[SlovLit] Nove knjige

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 15 06:38:42 CEST 2001


----- Original Message -----
From: Jan Zoltan <zoltan.jan na guest.neticom.si>
To: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 14. oktober 2001 12:14
Subject: Re: bukle


> Založba Rokus sporoča:
>
> 4. in 5. zvezek Slavistične knjižnice sta knjigi dr. Zoltana Jana
Poznavanje
> slovenske književnosti v Italiji po letu 1945 ter Cankar, Kosovel, Zlobec
in
> Ljubka Šorli pri Italianih.
>
> Ljubljana, 9. oktobra 2001: Založba Rokus je v sodelovanju s Slavističnim
> društvom Slovenije v ponovo oživljeni zbirki Slavistična knjižnica izdala
4.
> in 5. zvezek. Knjigi literarnega zgodovinarja dr. Zoltana Jana se
ukvarjata
> s po-znavanjem slovenske književnosti v Italiji. Prva se osredotoča na
> poznavanje slovenske književnosti po letu 1945, druga pa raziskuje
recepcijo
> štirih sloven-skih avtorjev (Ivana Cankarja, Srečka Kosovela, Cirila
Zlobca
> in Ljubke Šorli), vsebuje pa tudi izčrpno bibliografijo vseh objav o
> slovenski književnosti v Ita-liji po drugi svetovni vojni.
>
> Knjigi povzemata obsežno raziskavo, s katero je dr. Zoltan Jan želel
> ugotovi-ti, katera slovenska leposlovna dela so med polstoletnim obdobjem
po
> drugi svetovni vojni imela v Italiji določen odmev. Upošteva, kako jih je
> tamkajšnja publika razumela in kako je slovenska javnost dojemala njeno
> zanimanje, kar zaradi različnosti obeh narodov, njune kulturne in duhovne
> podobe odpira po-membne problemske sklope.
>
> Izčrpen pregled dosedanjih obravnav slovenske književnosti v Italiji je
> razdel-jen na tri dele: poleg strokovnih poročil o odmevih slovenske
> književnosti v Italiji vključuje tudi publicistične članke in ter
> predstavitev tamkaj nastalih slovenističnih študij. Zgodovinski pregled je
> izhodišče za vprašanja, na katera skuša odgovoriti analiza obsežnega
> literarnozgodovinskega gradiva, ki poleg samostojnih knjižnih objav
prevodov
> obsega množico delnih prikazov sloven-ske književnosti, ki je
> sistematizirano v treh temeljnih kategorijah. V prvo so vključeni prevodi
> leposlovja za mlade bralce, ki izgubljajo značilnosti nacio-nalne
> književnosti, ko jih na prostem tržišču prodajajo s pričakovanimi
> knjigo-trškimi uspehi tudi velike italijanske založbe. V drugi skupini so
> predstavljene različne antologije, izdane zaradi prepričanja, da je
> slovenska književnost v Ita-liji premalo ali pa sploh ni poznana. Tretja
> skupina je večja, kot se običajno misli, in vključuje samostojne knjižne
> objave posameznih slovenskih pesnikov in pisateljev, medtem ko dramatiki
> domala niso prisotni. Presenečajo v Slove-niji dokaj marginalni
ustvarjalci
> in odsotnost nekaterih, za katere bi pričakovali zanimanje italijanske
> publike.
>
> Uveljavljanju najprodornejšim ustvarjalcem  - Ivanu Cankarju, Srečku
> Kosove-lu, Cirilu Zlobcu in Ljubki Šorli -  je namenjena še dodatna
> pozornost v anali-zah, ki so objavljena v drugi knjigi, kjer najdemo tudi
> izčrpen bibliografski pregled italijanskega gradiva o slovenski
> književnosti.
>
> Cene knjig in kompleta:
> Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945
>  4.968,00 tolarjev,
> Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih ter
> bibliografski dodatek 4.968,00 tolarjev in
> Komplet 4. in 5. zvezek Slavistične knjižnice knjig (Zoltan Jan:
Poznavanje
> sloven-ske književnosti v Italiji po letu 1945 in Zoltan Jan: Cankar,
> Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih ter bibliografski dodatek)
> 8.560,00 tolarjev. Za člane SD obljubljamo popust in obročno plačevanje.
> Dodatna pojasnila in naročila: Založba Rokus, Grad Fužine, Studenec 2A,
1260
> Ljubljana Polje, brezplačni tel. 080 19 90; e-naslov rokus na rokus.com.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit