[SlovLit] Fw: Pocitniski pozdrav in vabilo

Jaka Zeleznikar zeleznikarj na mila.ljudmila.org
Pon Avg 28 13:25:31 CEST 2000


lep pozdrav vsem,

ne vem sier kako sem se znašel na tej listi, vidim pa, da zna bit zanimivo

eto še jaz o piki na koncu url-ja:

sem popolnoma proti - url ni stavek, pika pa lahko pomeni drug URL naslov

+
kaj je potem z veliko zacetnico (ali vejico)? upam da ne bo ideje o veliki zacetnici URLja
sem priti ze takoj zdaj. O vejici ne bom zgubljal besed :)

lp,
Jaka
Http://www.verygoodnetart.org/.

ali pa:

Http://www.stran,kijefajn.si. ?!


Primoz Peterlin wrote:
> 
> On Sun, 27 Aug 2000, Miran Hladnik wrote:
> 
> > [miran.hladnik na guest.arnes.si nemudoma odgovarjam, da je pika na koncu
> > spletnih navedkov res nerodna reè, ker zavaja bralca, da je del spletnega
> > naslova, èeprav je le znak konca povedi. Z vedno pogostej¹o rabo spletnih
> > lokacij bodo taki nesporazumi odpravljeni: bralec se bo enostavno nauèil, da
> > se spletni naslovi ne konèajo s piko in pravilno interpretiral piko v
> > navedku spletnega naslova kot skladenjsko dejstvo. Jaz bi piko torej
> > optimistièno obdr¾al.]
> 
> ©e in¾enirski pogled na stvari. :) Spletni naslovi imajo v splo¹nem obliko
> 
> naèin_dostopa://[uporabnik@]raèunalnik[:vrata]/[imenik[/imenik]/datoteka]
> 
> Uporabnik pri nekaterih naèinih dostopa (npr. HTTP) ni smiseln, vrata je
> treba podati samo, èe se razlikujejo od privzetih za navedeni naèin
> dostopa. Splo¹nost ne bo trpela prehude ¹kode, èe se omejimo na naslove
> vrste
> 
> http://raèunalnik/
> http://raèunalnik/imenik/
> http://raèunalnik/imenik/datoteka
> 
> V prvem in drugem primeru pika na koncu ni ¹kodljiva. Zakaj? V teh
> primerih smo navedli samo imenik, zato nam stre¾nik avtomatièno postre¾e z
> datoteko index.html (ali index.htm pri Microsoftovih sistemih), èe ta
> obstaja, sicer pa sam ustvari kazalo in nam ga po¹lje. Pika je v veèini
> pogosteje uporabljanih operacijskih sistemov veljavno ime datoteke in
> pomeni "trenutni imenik".
> 
> Èe torej postavimo za naslovom piko, ¹e enkrat zahtevamo datoteko
> index.html, èisto zares in za prmej¹ iz tega imenika. Kar je odveè, ni pa
> narobe. Èe uporabim kar primer iz izvirnega dopisa:
> http://www.geocities.com/pjurgec/././././. nas pripelje na isto stran kot
> naslov http://www.geocities.com/pjurgec/. Za vajo lahko vsak dodaja
> vzorèek ./, dokler se bodisi ne navelièa, bodisi ne prese¾e najveèje
> dol¾ine niza, ki je v brskalniku namenjen spletnemu naslovu. :)
> 
> Za zadnji primer, http://raèunalnik/imenik/datoteka, ¾al povedano ne
> velja. Navedena datoteka je dejansko ime datoteke, na primer spis.html, in
> pika na koncu pomeni drugo ime datoteke.
> 
> Lep pozdrav,
> Primo¾ Peterlin
> 
> --
> Primo¾ Peterlin,   In¹titut za biofiziko, Med. fakulteta, Univerza v Ljubljani
> Lipièeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.  primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
> Tel: +386-1-5437632, fax: +386-1-4315127, http://sizif.mf.uni-lj.si/~peterlin/
> 
> _______________________________________________
> SlovLit mailing list
> SlovLit na ijs.si
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Dodatne informacije o seznamu SlovLit