[SlovLit] simpozij Slovenski dialekti v stiku 2

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 4 18:18:43 CEST 2005


From: "Jadranka Cergol" <Jadranka.Cergol na zrs-kp.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 4. maj 2005 13:40
Subject: simpozij Slovenski dialekti v stiku 2

Spoštovani!

Pošiljam Vam program simpozija Slovenski dialekti v stiku 2 s prošnjo, da
objavite obvestilo o njem v Kroniki Slavisticnega drustva! Hvala za
pozornost! Lep pozdrav! Jadranka

PROGRAM / PROGRAMMA
PETEK / VENERDI, 6. maj / 6 maggio 2005
UP ZRS Koper, Garibaldijeva 1
UP ZRS Capodistria, via Garibaldi 1

10.30
Pozdrav gostom sestanka / Saluto agli ospiti
dr. Lucija Čok, rektorica Univerze na Primorskem / rettore dell' Universita
del Litorale
dr. Darko Darovec, direktor UP ZRS Koper/ direttore del UP ZRS di
Capodistria
dr. Vesna Mikolič, dekanja UP FHŠ Koper / preside del UP FHŠ di Capodistria
akad. Zinka Zorko, Univerza v Mariboru / Universita di Maribor

11.00-13.00
Predsedujoči / Presidenti:
Zinka Zorko, Goran Filipi
Zinka Zorko (Univerza v Mariboru / Universita di Maribor)
Štajersko-kajkavska jezikovna razmerja (Rogatec - Hum na Sotli) / I rapporti
linguistici caicavo-stiriani (Rogatec - Hum na Sotli)
Goran Filipi (UP ZRS Koper / UP ZRS Capodistria)
Izbrane slovenske izposojenke v istroromunskih govorih / Alcuni prestiti
sloveni nelle parlate istrorumene
Rada Cossutta (Univerza v Trstu / Universita di Trieste; UP ZRS Koper / UP
ZRS Capodistria)
Romansko-germanska glagolska prepletanja v kraškem in istrskem narečnem
prostoru / Interferenze verbali romanzo-germaniche nell'area dialettale
carsica e istriana
Vesna Mikolič (UP FHŠ Koper / UP FHŠ Capodistria)
Samoocena sporazumevalne zmožnosti v narečjih slovenske Istre /
Autovalutazione della competenza comunicativa nei dialetti dell' Istria
slovena
Karin Marc Bratina (UP ZRS Koper / UP ZRS Capodistria) in Vera Smole (ZRC
SAZU in Univerza v Ljubljani / Centro di ricerche scientifiche dell'
Accademia slovena delle Scienze e delle Arti e Universita di Lubiana)
Govor Rakitovca skozi čas / Lo sviluppo della parlata di Rakitovec dalle
origini ad oggi

KOSILO / PRANZO

14.00-16.00
Rožana Koštial (UP ZRS Koper / UP ZRS Capodistria)
Šavrinkina pot od narečja do knjižnega jezika / Il cammino della Šavrinka
dal dialetto alla lingua letteraria
Franco Crevatin (Univerza v Trstu / Universita di Trieste)
Predlog za zgodovinsko branje istrskoslovenske narečne podobe / Proposta di
lettura storica della situazione dialettale slovena dell'Istria
Marcello Marinucci (Univerza v Trstu / Universita di Trieste)
Romanizmi v nekaterih slovenskih narečjih na Krasu in v Istri / Romanismi in
alcuni dialetti sloveni del Carso e dell' Istria
Liliana Spinozzi Monai (Univerza v Vidmu / Universita di Udine)
Jeziki v stiku v zavesti govorcev: uporaba teoričnega modela Jana Baudouina
de Courtenaya / Lingue in contatto nella coscienza dei parlanti: un'
applicazione del modello teorico di Jan Baudouin de Courtenay

ODMOR / PAUSA

16.30-18.00
Mitja Skubic (Univerza v Ljubljani / Universita di Lubiana)
Leksikalni vplivi slovenskih zahodnih narečij na obsoško furlanščino / Gli
influssi lessicali dei dialetti sloveni occidentali sul friulano isontino
Herta Maurer-Lausegger (Univerza v Celovcu / Universita di Klagenfurt)
Manjšinski jeziki in jezikovni otoki v alpsko-jadranskem prostoru / Le
lingue minoritarie e le isole linguistiche nell'area dell' Alpe-Adria
Ludvik Karničar (Univerza v Gradcu / Universita di Graz)
Večplastnost koroške slovenske leksike / La stratificazione del lessico
sloveno carinziano

SOBOTA / SABATO 7. maj / 7 maggio 2005

10.00-12.30
Irena Stramljič Breznik (Univerza v Mariboru / Universita di Maribor)
Tvorjenke v Slovarju govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in
Nazarjami, poskusni zvezek A-H / I derivati nel Dizionario delle parlate
della Zadrečka dolina tra Gornji Grad e Nazarje, quaderno di prova A-H
Mihaela Koletnik (Univerza v Mariboru / Universita di Maribor)
Izposojenke v prleškem vinogradniškem besedju / I prestiti nel lessico
viticolo della parlata della Prlekija
Bernard Rajh, Melita Zemljak Jontes (Univerza v Mariboru / Universita di
Maribor)
Instrumentalno-slušna določitev samoglasniških sestavov obrobnega prleškega
govora / La definizione audio-strumentale dei costrutti vocalici della
parlata marginale della Prlekija
Metka Furlan (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche dell' Accademia
slovena delle Scienze e delle Arti)
Iz primorske leksike / Dal lessico del Litorale
Robert Blagoni (Univerza v Puli / Universita di Pola)
Dinamika kategorizacije i hijerahizacije jezičnih doticaja:
(socio)lingvističke bilješke uz istraživanja i promišljanja Kozlerove
granice / La dinamica della categorizzazione e della gerarchizzazione dei
contatti linguistici: note (socio)linguistiche quale spunto delle ricerche e
delle riflessioni sul confine di Kozler
Mijo Lončarič, Stipe Kekez (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje /
Istituto di lingua croata e di linguistica)
Hrvatsko-slovenski jezični dodiri u Istri / Contatti linguistici
croato-sloveni in Istria

KOSILO / PRANZO

14.00-15.30
Barbara Giudici (Univerza v Puli / Universita di Pola)
Vzdevki in hišna imena Šišana/ I soprannomi di Sissano
Matej Šekli (Univerza v Ljubljani / Universita di Lubiana)
Oblikovne in naglasne značilnosti a-jevske sklanjatve v livškem govoru
nadiškega narečja / Le particolarita morfologiche e accentuali della
declinazione in -a nella parlata di Livek del ceppo dialettale delle Valli
del Natisone
Vlado Nartnik (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche dell' Accademia
slovena delle Scienze e delle Arti)
K vprašanju zahodne meje balkanske jezikovne zveze / Sulla questione del
confine occidentale della lega linguistica balcanica
Jožica Škofic (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia
slovena delle Scienze e delle Arti)
Konvergenca v gorenjskih krajevnih govorih v Lipniški dolini / La
convergenza nelle parlate locali della Gorenjska della Lipniška dolina

ODMOR / PAUSA

16.00-17.30
Danila Zuljan Kumar (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche dell'
Accademia slovena delle Scienze e delle Arti)
Motnje pri vzpostavljanju koherence v diskurzu (na primeru govorjenih
briških besedil) / Disturbi nell'impostazione della coerenza nel discorso
(su modello dei testi parlati del Collio)
Tjaša Jakop (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche dell' Accademia
slovena delle Scienze e delle Arti)
Ohranjenost dvojine v slovenskih narečjih v stiku / La conservazione del
duale nei dialetti sloveni in contatto
Karmen Kenda Jež, Nataša Komac (ZRC SAZU / Centro di ricerche scientifiche
dell'Accademia slovena delle Scienze e delle Arti)
Med dialektologijo in sociolingvistiko: razčlemba narečnih besedil v
jezikovno mešanem okolju / Tra la dialettologia e la sociolinguistica: l'
analisi di testi dialettali in un'area linguistica mista

Organizator /Organizzatore:
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper /
Universita della Primorska, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria
Sedež / Sede: SI-6000 Koper, Garibaldijeva 1
Tel.: + 386 5 6637700, fax.: + 386 5 6637710
http://www.zrs-kp.si
e-mail: zrs na zrs-kp.si
Programski odbor / Comitato scientifico:

Lucija Čok
Jožica Škofic
Miran Hladnik
Vesna Mikolič
Goran Filipi
Barbara Giudici
Rada Cossutta
Zinka Zorko
Franco CrevatinOrganizacijski odbor:

Vesna Mikolič
Goran Filipi
Rada Cossutta
Karin Marc Bratina
Jadranka Cergol
Finančna podpora / Supporto finanziario
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research
Agency of the Republic of Slovenia / Agenzia per le attivita di ricerca
della Repubblica di Slovenia
Dodatne informacije o seznamu SlovLit