[SlovLit] JiS za Božo Krakar Vogel -- Bibliopedia -- Fran 3.0 in slovenske gramatike

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Okt 27 16:44:45 CET 2015


Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 26. oktober 2015 22:18
Zadeva: Nova številka JiS-a

[...] zšla je nova številka JiS-a. Lep pozdrav, Olga

Tomo Virk: Tektonski premiki v didaktiki književnosti: ob jubileju
Bože Krakar Vogel
Ada Vidovič Muha: Živeti sredi ustvarjalnega dela
Matjaž Kmecl: Voščilni zapis ob življenjskem jubileju kolegice Bože Krakar Vogel

Lidija Golc: Za dobro žetev
Tanja Jelenko: Mentorica

Aleksander Bjelčevič: Kako poučevati verzologijo: silabotonična
metrika in ritmika
Blanka Bošnjak: Razvijanje kulturne kompetence ob kratki prozi Mire Mihelič
Zoran Božič: Tantadrujevo iskanje sreče: od didaktike do interpretacije
Jožica Jožef Beg: Vzgoja kultiviranega bralca kot najpomembnejši cilj
pouka književnosti v gimnaziji
Milena Kerndl: Književnodidaktične kompetence učiteljev slovenščine
med študijem in prakso
Vida Medved Udovič: Med komunikacijskim in problemsko-ustvarjalnim
poukom književnosti
Mateja Pezdirc Bartol: Dramska besedila na maturi
Katarina Podbevšek: Jesihov sonet kot govorni izziv
Igor Saksida: Kurikularni bralci, tabuji in cenzorske strategije
(primer Cankarjevo tekmovanje)
Alenka Žbogar: Gimnazijski pouk književnosti v luči prenove in posodobitve

Marja Bešter Turk: Dejanski in želeni vpliv monografij Leopoldine Plut
Pregelj na poslušanje v slovenski šoli
Erika Kržišnik: Frazeologija v šoli – drugič
Marko Ljubešić in Mirjana Benjak: Narečje v projektnem učenju
Sonja Starc: Jezik usvajamo in se ga učimo iz besedila –
neumetnostnega in umetnostnega
Hotimir Tivadar: Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem
osnovno- in srednješolskem  izobraževanju
Jerca Vogel: Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta
1990 do danes

Milena Mileva Blažić: Od recepcijske do sistemske didaktike književnosti
Elizabeta Jenko: 650 let Univerze na Dunaju – 40 let slovenistike na
Univerzi na Dunaju –  15 let sodelovanja z Božo Krakar Vogel
Danijela Trškan: Današnje arabske države v učbenikih za slovenščino v
osnovnih in srednjih šolah

Darinka Ambrož: Šolski esej in splošna matura iz slovenščine
Mojca Bavdek in Marija Končina: Preverjanje sporazumevalne zmožnosti v
slovenskem jeziku na splošni maturi od začetkov do danes
Majda Degan Kapus: Branja − učbeniki (berila) za današnji in prihodnji čas
Miran Hladnik: O učbenikih
Brane Šimenc in Polonca Tomaževič: Zunanje ocenjevanje šolskega eseja
na splošni maturi od začetka do danes

===

http://sul-cidr.github.io/Bibliopedia/ -- Bibliopedia, stanfordsko
spletišče za postavitev raziskovalnega gradiva in komunikacijo med
raziskovalci humanisti in bibliotekarji; mogoče uporabno še za kak
evropski humanistični projekt.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 27. oktober 2015 12:25
Zadeva: LK, 2. november

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1076.
sestanek v ponedeljek, 2. novembra, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3.
nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo izr. prof. dr. Kozma
Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Univerza v Novi
Gorici. Tema predavanja: Portala Fran 3.0 ter Slovenske slovnice in
pravopisi. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit