[SlovLit] Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 1

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Avg 10 07:07:00 CEST 2012


Od: Peter Weiss <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Datum: 09. avgust 2012 22:25
Zadeva: Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 1

Drage sodelavke, dragi sodelavci,

izšla je nova številka Jezikoslovnih zapiskov, prva letošnja. Mislim,
da je obsežna in da je v njej marsikaj novega, veliko spodbudnega in
tudi precej vrtajočega, takega, da bo spodbudilo poti k novim
spoznanjem.

Prav lepo se zahvaljujem vsem sodelujočim: piscem, uredništvu (tu še
posebej tehnični urednici, odlični Alenki Jelovšek, ki je pri
Jezikoslovnih zapiskih pomagala na svet svojemu prvemu letošnjemu
otročku), recenzentom, Simonu Atelšku, ki se je pri grafičnem
oblikovanju spet zelo potrudil, in vsem drugim, s katerimi vsemi po
vrsti je lepo ustvarjati, od A(lenke Porenta) do (Andreje) Ž(ele).

Iz uredniškega odbora je odšel France Novak, namesto njega pa je zdaj
v uredništvu nova Mateja Jemec Tomazin. Francetu hvala za vse doslej
postorjeno (pri čemer se nestrpni veselimo kakega njegovega
obljubljenega prispevka), Mateji pa za svežo pripravljenost pomagati
in za gostoljubje na sestankih.

V tej številki je govor o dveh jubilantih, in sicer o profesorju
Dušanu Čopu, ki je 90-letnico praznoval lani, in o akademikinji Antici
Menac, ki je enako število svečk upihnila prejšnji mesec. Naj bo ta
številka zahvala in čestitka delavnima in pronicljivima
jezikoslovcema.

Številka bo kmalu dosegljiva na spletni strani
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/index.html, kjer je mogoče najti tudi
vse prejšnje številke Jezikoslovnih zapiskov. Kdor bi želel
elektronski posebni odtis svojega prispevka, naj mi to željo sporoči
po e-pošti.

Septembra je skrajni rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko.
Priporočam se zanje tudi tule, predvsem za ocene knjig, ki jih je
vedno premalo. Kolikor vam dopust dopušča, pa seveda želim vsem mirne
in ne prenaporne poletne dni.

Hvala vsem še enkrat -- in srečno.

Peter (Weiss),
urednik

Kazalo

Matej Šekli, Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih
nedovršnih glagolov
Agata Šega, Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in
drugih južnoslovanskih jezikih (1. del)
Metka Furlan, Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in
slovanskem kontekstu
Tanja Mirtič, Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo
Silvo Torkar, Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik
Metod Čepar, Sklanjatev praslovanskega ijevskega samostalnika *l’udьje
v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Tjaša Markežič, Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s
poudarkom na feminativni tvorbi
Ljudmila Bokal – Andrej Terčelj, O dveh terminografskih novostih v
Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju
Nina Ledinek – Andrej Perdih, Uporaba XML-formata v leksikografiji na
primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika

Robert Cazinkić, Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske
slovnice (2000)
Jurij Rojs, Slovar slovenskih frazemov Janeza Kebra
Barbara Jelen, Zbornik mednarodne konference Jezikovna raznolikost in
nacionalni jeziki v visokem šolstvu
Andrej Perdih, Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih
Andreja Žele, Namigi Miroslava Grepla, kako naprej v skladnji
Imenoslovec Dušan Čop – devetdeset let (Silvo Torkar)
Dušan Čop: bibliografija 1956–2008 (Breda Čop – Peter Weiss – Alenka Porenta)
Devetdeset let rusistke in frazeologinje Antice Menac (Jurij Rojs)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit