[SlovLit] Nova številka Jezika in slovstva (2006/5)

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Feb 13 20:46:23 CET 2007


From: "jurska" <jurska na volja.net>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, February 13, 2007 7:59 PM
Subject: Nova številka Jezika in slovstva (2006/5)
V peti številki 51. letnika Jezika in slovstva, ki obsega 110 strani, je objavljenih pet razprav, tri ocene in tri poročila. Na spletni strani (http://www.jezikinslovstvo.com) si zaenkrat lahko ogledate povzetke razprav, kazalo ter prvo razpravo. Tokratni razpravljalni del revije je posvečen drami, pripovedni prozi, leksikografiji, sociolingvistiki ter korpusnemu jezikoslovju. MAJA SAVORGNANI obravnava štiri drame Dušana Jovanovića. Skozi prizmo drame absurda največ pozornosti nameni dramskim osebam, dramskemu dejanju, jeziku v dramah, ter družbenokritičnim in komičnim dramskim elementom. Dobljena spoznanja jo pripeljejo do novih ugotovitev v zvezi z Jovanovičevo dramsko ustvarjalnostjo. JOŽICA ČEH si pri preučevanju Potrčeve predvojne pripovedne proze zastavlja vprašanje, v kolikšni meri je ta >zraščena z vzhodnoštajersko pokrajino<. Literarne osebe in motive v Potrčevih delih zato interpretira na podlagi natančne analize uporabljenih jezikovnih sredstev, ki jo poleg številnih zgledov bogati tudi izpis vseh primer, ki jih je pisatelj uporabil pri svojem predvojnem pisanju. V leksikografsko obarvanem prispevku IZTOK KOSEM pod drobnogled postavi definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Preuči in opredeli ga z vidika različnih tipov sodobnih leksikografskih definicij, ki v ospredje postavljajo uporabnika in se osredotočajo predvsem na preprostost in učinkovitost pri pojasnjevanju pomena določene besede. Definicije v Slovarju slovenskega knjižnega jezika primerja z leksikografskimi načeli za dobro definicijo, ki so uveljavljena zlasti v angleški leksikografiji. Opozori tudi na pomen korpusov pri gradnji slovarskih definicij. V sociolingvistično obarvanem prispevku URŠKA PERENIČ na podlagi lastnih izkušenj predstavi položaj in delo jezikovnega asistenta za slovenščino v uradno dvojezičnem, sicer pa večjezičnem okolju na avstrijskem Koroškem. Po formalno-pravni predstavitvi sistemizacije delovnega mesta se osredotoči predvsem na naloge in funkcije jezikovnega asistenta, učno situacijo ter na položaj oz. vlogo slovenščine v jezikovno raznoliki učni situaciji. Prispevek MOJCE STRITAR je pregledna predstavitev obstoječih korpusov usvajanja tujega jezika, na podlagi katere so nakazana izhodišča in smernice za načrtovano gradnjo korpusa usvajanja slovenščine kot tujega jezika. Navedba elektronskih virov za posamezne korpuse je lahko osnova za interaktivno branje prispevka. Tudi začetek t. i. ocenjevalno-poročevalskega dela revije je dramsko obarvan: HELGA GLUŠIČ namreč predstavi in oceni knjigo Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja Silvije Borovnik. VLADKA TUCOVIČ ovrednoti zbornik predavanj 42. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ANDREJA ŽELE pa oceni in predstavi knjigo Jezik i prostor Predraga Piperja. V poročilu ESSLLI 2006 URŠKA JARNOVIČ predstavi potek in spoznanja 18. poletne šole logike, jezika in informacij, ki jo je organizirala Univerza v Malagi. VLADKA TUCOVIČ poroča o dogajanju na slavističnem kongresu v Zagrebu, NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA pa poroča o rezultatih raziskave o odnosu do pouka slovenskega jezika in književnosti pri učencih in učiteljih v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom. Tokrat je reviji dodana še rubrika V spomin, v kateri se RUDI RIZMAN, MARKO STABEJ in ERIKA KRŽIŠNIK spominjajo prof. dr. Brede Pogorelec. Številko zaključuje rubrika V branje vam priporočamo, v kateri je predstavljenih 8 novonastalih knjig, povezanih s slovenskim romanom, slovensko književnostjo po svetu, literaturo in globalizacijo, literaturo in večkulturnostjo, sodobnim slovenskim romanom, kratko pripovedno prozo ter radijskimi igrami za otroke. --- Urška Jarnovič (jurska na volja.net), tehnična urednica Jezika in slovstva

 P. S. Vse spremembe naročniških podatkov, prijave novih naročnikov (pa tudi odjave obstoječih) sprejema tehnična urednica revije na svoj e-naslov.Dodatne informacije o seznamu SlovLit