[SlovLit] Primerjalna književnost

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 24 15:49:33 CEST 2015


Od: Darja Pavlič <darja.pavlic na um.si>
Datum: 24. junij 2015 13:25
Zadeva: RE: SS, Pkn, respectively

Primerjalna književnost 38/1 (2015)

Tomo Virk:    Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča
Lilijana Burcar:    Disneyjeve priredbe literarnih besedil na
presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza
Igor Žunkovič:    Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice
Potočnjak. Antično in sodobno razkrivanje meja subjektivnosti
Shang Biwu:    Memory/Postmemory, Ethics and Ideology: Toward a
Historiographic Narratology in Film
Maja Cafuta: Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču
Kristina Kočan Šalamon:    (A)historične perspektive afriško ameriške
književnosti
Simon Zupan:     Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja
Allana Poeja v 19. in 20. stoletju
Anna Zelenková:    Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih
19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost
Frano Vrančić:   L’inspiration hellénique dans l’oeuvre poétique de
Maurice de Guérin

TEMATSKI SKLOP Mišljenje in pesnjenje miru
Lenart Škof in Vid Snoj:    Mišljenje in pesnjenje miru. Uvod v tematski sklop
Lenart Škof:    O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri
Vid Snoj:     Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in
Hölderlinovi »Slovesnosti miru«
Valentina Hribar Sorčan:    Kontemplacija lepega pri Kantu
Lexi Eikelboom:   Strife or Rhythm? Martin Heidegger and Giorgio
Agamben on the Origin of Art
Jeff Stewart:   Speaking the Poetry of Martin Heidegger and Luce Irigaray

---

Primerjalna književnost 38/2 (2015) – v tisku

TEMATSKI SKLOP     Literatura in glasba
Gregor Pompe, Marijan Dović, Andraž Jež:     Literatura in glasba:
stičišča, presečišča in zmote (uvod)
Gregor Pompe:     Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob
izbranih primerih iz zgodovine glasbe
Boris A. Novak:     Razmerje med poezijo in glasbo pri trubadurjih
John Neubauer:     Roaming Melodies
Matjaž Barbo:     »Tihi ton« estetike umetnostne religije
Nikša Gligo:     Hans Rudolf Zeller’s “Mallarmé and Serialist Thought”
Reconsidered. How Mallarmé Influenced the Serialist Thought? And Did
He Influence It at All?
Andraž Jež:     Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih
diskurzov v modernizmu
Marijan Dović:     Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi
Miryana Yanakieva:     Hate Music Loving It
Radu Vancu:     Confessional Poetry and Music: John Berryman and Mircea Ivănescu
Gašper Troha:     Srečevanja besede in glasbe: radijska igra in
libreto Hiengove Cortesove vrnitve
Irena Novak Popov:     Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove
narečne poezije v Slovenski Benečiji

RAZPRAVE
Danica Čerče:     Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu
Natalija Kaloh Vid:     Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M.
Bulgakova Pasje srce: podomačenost in ohranjena tujost
Janko Trupej:     Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih
slovenskih prevodov v luči ideologije rasizm


Dodatne informacije o seznamu SlovLit