[SlovLit] Razpisa Ustanove p. Stanislava Škrabca -- Kongres v Trstu na spletišču Mariborske knjižnice

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Mar 24 00:24:37 CET 2008


Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z 
dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 
10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja. 
Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba. Predlagatelj naj 
predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga. Rok za 
pošiljanje predlogov je do vključno 30. junija 2008.

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica,
s pripisom "razpis za nagrado".

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01/58 16 308 vsak 
delovni dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti na info na skrabceva-
ustanova.si. Razpis bo objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-
ustanova.si. 

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. septembra 2008.


Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica
www.skrabceva-ustanova.si


==================


Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z 
dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 
10. 3. 2004 objavlja javni razpis za dodeljevanje štipendij v 
študijskem letu 2008/2009, in sicer:

-- celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom 3. in 4. 
letnika ter absolventom za področje slovenskega jezika, slovanskih in 
klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;

-- enkratne štipendije za podiplomski študij študentom za področje 
slovenskega jezika, slovanskih in klasičnih jezikov ter splošnega in 
primerjalnega jezikoslovja;

-- enkratne štipendije za podiplomski študij študentom članov 
Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj 
navedene pogoje.

Za dodelitev štipendije za dodiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega 
jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa 
status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. ali 4. letnik ali 
imajo status absolventa z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in 
delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati 
dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih 
področij, bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o 
sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Za dodelitev štipendije za podiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega 
jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v 
študijskem letu 2008/2009 vpisani na podiplomskem študiju in delujejo 
na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo 
s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z 
bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju 
pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Za dodelitev štipendije za podiplomski študij, ne glede na smer 
študija, lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske 
frančiškanske province Sv. križa.

Prijava za štipendijo mora vsebovati:
-- vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom;
-- potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu;
-- mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in 
raziskovanja;
-- bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri 
raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 
Ribnica, s pripisom "Razpis za štipendije". Rok za prijavo: do 
vključno 16. maja 2008.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili 
ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek 
bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti. Dodatne 
informacije so možne na telefonski številki 01/58 16 308 vsak delovni 
dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti info na skrabceva-ustanova.si. 
Razpis bo objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 1. julija 2008.


Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica
www.skrabceva-ustanova.si


==================


http://www.mb.sik.si/sporocila_opis.asp?lang=sl&str=463&id=154 -- 
Zapis o Slovenskem slavističnem kongresu v Trstu na spletni strani 
Mariborske knjižnice in revije Otrok in knjiga.









Dodatne informacije o seznamu SlovLit