[Solomonov Seminar] 124. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Mon Jun 9 02:29:55 CEST 2003


Vabim vas na 124. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
10.junija 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/

Na tokratnem seminarju bo Gregor Petric iz FDVja (ki je nedavno
doktorirarl iz te teme) predstavil sociolosko analizo o uporabi
spleta. Poudarek bo na analiticnih metodah in rezultatih,
ki jih je pri tem uporabil.

Poleg torkovega seminarja bi opozoril se na seminar, ki bo potekal
v terminu Sredinega seminarja, 11.6.2003 ob 18h, Jadranska 21, M3
Predaval bo Jovan Popovic iz MITja (http://graphics.lcs.mit.edu/~jovan/)
o racunalniski animaciji: Motion Design in Computer Animation

Naslednji teden bosta na Solomonovem seminarju dve predavanji:
torek, 17. junija: Semantic Web Tutorial (York Sure, Uni. Karlsruhe)
cetrtek, 19. junija: Virtual Environments and Spatial Cognition 
  (Nigel Foreman, Uni. Middlesex, London)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gregor Petric (FDV):
  Linearni strukturni modeli: 
  Primer pojasnjevanja uporabe spletnih mest
  
Ena kljucnih nalog druzboslovnega raziskovanja je pojasnjevanje 
razlicnih druzbenih fenomenov, pri cemer bo predstavljen t.i. 
pozitivni metodoloski pristop. Na osnovi teoretskih izhodisc 
raziskovalec opredeli kljucne raziskovalne pojme, ki jih 
poveze z ustreznimi vzrocno-posledicnimi odnosi, ki se zrcalijo 
v hipotezah. Ta postopek, skupaj s naslednjim korakom, 
operacionalizacijo, predstavlja kompleksno izhodisce empiricne 
raziskave, kar bo bezno prikazano skozi primer pojasnjevanja 
uporabe spletnih mest. Vecji del razprave bo namenjen linearnim 
strukturnim modelom kot enim najbolj sofisticiranih in primernih 
analiticnih orodij za empiricno preverjanje kompleksnih odnosov 
med spremenljivkami v druzboslovju. Pristoplineranega strukturnega 
modeliranja zdruzuje faktorsko in regresijsko analizo in na ta 
nacin omogoca visoko stopnjo kontrole nad kvaliteto merjenja 
in zmanjsuje pristranskost zaradi merskih napak. Vkljucuje postopek 
izgradnje stabilnega merskega modela, s cimer zagotovimo, da 
merski instrument res meri tisto, kar zelimo meriti in postopek 
preverjanja strukturnega modela, s cimer ocenimo statisticno 
znacilnost predpostavljenih vzrocno-posledicnih odnosov med 
spremenljivkami. Predstavljena bo osnovna logika faktorske in 
regresijske analize, linearnih strukturnih modelov in uporaba 
na primeru anketno zbranih podatkov o druzbeni uporabi svetovnega 
spleta s strani avtorjev spletnih mest.
More information about the Solomonov-seminar mailing list