[SlovLit] Novo v Mednarodni knjižni zbirki ZORA in Slavia centralis 1/2012

Andjela Trkulja andjela.trkulja na um.si
Pet Jun 1 13:47:13 CEST 2012


Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska
fakulteta, Univerza v Mariboru je v Mednarodni knjižni zbirki ZORA (doslej
obsega že 88 naslovov) v zadnjem času izdala monografije:

A svet je je kroženje in povezava zagonetna.
Zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana / Festschrift
fur Prof. e. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag

Silvija Borovnik:  Književne študije
O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski
književnosti v Avstriji

Natalia Kaloh Vid:  Rol' Apokaliptičeskogo otkrovenija v tvorčestve Mihaila
Bulgakova

Wojciech Tokarz:  The Faces of Inclusion
Historical Fiction in Post-Dictatorship Argentina

Marija Švajncer:  Vpogled v azijsko duhovnost 

Več o knjižni zbirki ZORA na:

http://www.ff.uni-mb.si/dotCMS/listProducts?categoryInode=8426


Izšla je tudi prva številka V. letnika mednarodne revije Slavia Centralis
(SCN) 1/2012.  

Razprave / Studies
5 Anna Zelenková, Alenka Jensterle-Doležal, Slovanska filologija v dialogu
med Matijem Murkom in Jiříjem Polívko / Slavonic philology in
Slovenian-Czech dialogue between M. Murko and J. Polívka at the turn of the
20th century
19 Andrijana Kos-Lajtman, Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog
u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat /
Imaginacija in zgodovinskost v romanesknem diskurzu Dževada Karahasana,
Milorada Pavića in Jasne Horvat
31 Alma Várkonyi, Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990 / The
Achievements of the Slovene Studies in Hungary from 1990 until now - An
overview
44 Marija Švajncer, Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda
de Saussurja / The Importance and Influence of New Linguistic Cognition of
Ferdinand de Saussure
57 Robert Grošelj, Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega
knjižnega jezika / The valency of the verbs of knowing in the history of
Slovenian literary language
75 Ana Zwitter Vitez, Authorship Attribution: Specifics for Slovene /
Ugotavljanje avtorstva besedil za slovenščino
86 Maria Khramova, Russian Borrowings in the Volga German Dialect in Russell
County, Kansas / Ruske izposojenke v nemškem narečju ob Volgi v okraju
Russel, Kanzas
104 James Joshua Pennington, The Bosnian-Croatian-Serbian Adnominal
Possessive Dative at the Syntax-Pragmatics Interface /
Bosansko-hrvaško-srbski zaimenski svojilni dajalnik v
skladenjsko-pragmatičnem vmesniku
Ocene, zapiski, poročila / Reviews, Notes, Reports
122 Lukácsné Bajzek Mária, Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén
nyelv történetéből
124 Emil Tokarz, Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.
Jezikovni spisi I. Breda Pogorelec: Stilistika slovenskega knjižnega jezika.
Jezikovni spisi II
127 Irena Stramljič Breznik, Elena Koriakowceva (ur.): Aktualne problemy
komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych
129 Mija Kovač, Barbara Kryżan - Stanojević: Lice i naličje jezične
globalizacije
132 István Lukács, Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli
európai kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića u onodobnome europskome
kontekstu)
133 Maruša Verbič, Matjaž Klemenčič: Zgodovina skupnosti slovenskih
Američanov v Pueblu, Kolorado
138 Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes, 22. Slovenski slavistični
kongres, Slavistika v regijah


Predhodne številke revije so dostopne na povezavi:

http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/

Več informacij: 
Knjigarna FF UM
Tel. 02/22 93 869 ali 
knjigarna.ff na um.si


 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit