[SlovLit] Vabilo k sodelovanju -- Slovenska literarna veda, 6

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Mar 1 17:05:50 CET 2014


From: "Tomaž Erjavec" <tomaz.erjavec na ijs.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 1 Mar 2014 12:51:59 +0100
Subject: RE: [SlovLit] Vabilo k sodelovanju

Draga Erika,
da ste bili ves dan prisotni in ste pozorno poslušali posvet, potrdim iz prve
roke, se pa ne morem strinjati, da predmet posveta ni bil objavljeni koncept
slovarja, saj je bilo natanko to izpostavljeno v vabilu
http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5916/e8350281afd9
b39572345ae5876050ad/, kjer mdr. piše:
"Avtorji lahko za izhodišče svojih prispevkov uporabijo že oblikovani osnutek
oziroma predlog za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika
(http://www.sssj.si/) ali pa ponudijo alternativni pogled na oblikovanje
slovenskega referenčnega enojezičnega slovarja." in dalje " Posvet je zasnovan
kot konkreten korak v skupno smer: soočiti želimo različne strokovne poglede in
najti konsenz, na podlagi katerega bomo postavili temelje konceptu novega
slovarja". Tudi predstavitve so, vsaj s strani nekaterih, bile namenjene
postavljanju takih temeljev: Predstavitev koncepta slovarske baze (Krek),
Korpusna podstat načrtovanega slovarja (Logar, Gantar), Jezikovnotehnološki
koncept slovarja (Fišer), Koncept dostopnosti slovarja (Erjavec), itd.
Se pa seveda strinjam, da bi koncept v sodelovanju morala pripraviti celotna
stroka, da končno dobimo kvaliteten in uporaben (ter uporabljan) slovar. Koliko
je to po zadnjih potezah ISJ sploh še možno, pa je že drugo vprašanje.

Lep pozdrav,
Tomaž Erjavec

===

Slovenska literarna veda, 6 (nadaljevanje: 2013,
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004723.html)

Nada Barbarič. Literarne zgodbe iz slovenske književnosti. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2013. 191 str.

Matjaž Birk. Fremd- und Selbstinszenierung in der slowenischen
Literatur der Moderne: Die Habsburgmetropole in Ivan Cankars Wiener
Erzählungen. Heidelberg: Winter, 2013. Str. 177-192; iz: Zeitschrift
für slavische Philologie 69 (2012/2013)

Dragica Haramija. Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013
(Misel o slovenski besedi). 292 str.

Marko Juvan. Intertekstualnost. Prev. Bojana Stojanović Pantović. Novi
Sad: Akademska knjiga, 2013 (Biblioteka Arcus). 302 str.

Taras Kermauner. Anatomija poezije: Izbrani spisi Tarasa Kermaunerja o
povojni slovenski poeziji. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Študentska
založba, 2013 (Koda). 579 str.

Boža  Krakar Vogel in  Milena Mileva Blažić. Sistemska didaktika
književnosti v teoriji in praksi. 2. natis. Ljubljana: Pedagoški
inštitut, 2013.

Boris Pahor. Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. Ljubljana:
Cankarjeva založba, 2013. 153 str. Faksimile revije Zaliv.

Denis Poniž. Poezija v drami, drama v poeziji: Razprave. Koper:
Hyperion, 2013. 337 str. [Strniša, Zajc, Svetina, Taufer, Jesih]

Prostorski obrat v literarni vedi: Tematski sklop  = Primerjalna
književnost 36/2. Ur. Marko Juvan  idr. Ljubljana: Slovensko društvo
za primerjalno književnost, 2013. 302 str.

Tatjana Rojc. Tako sem živel: Stoletje Borisa Pahorja. Ljubljana:
Cankarjeva založba, 2013. 279 str.

Matevž Rudolf. Ko beseda podobo najde: Slovenska literatura in film v
teoriji in praksi: (1984-2012). Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka,
2013. 536 str.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 49 = Etika v
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj. Ur.
Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2013. 131 str.

Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in
pisateljev. Ur. Željko Kozinc. Radovljica: Didakta, 2013. 357
str.

Alen Albin Širca. Brezdanji val: Geneza mističnega pesništva na
Zahodu. Ljubljana: KUD Logos, 2013. 565 str. [Kastelec, Paglovec,
Redeskini]

Bożena Tokarz. Med destrukcijo in konstrukcijo: O poeziji Srečka
Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Ljubljana: Literarno-umetniško
društvo Literatura, 2013 (Labirinti, 41). 255 str. [Prevod dela:
Między destrukcją]

Franc Zadravec. Pesem, ki te pomni: Utrinki iz slovenske domovinske
poezije 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013 (Misel o
slovenski besedi). 109 str.

Alenka Žbogar. Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev
Slavistično društvo Slovenije, 2013 (Slavistična knjižnica,
18). 175 str.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit