[SlovLit] Mala slovnica slovenskega jezika -- Zora

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Dec 14 15:39:47 CET 2009


From: "Majda Degan Kapus" <Majda.Degan na dzs.si>
Sent: Monday, December 14, 2009 12:05 PM
Subject: Izid knjige Mala slovnica slovenskega jezika

V Izobraževalnem založništvu DZS je izšla Mala slovnica slovenskega
jezika Mateje Gomboc. Priročnik uvaja poglavje iz sociolingvistike,
sledi kratek zgodovinski pregled razvoja jezika do današnjih dni in
poglavje o sodobnih jezikovnih priročnikih. Slovnični del obravnava
prvine slovenskega jezika od najmanjših enot do besedila. Priročnik
obsega vsa poglavja slovnice - od pravorečja, besedoslovja, oblikoslovja
do besediloslovja. Znotraj vsakega poglavja so izpostavljena posamezna
pravopisna vprašanja in zadrege. 

Sledi poglavje o sporazumevanju, v katerem so natančneje pojasnjeni
tvorjenje in sprejemanje besedil, njihove vrste in vloge ter lastnosti
uspešnega sporočanja; v zadnjem delu se seznanimo  s temeljnimi
besedilnimi vrstami. Po vsebinskem delu so v stvarnem kazalu povzeti
uporabljeni jezikovni izrazi; ti so zaradi preglednosti nanizani tudi na
robovih straneh, kjer so obravnavani. Priročnik odlikujejo tudi barvna
likovno-grafična postavitev, preglednice, grafi, fotografije in
ilustracije. 

Mala slovnica je namenjena predvsem zbranemu pregledu znanja v srednji
šoli, zlasti ob njenem zaključku, tj. ob splošni in poklicni maturi
ter zaključnem izpitu. Prav tako je primerna za druge vrste izpitov,
tudi za pripravo na strokovni izpit. Ker je v priročniku zajeta temeljna
terminologija o slovenskem jeziku, bo v pomoč vsem, ki se učijo tujih
jezikov in se spopadajo s tujo terminologijo.

Ne nazadnje je to priročnik za vsak dom in različna področja našega
delovanja. Pomagal nam bo pri  številnih vprašanjih in zadregah, ki se
pojavljajo v medsebojnem sporazumevanju, in pri pozorni in lepi rabi
maternega jezika.

Majda Degan Kapus, urednica

===

From: "Andjelka Trkulja" <andjela.trkulja na uni-mb.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, December 14, 2009 3:24 PM
Subject: Novosti v Mednarodni knjižni zbirki ZORA 

V Mednarodni knjižni zbirki ZORA, Mednarodne založbe Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so izšla nove monografije. 

ZORA 63 Mira Krajnc Ivič: Razgovor  kot vrsta komunikacijskega stika
Monografija Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika »prinaša avtentično gradivo, ki 
posega v interpretacijo jezika dvogovorov, kot se odvijajo v polprivatnih položajih, npr. 
pogovor zdravnika s pacientom, odvetnika s stranko, kjer prihaja do izraza prav človek v 
stiski, ki išče pomoč pri osebi, za katero predvideva, da mu lahko pomaga, saj ima ta oseba 
kot strokovnjak tudi formalno priznane sposobnosti za takšno pomoč.« (Iz recenzije 
red. prof. dr. Ade Vidovič Muha) 

Izhodiščno področje monografije »je sicer jezik v komunikacijskem stiku, vendar to narekuje 
širitev klasičnega jezikoslovnega pristopa na področja interdisciplinarnosti, saj poleg 
izhodiščnega besediloslovnega pristopa vključuje tudi pristop iz vidika teorije govornih dejanj, 
sociolingvistike, psiholingvistike, jezikovne pragmatike in komunikologije. Tak pristop, docela 
upravičeno osumljen prevelike entropičnosti pojavov brez možnosti odkritja sistemskega temeljišča, 
je bil doslej v domačem jezikoslovju (a tudi drugod po svetu) dolgo zapostavljen, ker se je moral 
odmakniti od varne saussurjeve dihotomije 'la langue – la parol', ki je polovico prejšnjega stoletja 
vodila jezikoslovni napredek, a hkrati že nakazovala prestop k upoštevanju zahteve o 'lingvistiki 
la parol', parolnega jezikoslovja.« (Iz recenzije zasl. prof. dr. Toma Korošca)

ZORA 64 Zinka Zorko: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih
 
ZORA 65 Dragica Haramija: Slovensko – hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi
 
Knjige so na voljo v Knjigarni FF UM, lahko pa jih tudi naročite na naslovu  knjigarna.ff na uni-mb.si
O ostalih monografijah, ki so doslej izšle v knjižni zbirki ZORA, najdete več informacij na spletni strani
http://www.ff.uni-mb.si/index.php?page_id=213


Dodatne informacije o seznamu SlovLit