[SlovLit] Fw: odgovor o učbeniških skladih

Miran Hladnik, FF miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Dec 22 20:30:57 CET 2009


From: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, December 22, 2009 4:24 PM
Subject: odgovor o učbeniških skladih
From: "Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Saturday, December 19, 2009 4:22 PM

Spoštovane kolegice in kolegi,

morda se še spominjate dilem o učbeniških skladih, na katere je letošnjega 
oktobra opozorila kolegica Boža Krakar. Njena stališča smo po proceduri, ki 
je običajna v Državnem svetu, posredovali Ministrstvu za šolstvo in šport 
ter dočakali pričakovani odgovor, ki pa vendarle omogoča, da se prizadeti 
avtorji zberejo in skupaj pripravimo nadaljnje korake. Če se bo oglasila 
primerno številčna skupina, lahko pripravim skupno srečanje, na katerem se 
bomo dogovorili za nadaljnje korake. Zakaj bi bile zaščitena le avtorske 
pravice glasbenikov? [...] Lepe pozdrave

Zoltan JAN

---

ZADEVA: Odgovor na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z razvojem učbeniških skladov

Državni svetnik dr. Zoltan Jan sprašuje, kaj namerava Ministrstvo za šolstvo 
in šport storiti za reševanje odprtih vprašanj in nadaljnjega razvoja 
učbeniških skladov. V zvezi z navedenim vprašanjem podajamo naslednji 
odgovor.

Učbenik je po veljavni zakonodaji osnovno učno gradivo za doseganje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem 
načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin 
in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. 
Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev 
izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik za 
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahteva neposrednega vpisovanja 
in vrisovanja rešitev ter odgovorov na vprašanja. Učbenik je vezan na šolski 
predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred in določeno stopnjo 
izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s 
cilji učnega načrta. Vsak učbenik potrdi pristojni strokovni svet (Pravilnik 
o potrjevanju učbenikov, Ur. l. RS, št. 57/2006).

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 
16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. in 
65/09-popr.) določa, da se v knjižnici lahko oblikuje učbeniški sklad. V 
skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 16/2007) pa v 
šolskih knjižnicah ne velja pravica do ustreznega nadomestila za pravico 
javnega posojanja in to ne le pri učbenikih temveč pri vsem gradivu v 
šolskih knjižnicah.

Trg založnikov se je na uvedbo učbeniških skladov izjemno hitro odzval, saj 
je učbenikov na trgu večinoma dovolj in šole se lahko avtonomno in strokovno 
odločajo, katere izmed učbenikov in katera druga gradiva, bodo uporabljale, 
da bi učenci kar najbolje dosegali vzgojno-izobraževalne cilje in standarde 
znanja. Morda so res na najslabšem avtorji, ki pa se zaščitijo tako, da 
svoje avtorske pravice prenašajo na založbe in s pisanjem učbenika pridobijo 
enkratno korist. Založniki na trgu šolskih knjig, kljub učbeniškim skladom, 
dobro poslujejo. Če ne bi bilo skladov, bi veliko bolj cvetela siva 
ekonomija - preprodaja starih učbenikov in avtorji ne bi bili na boljšem.

Država omogoča, da si lahko v osnovni šoli vsakdo brezplačno izposodi 
učbenik, ima pa tudi možnost, da ga lahko v vsakem trenutku odkupi. V 
srednji šoli dijak sicer plača izposojevalnino, vendar ga lahko šola na 
predlog skrbnika sklada v celoti ali delno oprosti plačila izposojevalnine. 
Odkup je mogoč pod enakimi pogoji, kot v osnovni šoli.

Učbeniki so s sistemom učbeniških skladov, ki se je dobro prijel in je 
utečen, lažje dostopni vsem v javnem šolstvu. Starši morajo kljub temu še 
vedno kupiti kar nekaj delovnih zvezkov, zvezkov in drugih gradiv ter 
potrebščin, ki jih učenci in dijaki potrebujejo.

Šolam pomagamo tudi z učbeniki za na klop, ki jih imajo šole v knjižnicah, 
pri pouku pa na klopeh. Učitelj jih lahko priskrbi tudi za leto ali dve 
nazaj in je s tem omogočeno ponavljanje snovi preteklih let.

Kot opisano, sistem ta trenutek v slovenskem šolstvu dobro teče, po 
zmožnostih in potrebah iz šol pa ga venomer nadgrajujemo in izboljšujemo. 
Prihodnje šolsko leto na primer, bomo šole pozvali, naj skušajo zmanjšati 
število delovnih zvezkov za 20 %.

Dr. Igor Lukšič, minister


Dodatne informacije o seznamu SlovLit