadokokineze v govoru oseb z nevrološko poškodbo
		Acoustic analysis of diadochokinesis in neurologically impaired speech
12.20–14.00	Odmor za kosilo // Lunch Break
14.00–15.40	Fonetika slovenščine II // Phonetics of Slovene II
14.00–14.20	Hotimir Tivadar
		Sodobni knjižni jezik med pisnostjo in govorjenostjo (na primeru radia in televizije)
		Contemporary standard Slovene between writing and speech (on the radio and television)
14.20–14.40	Damjan Huber
		Vpliv nekaterih sociolingvističnih dejavnikov na (slušno) zaznavanje samoglasnikov slovenskega standarda pri dijakih pomurskih srednjih šol
		Influence of some sociolinguistic factors to (speech) perception of standard Slovene vowels in the case of high shool students in Pomurje
14.40–15.00	Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej 
		Zapisati nezapisljivo
		How to write down what cannot be written down
15.00–15.20	Nina Novak
		Prvine spontanega govora v zapisniku
		Elements of spontaneous speech in the protocols
15.20–15.40	Zdravko Zupančič 
		Premislek – manjkajoči člen med »verbum mentis« in »vis sermonis«
		Reflection – A missing link between »Verbum Mentis« and »Vis Sermonis«
15.40–16.00	Zaključni pozdrav // Concluding remarks


Konferenca bo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.
The conference will be held at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, SRC SASA, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenia.

----------------------------------------------------------------------------Dodatne informacije o seznamu SlovLit