Vabilo na posodobitvene programe za poučevanje slovenščine

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jan 23 19:53:51 CET 2006


Od: "Hojker Mihaela" <Mihaela.Hojker na ff.uni-lj.si>
Za: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>
Poslano: 23. januar 2006 16:35

Vabimo Vas na naslednje seminarje:

NOVEJŠI TOKOVI V SLOVENISTIKI - KNJIŽEVNOST, ki bo potekal 4. in 11. 
februarja 2006 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Seminar je namenjen učiteljicam/učiteljem in profesorjem/profesoricam 
slovenščine na osnovnih in srednjih šolah. Program traja 16 ur in je 
ovrednoten z 1 točko za napredovanje.

Cilj: Seznanitev udeležencev s strokovnimi novostmi v znanstvenih 
disciplinah ter uvajanje novi pristopov pri pouku slovenščine.
Teme in predavatelji:
. Kaj je literatura? - Aleksander Bjelčevič
. O sodobnih analizah stila literarnih besedil - Marko Juvan
. O Visoški kroniki kaj novega? - Miran Hladnik
. Najmlajša slovenska poezija - Irena Novak Popov
. Poimenovanje zadrege kratke proze - Alenka Žbogar
. Spolna identiteta in sodobni slovenski roman - Alojzija Zupan Sosič
. Matjaž Zupančič in sodobna slovenska dramatika - Mateja Pezdirc Bartol
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba. Naslovi morebitnih seminarskih 
nalog bodo javljeni na seminarju.
Kotizacija: 11.700 SIT za zaposlene v VIZ, 15.210 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam izpolnjeno vrnite najkasneje do 26. 1. 2006.

============================
NOVEJŠI TOKOVI V SLOVENISTIKI - POUČEVANJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA, ki 
bo potekal 3. in 4. februarja 2006 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Seminar je namenjen učiteljicam/učiteljem in profesorjem/profesoricam 
slovenščine na osnovnih in srednjih šolah. Program traja 16 ur in je 
ovrednoten z 1 točko za napredovanje.
Cilj: Seznanjenje z novostmi stroke in pripravo na nove pristope pri pouku 
slovenščine. Strokovno pripraviti in praktično usposobiti profesorje 
slovenščine na delu z učenci, katerim materni jezik ni slovenščina.
 Teme in predavatelji:
. Slovenščina kot drugi/tuji jezik in slovensko jezikovno načrtovanje - 
Marko Stabej
. Predstavitev ciljne publike, nivojev in učbenikov na tečajih za tujce - 
Katja Dragar
. Metodika poučevanja slovenščine za tujce - Tanja Jerman
. Delo z besedilom pri pouku slovenščine kot tujega jezika - Ina Ferbežar
. Individualni pouk slovenščine kot tujega jezika - Nataša Pirih Svetina
. Hospitacije in nastopi na tečajih slovenščine za tujce - Nataša Pirih 
Svetina, Katja Dragar
. Zaključno srečanje - Katja Dragar, Mojca Stritar
 Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba.
Pogoj: učiteljice/učitelji in profesor/profesorice slovenščine na osnovnih 
in srednjih šolah.
Kotizacija: 13.100 SIT za zaposlene v VIZ, 17.030 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam izpolnjeno vrnite najkasneje do 26. 1. 2006.

===============================
SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V TEORIJI IN ŠOLSKI PRAKSI, ki bo potekal 18. 
marec 2006 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Seminar je namenjen učiteljicam/učiteljem in profesorjem/profesoricam na 
osnovnih in srednjih šolah. Program traja 8 ur in je ovrednoten z 0,5 točko 
za napredovanje.
Cilj: Seznanjenje z novostmi stroke in pripravo na nove pristope pri pouku 
slovenščine.
Teme in predavatelji:
. Slovenska ljubezenska pesem - Alojzija Zupan Sosič
. Slovenska kratka proza na prelomu tisočletja - Alenka Žbogar
. Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom - Mateja Pezdirc 
Bartol
Obveznosti: prisotnost in aktivna udeležba. Naslovi morebitnih seminarskih 
nalog bodo javljeni na seminarju.
Kotizacija: 7.170 SIT za zaposlene v VIZ, 9.230 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam izpolnjeno vrnite najkasneje do 3. 3. 2006.

=====================

Izpolnjeno prijavnico (dosegljiva na 
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/cpi/prijavnica-internet.pdf) pošljite po 
pošti na naslov: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, p. 
p. 580, 1001 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 241 1047. Urnik in 
program seminarja vam bomo poslali teden dni pred začetkom seminarja, 
gradivo boste predvidoma prejeli na samem seminarju. Nižje od zgoraj 
navedenih kotizacij veljajo za udeležence, ki so zaposleni v javnih zavodih 
na področju vzgoje in izobraževanja, za ostale pa veljajo višje. V ceno je 
že vključen 20 % DDV. Nakazilo izvršite na račun Filozofske fakultete št. 
01100-6030707216 z navedbo imena in priimka udeleženca ter oznako SM 143423. 
Dokazilo o vplačilu (fotokopija položnice, virmana ali zbirnega sporočila o 
obremenitvi računa) prinesite na seminar, da vam bomo lahko izstavili račun. 
Pisne odjave sprejemamo do 10 dni pred izpeljavo programa. V primeru, da se 
seminarja brez pravočasne odjave ne boste udeležili, že plačane kotizacije 
ne bomo mogli vrniti oziroma vam bomo kotizacijo, kljub neudeležbi, 
zaračunali. Za morebitne dodatne informacije za omenjene programe smo 
dosegljivi na elektronskem naslovu mihaela.hojker na ff.uni-lj.si.

======================

Vabimo Vas na seminar z naslovom VZGOJA ZA STRPNOST IN SPREJEMANJE
DRUGAČNOSTI PREKO MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI, ki bo potekal 10. in 11. februarja
2006 v Slovenj Gradcu.

Ciljna skupina: učitelji in učiteljice v osnovnih in srednjih šolah.
Cilj: Namen programa je učitelje in učiteljice seznaniti z možnostmi vzgoje
k strpnosti in sprejemanju drugačnosti preko branja mladinskih književnih
del. Pri tem prvi korak pomeni že sprejemanje drugačnosti književnih del.
Seminar bo ponudil nekaj teoretičnih izhodišč, tako z literarnodidaktičnega
kakor tudi s psihološkega vidika. Sledila bo besedilna analiza nekaterih
mladinskih del, ki tematizirajo drugačnost, bodisi kot tujstvo, kot občutek
manjvrednosti zaradi videza, zaradi socialne pripadnosti, bolezni itd. Cilj
programa je učiteljem in učiteljicam prikazati, kako lahko učenci in učenke
z branjem literarnih del, njihovo analizo in diskusijo o njih razvijajo
strpnost in sprejemanje drugačnosti.

Teme in predavatelji:
- Vzgoja k strpnosti - literarna didaktika tujosti in drugačnosti - Neva 
Šlibar
- Literatura in vzgoja k miru - Werner Wintersteiner

Besedilne analize konkretnih literarnih del:
- Vzgoja za strpnost in umetnostno besedilo pri književnem pouku v
devetletni osnovni šoli - Milena Blažič
- Ozaveščanje in sprejemanje generacijskih "prepadov" in razlik med vrstniki
preko mladinske književnosti - Vesna Kondrič Horvat
- Literarna socializacija - Saša Jazbec
- Motivacija za branje - eden od ključnih pogojev za vzgojo preko
književnosti - Nataša Bucik

Program traja 16 ur in je ovrednoten z 1 točko za napredovanje. Natančnejši
urnik in program seminarja boste prejeli teden dni pred začetkom, gradivo
(zbornik in nekaj knjig) pa na seminarju.
Obveznosti: aktivno sodelovanje pri seminarju in skupna priprava gradiv za 
pouk.
Opombe: Priporočamo, da udeleženci/udeleženke preberejo kakšno delo otroške
ali mladinske literature na temo drugačnosti.
Program je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in je za udeležence 
brezplačen.
Prijavnico (http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/cpi/prijavnica-internet.pdf)
nam izpolnjeno vrnite najkasneje do 25. 1. 2006, na naslov Center za
pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, p. p. 580, 1001 Ljubljana. Za
dodatna pojasnila pišite na ursa.gruden na ff.uni-lj.si.
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit