[SlovLit] Vabilo k sodelovanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 4 18:53:20 CET 2014


Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 04. marec 2014 16:57
Zadeva: Vabilo k sodelovanju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004721.html in sledeče
objave)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se s številnimi pozitivnimi odzivi in
tehtnimi vsebinskimi pripombami že odzvali na našo pobudo o nujnem
interdisciplinarnem sodelovanju strokovnjakov z različnih institucij
pri pripravi koncepta novega informativno-normativnega slovarja
slovenskega jezika. Spremljamo in zbiramo vse izražene pomisleke,
dvome in kritike in jih razumemo kot možnost konstruktivnega dialoga
pri nadaljnjem delu.

Nekateri odzivi na tem forumu kažejo, da javnost ni seznanjena z
dokumenti, ki so bili kot usklajeni dogovori poslani na Ministrstvo za
kulturo RS. Pripenjamo jih spodaj.

Dne 3. 7. 2013 je potekal sestanek avtorjev Predloga za izdelavo
slovarja sodobnega slovenskega jezika in predstavnikov Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Prisotni na sestanku so se
dogovorili, da je mogoče v času enega leta izdelati skupni koncept,
vključno z opisom morebitnih konceptualnih razhajanj. Sredstva, ki so
potrebna za izdelavo skupnega koncepta, ocenjujemo na 2 FTE.
Predvidevamo, da bi bil v projektu, ki bi izhajal iz skupnega
koncepta, vodilni partner Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU.

Dokument je objavljen na naslovih
http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/novice/sestanek-v-zvezi-z-novim-slovarjem-slovenskega-jezika-3-7-2013#v
in http://www.sssj.si/novice/

Sklepi, ki so jih sprejeli udeleženci Posveta o novem slovarju
slovenskega jezika:

1. Posvet je izpostavil potrebo po nadaljevanju pogovorov o zasnovi
novega slovarja slovenskega jezika, pri čemer je treba - prisotni pa
se strinjajo, da je tudi mogoče - doseči interdisciplinarno
sodelovanje strokovnjakov z različnih institucij - inštitutov, univerz
in drugih.
2. Končna oblika slovarja v smislu digitalno : natisnjeno ni
medsebojno izključujoča. Slovarska baza se zasnuje digitalno, slovar
bo prosto spletno dostopen, baza odprta za nekomercialno rabo, tisk
slovarja oz. posameznih za to formo primernih oz. prirejenih delov pa
je naknaden, vendar predviden že v zasnovi.
3. Slovar bo jezikovnotehnološko zasnovan. Ob tem je treba zagotoviti
konceptualno enotno, predvidljivo in standardizirano metodologijo
leksikografske obdelave podatkov ter dograjevati in dopolnjevati
razvidne ter dokumentirane korpusne gradivne vire in orodja.
4. Slovar bo informativno-normativen.
5. Slovar bo poleg leksikografov združil moči strokovnjakov za
zgodovino jezika, etimologijo, govor, normo, stilistiko,
terminologijo, podatkovne baze, korpuse in druge, ki lahko skupaj
izdelajo izdelek, primerljiv s sodobnimi evropskimi slovarji, in bo
primeren ter ustrezno oblikovan za različne uporabnike.

Dokument je objavljen na naslovu
http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5989/41b32d3af1f3a90c044fdb81e53d475f/

V pogovorih o pripravi novega slovarja slovenskega jezika, ki so
potekali zadnjih devet mesecev, med ključnimi akterji do dogovora o
načinu sodelovanja ni prišlo, prav tako med predstavniki Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji Predloga za izdelavo slovarja
sodobnega slovenskega jezika ni prišlo do dogovora o načinu imenovanja
članov uredniškega odbora, ki bi pripravili slovarski koncept.

V želji in s ciljem, da čim prej dobimo sodoben jezikovnotehnološko
zasnovan slovar z zanesljivo slovarsko vsebino, je torej Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prevzel pobudo pri oblikovanju
interdisciplinarno in medinstitucionalno zastopane skupine
strokovnjakov z različnih jezikoslovnih in drugih za slovar
relevantnih strokovnih področij za pripravo skupnega koncepta, ki bo
sprejemljiv za čim večji del strokovne javnosti in ki se bo celostno
in sistematično opredelil do konkretnih jezikoslovno-slovaropisnih
rešitev.

Marko Snoj


Dodatne informacije o seznamu SlovLit