[SlovLit] O Kosovelu -- Ta vlada je bizarna -- Roman in zemljevid -- Lirikonfest, video -- Iz Tübingena

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Jun 29 20:22:24 CEST 2020


Od: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Date: V pon., 29. jun. 2020 ob 18:33
Subject: Dialogi predstavljajo graško literarno sceno

Spoštovani, Dialogi 5-6 so literarni. Literarni zgodovinar Janez
Vrečko polemizira s stališči pesnika Miklavža Komelja, urednika knjig
Vsem naj bom neznan z doslej neobjavljenimi spisi iz Kosovelove
rokopisne zapuščine. Vrečko, katerega monografija o Srečku Kosovelu je
bila prevedena že v več svetovnih jezikov, Komelju očita, da je
zameglil že dosežena raziskovalna odkritja in Kosovela postavil v
predocvirkovsko obdobje. [...] Emica Antončič je v uredniškem uvodniku
z naslovom Knjige, kritični državljani in potrošniki še enkrat
pogledala na staro neurejenost in dvoličnost slovenskih oblasti v
odnosu do knjig in knjižnega trga, tokrat tako, kot ga razkriva
koronakriza. Uvodnik je prosto dostopen:
http://www.aristej.si/slo/PDF/dialogi-5-6-2020-uvodnik.pdf [...]

Lepo pozdravljeni
uredništvo

===

https://slov.si/mh/galerije/galeri379/index.html -- stran iz albuma z
naslovom Ta vlada je bizarna, na slikah so tudi kolegi študentje in
profesorji. -- mh

===

https://www.academia.edu/31811356/The_Novel_and_the_Map_Spatiotemporal_Form_and_Discourse_in_Literary_Cartography
-- Robert Tally: The Novel and the Map: Spatiotemporal Form and
Discourse in Literary Cartography. Academia.edu (poglavje iz knjige o
romanu in zemljevidu).

===

https://www.youtube.com/watch?v=DGlEg0HpLsU&feature=youtu.be -- 19.
LIRIKONFEST VELENJE (2020) - filmska reportaža, Studio Mozaik.

===

Od: <irma.kern na guest.arnes.si>
Date: V pon., 29. jun. 2020 ob 19:41
Subject: Iz Tübingena: pogledi na Slovenijo v Trubarjevem juniju

Na lektoratu slovenščine v Tübingenu smo v četrtek, 25. junija spletno
predstavili naše novo delo Tübinger Blicke auf Slowenien / Pogledi na
Slovenijo iz Tübingena – Beiträgre zur slowenieschen Geselschaft,
Literatur und Kultur aus Tübinger Sicht / Prispevki o slovenski
družbi, literaturi in kulturi s tübinške perspektive. Med nemškimi
kulturniki, izobraženci ter študenti je velik interes za slovensko
kulturo. Kljub uspešnim raziskovalnim in prevajalskim projektom je v
nemških knjižnicah na voljo malo literarnih, strokovnih in
poljudnoznanstvenih besedil o Sloveniji. To me je vodilo, da sem
študente na lektoratu slovenščine na slavističnem oddelku Univerze v
Tübingenu spodbudila, da podrobneje raziskujejo slovensko literaturo,
družbo in kulturo.

Dr. Carmen Thamm v prispevku Geschlechtergleichstellung in Slowenien
aus historisch politökonomischer Perspektive analizira enakopravnost
in položaj sodobne ženske v Sloveniji z zgodovinskega in
politično-ekonomskega vidika, položaj žensk glede na izobrazbo in
zaposlenost od prve svetovne vojne do danes. Slovenija v primerjavi z
državami EU pozitivno izstopa. Pred­vsem na področju izobrazbe kot
tudi na trgu delovne sile so raz­like med spo­lo­ma majhne. Položaj
žensk odločilno temelji na socia­listični dediščini dežele. Med drugo
svetovno vojno so bile ženske na strani Titovih partizanov soborke v
boju proti fašizmu, l. 1942 je bila ustanovljena Antifašistična zveza
žensk, slovenske žene so bile organizirane v Slovenski protifašistični
ženski zvezi. Po vojni jim je bila z Ustavo 1946 (24. člen) priznana
enakopravnost z moškimi,  enormno so se po­večale njihovih pravice v
primerjavi z razmerami pred drugo svetovno vojno. Zmanjšale so se
razlike med plačami moških in žensk, zagotovljene so bile pravice na
področju socialnega in otroškega varstva, povečeval se je delež žensk
v organih odločanja, podaljševal se je porodniški dopust. Čeprav je
politično-ekonomska trans­for­ma­cija na začetku devet­desetih let
pomenila konec socia­lističnega režima, se je ideja enakopravnosti
ohra­nila in prispeva še danes k visoki stopnji za­poslenosti in
izobraženosti žensk ter k majhnim razlikam v dohodkih in pri otroškem
varstvu.

Constanze Becker v članku Die Rezeption der Dichtung France Prešerens
in der Rezension von František L. Čelakovský am Beispiel ihres
Briefwechsels / Recepcija poezij Franceta Prešerna v recenziji
Františka L. Čelakovskega na osnovi njune korespondence obravnava
recepcijo pesmi Franceta Prešerna na Češkem v obsežni recenziji prvih
treh zvezkov Kranjske Čbelice, ki jo je 1832 v Pragi objavil František
L. Čelakovský. V njej je odkril veličino Prešernove poezije češkim
bralcem in   šele korespondeca med Prešernom   in Čelakovskim ter
nemški prevod recenzije sta spodbudila, da so tudi slovenski bralci
začeli spoznavati in ceniti visoko vrednost  Prešernovih pesmi.

Nico Schäffauer se v prispevku Der Heimatbegriff und seine
Konstruktion im volkstümlichen Schlager am Beispiel von Slavko Avsenik
und seinen Original Oberkrainern / Pojem domovina in njegova pomenska
zgradba na primeru narodnozabavne glasbe Ansambla bratov Avsenik
osredotoči na fenomen bratov Avsenik, ki sta s svojo narodno-zabavno
glasbo ustvarila nov originalni glasbeni slog in z njim zaslovela po
svetu.

Delo je izšlo pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, izdajatelj je Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
pri Oddelku za slovenistiko na FF. Ob tem smo obeležili tudi Trubarjev
rojstni dan v juniju (8. junij) in se spomnili obletnice njegove smrti
v Derendingenu v Tübingenu 28. junija 1586.

Lep poletni pozdrav iz Tübingena
Irma


Dodatne informacije o seznamu SlovLit