[SlovLit] Jezik in slovstvo 50/6 (nov.--dec. 2005)

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Jan 23 19:37:01 CET 2006


Zadnja številka lanskega, 50. letnika _Jezika in slovstva_ ima 92 
strani, v njej pa so objavljeni pet razprav, tri ocene in eno poročilo. 
Razpravljalni del revije, ki je zaenkrat zgolj v obliki povzetkov 
dosegljiv tudi na spletni strani revije 
(http://www.jezikinslovstvo.com), je tokrat tematsko zelo raznolik, 
saj avtorji obravnavajo področja slovenščine kot drugega/tujega 
jezika, leksikografije, književne didaktike, verzologije in sodobne 
slovenske kratke proze. 

Šesto številko uvajata NATAŠA PIRIH SVETINA in INA 
FERBEŽAR, ki v svoji raziskavi s pomočjo izbranih odlomkov 
besedil, nastalih na izpitu iz znanja slovenščine na visoki ravni, 
analizirata nekatere značilnosti slovenščine tujejezičnih govorcev 
slovenščine, ukvarjata pa se tudi z odnosom domačih govorcev 
slovenščine do takšnih besedil.

DARJA FIŠER na podlagi dveh osrednjih leksikalnih podatkovnih 
zbirk WordNet in EuroWordNet obravnava različne pristope k 
izdelavi leksikalnih podatkovnih zbirk, v nadaljevanju razprave pa 
izdela slovensko besedno mrežo z razširitvenim pristopom ter 
jezikovnomotivirano slovensko besedno mrežo za pomensko polje 
"sorodstvo". 

JURE ŠINK v svoji analizi zastopanosti zahodnoslovankih 
književnikov v slovenskih srednješolskih berilih ugotavlja, da je 
prisotnost teh avtorjev v berilih premajhna. Razprava predlaga 
nekatere rešitve, predvsem uvrstitev kanonskih del J. Kollárja in P. 
J. Šafárika v učni načrt za srednje šole.

Razprava BLANKE BOŠNJAK prinaša izvirno tipologijo sodobne 
slovenske kratke proze 80. in 90. let preteklega stoletja ter njeno 
aplikacijo na korpus besedil. Predstavljena tipologija, ki je rezultat 
avtoričinega večletnega znanstvenega raziskovanja kratke proze, 
si prizadeva nadgraditi predhodne analize ter klasifikacije sodobne 
slovenske literature.

Članek PETRA SVETINE pa obravnava značaj in oblikovne 
značilnosti desetih epigramov Janeza Damascena Deva, 
objavljenih oz. namenjenih objavi v prvem slovenskem pesniškem 
almanahu _Pisanice_. Avtor razprave se v sklepnem delu razprave 
ustavi še pri primerjavi Devovih epigramov s tistimi, ki so jih 
kasneje pisali pesniki v _Krajnski čbelici_.

V zadnjem delu revije ANITA LAZNIK piše o slovenskem prevodu 
knjige _O literaturi_ Umberta Eca, NANIKA HOLZ kritično primerja 
tiskano in elektronsko različico _Priročnega slovarja tujk_ 
Cankarjeve založbe s sorodnimi leksikografskimi projekti pri nas, 
TADEJA ROZMAN pa ocenjuje učbenik _Slovenščina v bolnišnici_ 
(gre za učbenik za učenje slovenščine kot tujega jezika na začetni 
stopnji za zdravstvene delavce, ki je nastal v okviru evropskega 
jezikovnega projekta Leonardo da Vinci -- Zdravi jeziki (Healthy 
Languages)). V poročilu Slovenščina na daljavo za Skandinavce 
pa MORGAN NILSSON predstavlja tečaj slovenščine na Oddelku 
za slovanske jezike Univerze v Göteborgu.

Zadnjo številko jubilejnega 50. letnika _Jezika in slovstva_ sklepa 
rubrika, ki je uvedla prvo številko tega letnika -- rubrika Jubilej. 
Tokrat je v njej mdr. objavljen pregled vseh uredništev revije v 
minulih petdesetih letih.

Spremembe naročniških podatkov, prijave novih naročnikov (pa 
tudi odjave obstoječih) sprejema tehnični urednik revije na svoj e-
naslov.Matjaž Zaplotnik (matjaz.zaplotnik na siol.net),
tehnični urednik Jezika in slovstva


Dodatne informacije o seznamu SlovLit