[SlovLit] SPIN -- Re: Raftar -- Nova številka JiS

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jun 18 15:29:50 CEST 2015


http://romanticnationalism.net -- Encyclopedia of Romantic Nationalism
in Europe (ERNiE).

===

Od: ravel.kodric na tin.it <ravel.kodric na tin.it>
Datum: 18. junij 2015 09:17
Zadeva: Re: [SlovLit]  Raftar
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005206.html in prej)

Al prav se piše raftar ali rafter ...
Domnevam, da je pri pravopiscih prevladalo načelo čimvečjega odmika od
tujega izvirnika. V izogib dvomom in kolebanjem predlagam zanje klen
slovenski izraz: deroči flosarji ...
Ravel Kodrič

---

Od: Simona Klemenčič <simona.klemencic na zrc-sazu.si>
Datum: 18. junij 2015 09:18
Zadeva: Re: Raftar

V korpusu Gigafida je rafterjev z malo začetnico manj kot 20, več kot tisoč
pa je lastnoimenskega gradiva, ki govori o avstralskem tenisaču Patricku
Rafterju. Pojavitev oblike raftar je, kot je navedla že Marta Kocjan Barle,
625. Frekvenčni podatki torej potrjujejo podatke v normativnih priročnikih.
Ne gre za razhajanje med dvema pogledoma na slovaropisje, saj oblika raftar,
sprejeta v SNB in SP 2001, v rabi odločno prevladuje.

Pregled samostalnikov  s končnico -er v SSKJ pokaže, da imajo to končnico
prevzete besede (in nekaj podedovanih: bober, gaber, oder), torej v
slovenščini ni tvorna, medtem ko je končnica -ar  zelo živa. To pomeni, da
je samostalnik raftar nastal v slovenščini iz (prevzetega) rafta, medtem ko
je rafter v celoti prevzeta beseda.

===

Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 18. junij 2015 15:03
Zadeva: Nova številka JiS-a (60/2) 2015

Razprave
Loredana Umek: Pripovedne značilnosti sodobne slovenske tržaške kratke
proze (1990–2013)
Daniela Stekar: Sestavljene narodne identitete v romanu Eveline Umek
Zlata poroka ali Tržaški blues
Neža Gaberšček: Omejevanje svobodne misli na primeru slovenske in
španske povojne dramatike
Laura Brataševec: Tematika materinjenja v izbranih dramskih delih Simone Semenič
Marjana Dolšina: Vzklitje slovenskega umetnostnozgodovinskega izrazja:
terminološka podoba Flisovih Stavbinskih slogov
Andreja Žele: Konverzija v slovenščini
Alojzija Zupan Sosič: Stičišča v »maturitetnih« romanih Otroške stvari
in Otroštvo
Igor Saksida: Cankarjevo tekmovanje v osnovni šoli: kaj menijo
mentorice in mentorji?
Lara Godec Soršak: Zahtevnost izpitne pole 1 pri slovenščini na
poklicni maturi 2002–2013
Boštjan Kernc: Preoblikovanje slovenske narodne identitete v diskurzu
slovenskih medijskih besedil v prvih letih po drugi svetovni vojni

Ocene in poročila
Saška Štumberger: Senahid Halilović in Amra Halilović:
Bosansko-slovenski rječnik/Bosansko-slovenski slovar. Sarajevo:
Slavistički komite; Ljubljana: Kulturno-izobraževalni center Averroes,
2014
Fedora Ferluga - Petronio: Ob izidu antologije Alojza Gradnika
Eros-Thanatos (spremna beseda, izbor, prevod in ur. Fedora Ferluga -
Petronio), Trst: Založba tržaškega tiska – Editoriale stampa
triestina, 2013
Barbara Pregelj in Marija Uršula Geršak: Izobraževanje mentoric in
mentorjev branja na Baskovski univerzi v Donostii/San Sebastiánu


Dodatne informacije o seznamu SlovLit