[SlovLit] Toporišičevo leto -- Jezikovna raznolikost Papue Nove Gvineje -- O istrskem besedišču -- Usihanje slovenistike

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Sep 23 14:22:10 CEST 2015


Od: vsmole1 <vera.smole na guest.arnes.si>
Zadeva: Topori¹ièevo leto - spletna stran/podstran
Datum: Mon, 21 Sep 2015 10:01:13 +0000
Od: Mateja Kus <mateja.kus na knjiznica-brezice.si>

Spo¹tovani, zaèetek Topori¹ièevega leta je tako rekoè pred vrati. Na
spletni strani Knji¾nice Bre¾ice
(http://www.knjiznica-brezice.si/toporisicevo-leto.html) smo ¾e
objavili osnovne informacije o zasnovi leta in prihajajoèem dogajanju.
Veè podrobnosti najdete s kliki na naslove v spustnem seznamu. Vabimo
vas, da tudi sami na domaèih spletnih straneh ustanov, v katerih
delujete ali ste z njimi povezani, objavite omenjene podatke ter
obiskovalce seznanite z dogajanjem. Lahko uporabite ¾e pripravljeno
gradivo, èe pa imate ¹e kak¹ne predloge, bomo seznam z veseljem
dopolnili. Gradivo nam, prosimo, po¹ljite v Wordovem dokumentu.
Ustvarili smo tudi Facebook profil Topori¹ièevo Leto. Za
administracijo skrbiva skupaj z Bo¹tjanom Kolarjem (Posavski muzej
Bre¾ice). Pridru¾ite se nam in glas ¹irite naprej. Hvala.

Lep pozdrav,
Mateja Kus

===

Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Datum: 23. september 2015 07:41
Zadeva: [SDJT-L] Jezikovna raznolikost Papue Nove Gvineje

Papua Nova Gvineja velja za jezikovno najbolj raznoliko obmoèje. 6
milijonov prebivalcev govori pribli¾no 840 jezikov, ki se na Novi
Gvineji delijo na 26 jezikovnih dru¾in. Ob tem je zanimivo, da
jezikovna raznolikost ni posledica geografskih dejavnikov, ampak
kulturnih. Dve majhni vasici, ki se geografsko stikata, lahko namreè
na Papui Novi Gvineji pripadata razliènim jezikovnim dru¾inam. Kako je
to mogoèe? Od kod izvira jezikovna inovativnost tamkaj¹njih
prebivalcev? Gostja bo antropologinja dr. Darja Hoenigman, ki na Papui
Novi Gvineji sodeluje v projektu za dokumentiranje ogro¾enih jezikov.
Za svoje delo je prejela avstralsko nagrado za inovacije v
lingvistiki.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174361183

Aleksander Èobec

===

Suzana Todoroviæ: Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra: Bor¹t,
Krkavèe in Tinjan. Koper: Libris, 2015. 175 str.
Suzana Todoroviæ: ©avrinsko in istrskobene¹ko besedje na Piranskem.
Koper: Libris, 2015. 191 str.
[Hvala Zdravku Vatovcu za informacijo o knjigah; od zalo¾be ali drugih
vpletenih ni pri¹lo nobeno obvestilo o izidu. -- mh]

===

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Slovenisticne_objave.jpg
in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Slovenisticne_diplome.jpg
-- grafikona iz predavanja Kam slovenistika
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Kam_slovenistika) za petkov
slavistièni kongres
(https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres15)
dokumentirata dolgoletno vztrajno kadrovsko in publicistièno hiranje
slovenistike. Imamo za to zanesljivo razlago in kaj naj ukrenemo? --
miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit