[SlovLit] Knjige na spletu -- Srbske študije -- Kitajske študije -- Konferenca o bilingvizmu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Okt 12 12:04:13 CEST 2011


http://kups.ub.uni-koeln.de/4337/ -- Codicology and Palaeography
in the Digital Age, 2. Ur. Franz Fischer idr.

http://confessio.ie -- digitalna izdaja srednjeveškega rokopisa
Confessio sv. Patrika.

===

Časopis Serbian Studies Research vabi k objavljanju. Kontaktna oseba
je urednik Borislav Bulatović (borislav.bulatovic na yahoo.com); splet:
http://www.facebook.com/pages/Nau%C4%8Dno-udru%C5%BEenje-za-razvoj-srpskih-studija/156126257789327

===

From: Sernelj, Tea <Tea.Sernelj na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/10/12
Subject: Druga mednarodna konferenca (STCS): Specifične teme kitajskih študij

100 let moderne Kitajske 14.-17. oktober 2011

Akademska organizacija STCS, Oddelek za azijske in afriške študije
Filozofske fakultete in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
Akademije znanosti in umetnosti ob priložnosti 100. obletnice
ustanovitve prve kitajske republike vabijo na drugo mednarodno
konferenco STCS, ki je posvečena moderni in sodobni Kitajski. Uvodna
slovesnost bo potekala v petek 14. oktobra v Prešernovi dvorani
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Novi trg 4, Ljubljana) ob
16. 00. Slavnostni govorniki: prof. dr. Stanislav Pejovnik, rektor
Univerze v Ljubljani, prof. dr. Jana S. Rošker, predstojnica Oddelka
za azijske in afriške študije Filozofske fakultete

Plenarni govor: prof. dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, prorektorica
Univerze na Dunaju: 100 Years in Search of a New Political and
Economic System for China: Some Preliminary Reflections. Po uvodni
slovesnosti in uradni otvoritvi konference sledi sprejemni banket. Več
o programu in panelih na
http://www.uni-aas.si/2nd-international-conference-on-specific-topics-in-chinese-studies-stcs

Literarni paneli: PANEL 2: DIALOGUES WITH THE WEST IN MODERN POETRY
Silvia Canuti, University of Salento, Lecce, THE CHRISTIAN FAITH IN
BING XIN’S EARLY LIFE: TENSION BETWEEN TRADITION AND WESTERN CULTURE’S
NEW VALUES IN THE EARLY 20 CENTURY’S CHINA
Anna Simona Margarito, University of Salento, Apulia, REFLECTIONS OF
THE WEST IN GU CHENG’S LIFE AND POEMS
Giusi Tamburello, University of Palermo, CHEN JINGRONG (1917-1989): A
CHINESE WOMAN POET TRANSLATING FROM FRENCH

PANEL 6: LITERATURE AS A BRIDGE BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Charles Kwong, Lingnan, University, Tuen Mun, Hong Kong; Tina Ilgo,
University of Ljubljana, Au Chung-to, The Hong Kong, Institute of
Education, A CENTURY OF EXPLORATION: WHITHER CHINESE POETRY?
CLASSIFICATION AND INTERPRETATION OF
SYMBOLIC ELEMENTS IN LU XUN'S SHORT STORIES CONTESTING SPACE IN
SEMICOLONIAL SHANGHAI: A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SHANGHAI
MODERNIST POETRY AND THE SEMICOLONIAL CITY

PANEL 10: MODERN AND CONTEMPORARY LITERATURE:  HISTORICAL AND
CHRONOLOGICAL APPROACHES
Ho Shun-yee, University of Hong Kong, Martin Winter, Vienna
University, Raoul David Findeisen, Comenius University in Bratislava,
REPUBLICAN CHINA (1927-37) AS REFLECTED IN LITERATURE CHINESE
LITERATURE SINCE 2000 COMPETING AND AMBULANT CONCEPTS OF MODERNITY,
WITH SPECIAL EMPHASIS ON LITERATURE: JINDAI, DANGDAI, XIANDAI

===

From: Mujakič, Žiga <Ziga.Mujakic na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/10/12
Subject: Vabilo na mednarodno znanstveno konferenco o bilingvizmu

Prijazno Vas vabimo na 2. slavistična srečanja Oddelka za slavistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Individualni in
kolektivni bilingvizem. Mednarodna znanstvena konferenca se bo
odvijala med 20. in 22. oktobrom 2011 v Modri sobi Filozofske
fakultete. -- doc. dr. Petra Stankovska, vodja organizacijskega odbora

10:30 - Georg KREMNITZ: Neuere Entwicklungen der europäischen Sprachenpolitik
10:50 - István LANSTYÁK: Jazykové problémy a jazykové ideológie
týkajúce sa bilingvizmu a jazykových kontaktov
11:10 - Peter CICHON: Laienlinguistische Vorstellungen über das
Funktionieren individueller und sozialer Mehrsprachigkeit und ihre
Wirkung auf Sprachenpolitik
11:30 - Bożena TOKARZ: Funkcja hermeneutyczna dwujęzyczności

Vpliv politike in ideologije na dvojezičnost (vodi: István LANSTYÁK)
13:30 - Jozef ŠTEFÁNIK: Multilingualism and Translation in the
European Parliament
13:45 - Vojko GORJANC: Zagotavljanje jezikovnih pravic v sodobni družbi
14:00 - István CSERNICSKÓ: Языковая политика Украины как фактор
этнолингвистических конфликтов
14:25 - Alžbeta UHRINOVÁ: Možnosti používania slovenského jazyka v Maďarsku
14:40 - Hotimir TIVADAR: Slovanskost, slovenskost med Rabo in Muro v
3. tisočletju s pogledom v preteklost
14:55 - Manca ERZETIČ: Represija nad slovenskim jezikom in literati na
območju italijanske okupiranosti Slovencev v času II. svetovne vojne
(koncept lažnega bilingvizma)

Kolektivna dvojezičnost (vodi: Mira NÁBĔLKOVÁ)
15:45 - Jozef TANCER: Mehrsprachigkeit und Sprachbiographien der
Bewohner Bratislavas in der Zwischenkriegszeit
16:00 - Lucia SATINSKÁ: Trilingual Bratislava: Myth and Reality
16:15 - Astrid HÖNIGSPERGER: Sprachkontaktsituation im Friaul
16:30 - Karmen KENDA-JEŽ: Tipologija kodnih preklopov v govoru
pripadnikov slovenske jezikovne skupnosti v Kanalski dolini
17:10 - Nadzeya NAVAŽYLAVA: Językowy obraz świata w warunkach pogranicza
17:25 - István KOZMÁCS: Bilingualism in Udmurtia
17:40 - Elena PETROSKA, Emilija CRVENKOVSKA: Collective Bilingualism
in the Republic of Macedonia
17:55 - Maria WITKOWSKA-GUTKOWSKA: Interferencje języka czeskiego na
polszczyznę standardową Polaków mieszkających na Zaolziu
18:10 - Mieczysław DZIEKOŃSKI: Cechy dwujęzyczności emigrantów z
krajów	słowiańskich w Niemczech
18:25 - Lilianna MIODOŃSKA: Sytuacja językowa Polaków w serbskim Ostojićevie
18:40 - Katarzyna OŻAŃSKA-PONIKWIA, Maria DZIEKOŃSKA: Bringing up a
child in two languages and two cultures

21. oktober 2011 (petek)
Kolektivna dvojezičnost (vodi: Peter CICHON)
9:00 - Ludmila CICHON: Formen der Kapitalisierbarkeit von
individueller Mehrsprachigkeit in Beruf und Privatleben
9:15 - Amra HALILOVIĆ: Jezikovni repertoar priseljencev z območja
Bosne in Hercegovine: primer priseljenskih družin iz Ajdovščine in
okolice
9:30 - Matej ŠEKLI: Notranja delitev starogermanskega in
staroromanskega prevzetega besedja v praslovanščini in zgodnji
slovanščini
9:55 - Tuska TÜNDE: Akým jazykom, s kým a kedy rozprávajú naši mladí v	Maďarsku?
10:10 - Mária ZSILÁK: Diglosia Slovákov v Maďarsku
10:25 - Szilvia BÁTYI: Bilingual mental lexicon: semantic representation
10:40 - Anita MÁRKU: Die pragmatischen Gründe und (kommunikationelle)
Funktion des Codewechsels und der sprachwahl im Kreise der
ungarnsprachigen in Transkarpatien

Individualna dvojezičnost otrok (vodi: Jozef PALLAY)
11:30 - Marta KURZEJA: Das Prinzip 'eine Person- eine Sprache' ist der
beste Weg zur natürlichen und simultanen  Zweisprachigkeitserziehung
in zwei- und  mehrsprachigen Familien
11:45 - Mateusz WARCHAŁ: Metodyka edukacji językowej w warunkach
dwujęzyczności dziecka
12:00 - Maria WTORKOWSKA: Fleksja imienna dziecka dwujęzycznego
12:15 - Saša VOJTECH-POKLAČ: Dvakrat slovensko
12:40 - Ildikó VANČOVÁ: Some aspects of Slovak-Hungarian early
childhood bilingualism
12:55 - Jana SOVOVÁ: K některým překážkám na cestě k bilingvismu ve
smíšených	rodinách
13:10 - Petra STANKOVSKA: Naravna slovanska vzporedna trijezičnost
13:25 - 13:40 – diskusija

Metodologija preučevanja dvojezičnosti (vodi: Andreja ŽELE)
15:00 - Anna KOLLÁTH: Sprachliche Diversität im heutigen Europa – das
Projekt	ELDIA
15:15 - Anna BORBÉLY: Longitudinal method for studying bilingualism:
Romanian– Hungarian language shift
15:30 - Judit NAVRACSICS, Gyula SÁRY: Sex-related differences in
bilingual sentence comprehension
15:45 - Jozef PALLAY: Psycholingvistické možnosti testovania
perceptívnej a receptívnej kompetencie bilingvistov
16:10 - Mira NÁBĔLKOVÁ: Česko – slovenský a slovensko – český
bilingvizmus v lingvistickom pohľadě Viery Budovičovej
16:25 - Mladen UHLIK: From describing to teaching: L.V. Ščerba and the
problem	of bilingualism

Lingvodidaktika (vodi: Maria WTORKOWSKA)
17:15 - Andreja ŽELE: Dvojezičnost gluhonemih med znakovnim jezikom in
pisano	slovenščino
17:30 - Sonja STARC: Slovenščina kot drugi jezik v slovenskem šolskem sistemu
17:45 - Martina RODELA, Sonja STARC: Raba besednega in slikovnega
materiala v učbenikih za slovenščino kot tuji jezik
18:00 - Katarzyna BEDNARSKA: Interferencja fonetyczna jako czynnik
utrudniający osiągnięcie dwujęzyczności przez Słoweńców uczących się
języka polskiego
18:15 - Marija SOTNIKOVA ŠTRAVS: Jezikovna politika v Ukrajini,
Sloveniji in na Poljskem (s poudarkom na šolskem izobraževanju)
18:30 - 18:45 – diskusija
19:00 - 20:00 – neformalno druženje (Filozofska fakulteta)

22. oktober 2011 (sobota)
Dvojezičnost v literaturi in prevajanje (vodi: Bożena TOKARZ)
9:00 - Silvija BOROVNIK: Dvojezičnost slovenske književnosti v Avstriji
9:15 - Alenka JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ: Večjezičnost slovenske moderne –
razlog ustvarjalenga nemira
9:30 - Diana PUNGERŠIČ: Prevajanje literarnih besedil s tematizirano
dominanto jezikovno mešanega okolja
9:55 - Monika GAWLAK: »Čefurji raus!« po polsku
10:10 - Kamil SZAFRANIEC: Dwujęzyczność w przekładzie na podstawie
tłumaczenia powieści Gorana Vojnovicia »Čefurji raus!« na język polski
10:25 - Maria Magdalena NOWAKOWSKA: Świat wulgaryzmów w słowackim
przekładzie „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty
Masłowskiej

11:30 – strokovna ekskurzija na dvojezično območje (Primorska)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit