[SlovLit] Simpozij Večjezičnost v Evropski zvezi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Nov 7 19:48:43 CET 2008


Program Mednarodnega znanstvenega simpozija Večjezičnost v Evropski zvezi, 
ki ga organizirajo Univerza v Mariboru, ELTE Budimpešta, Karlova univerza v Pragi, 
Univerza v Bielskem Biali in Univerza v Kanzasu, Maribor, 13.-15. novembra 2008 

Četrtek, 13. 11. 2008 
9:00-9:30 Otvoritev in pozdravni govori 

9:30 -10:40 
Nyomárkay István: Jezikovnoprenovitvena gibanja v srednji Evropi na začetku 19. stoletja 
Bańczerowski Janusz: Jezikovni položaj v Evropski zvezi 
Balázs Déri: Plurilingvizem v srednjeveškem Ogrskem kraljestvu 
Marko Jesenšek: Slovenski jezik in Evropska zveza 

11:00-12:00 
Marc L. Greenberg: Jezikovne posebnosti prekmurščine 
Mihaela Koletnik: Odraz medjezikovnih prepletanj v prekmurskem besedju 
Zinka Zorko: Koroško mežiško narečje v luči novih glasoslovnih raziskav 

14:00-15:00 
Nada Šabec: Sloglish ali prepletanje slovenščine in angleščine v slovenskih blogih 
Michał Lisecki: Večjezičnost na internetu - novi pregibalni vzorec slovanskih jezikov 
Dorota Chłopek: Angleška predloga in ter up - ustreznice v izbranih slovanskih prevodih 

15:15-16:15 
Emil Tokarz: Jezikovni svet malih domovin - slovanska obmejna jezikovna območja 
Krzysztof Feruga: Vpliv italijanščine na sodobni jezik moliških Hrvatov 
Artur Ślęzak: Položaj knjižne gradiščanske hrvaščine med indoevropskimi jeziki 

16:30-17:30 
Przemysław Brom: Fonema Ś in Ź - spremembe v štokavskem jezikovnem prostoru 
Mateusz Warchał: Prilagajanje prevzetih besed - socio-in psiholingvistični dejavniki različenja 
anglicizmov v izbranih slovanskih jezikih 
Agnieszka Będkowska-Kopczyk: O razlikah v konceptualizaciji čustev v slovenskem in poljskem 
jeziku z vidika kognitivne slovnice 

Petek, 14. 11. 2008 
10:00-11:20 
Libor Pavera: Med folkloro in umetništvom, med deželami in eksistenco 
Kiss Szemán Róbert: Od multikulturnosti k monokulturnosti - na primeru Jana Kollarja 
Michał Kopczyk: Med lokalnim in univerzalnim - Herbertovo doživljanje skupnosti 
Jutka Rudaš: Literatura - kultura - (kon)tekst 

11:40-12:40 
Božena Tokarz: Igre z mimezis v poljski in slovenski prozi devetdesetih let 
Alenka Jensterle-Doležal: Vzoprednosti med slovensko in češko poetično dramatiko 60. let 
Darja Pavlič: Poetika intimizma 

15:00-16:00 
Miran Štuhec: Literarno-zgodovinska in književno-kritična refleksija madžarske 
književnosti po letu 1980 v slovenščini 
Blanka Bošnjak: Literarizacija teme nasilja v izbrani sodobni slovenski in madžarski kratki prozi 
Lukács István: Metafizika bede 

16:20-17:20 
Jožica Čeh: Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke pripovedne 
proze in njene slogovne prvine 
Regina Wojtoń: Podobe migracij in vprašanje individualne identifikacije - 
Grenki med Andreja Skubica 
Mladen Pavičič: Podobi pojugoslovanske sedanjosti in antiutopična 
podoba (evropske?) prihodnosti 

Sobota, 15. 11. 2008 
9.00-10.00 
Irena Stramljič Breznik: Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P 
Alenka Valh Lopert: Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih 
Mira Krajnc Ivič: Uspešnost sinhroniziranja nekaterih animiranih filmov z 
jezikoslovčevega vidika 

10:20-11.20 
Kolláth Anna: Jezikovno načrtovanje madžarsko govorečega prostora in Proces Palást 
Vida Jesenšek: Emlex - evropski študijski program za izobraževanje leksikografa 
Alja Lipavic Oštir: Medkulturna germanistika - program na stičišču treh dežel 
Dragi Stefanija, Lilianna Miodońska: Makedonija med balkanskimi sosedami 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit