<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META content='"MSHTML 4.71.2110.0"' name=GENERATOR>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><B><FONT face="Times New Roman">
<P>1. <FONT face="Times New Roman">Tehnični napotek</FONT></P></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">2. Spletka</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">3. Znanost : &quot;znanost&quot;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">4. Metode in programi književnega 
pouka</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">======================</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman">
<P><FONT face="Times New Roman">1. Tehnični napotek</FONT></P></B><FONT 
face="Times New Roman"></FONT></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Ko odgovarjate na sporočila z ukazom 
odgovori/reply, se v va&scaron;em odgovoru pojavi tudi pismo, na katerega ste 
želeli odgovoriti. Izbri&scaron;ite iz tega vse, kar ni neobhodno potrebno za 
razumevanje odgovora; v nasprotnem postanejo sporočila predolga in 
nepregledna.</FONT></P><B>
<P><FONT face="Times New Roman">2. Spletka</FONT></P></B>
<P><FONT face="Times New Roman">Iskanje po slovenskem zgodovinskem romanu se je 
preselilo na naslov <A 
href="http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/zgrom/zgrom.html">http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/zgrom/zgrom.html</A>. 
Zbirko počasi čistim -- pripombe zaželene.</FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT><B>
<P><FONT face="Times New Roman">3. Znanost : &quot;znanost&quot;</FONT></P></B>
<P><FONT face="Times New Roman">Odgovarjam Ale&scaron;u Bjelčeviču, ki je 
diskutiral na temo znanosti in &quot;znanosti&quot;. Sam se seveda ne 
pri&scaron;tevam med tiste literarne zgodovinarje, ki svoje poslanstvo 
izpolnjujejo z odkritjem iracionalnega jedra besedila, vidim pa, da literna veda 
ni edina stroka, kjer je tak pogled vsakdanja možna praksa: v predzadnji in 
zadnji &scaron;tevilki revije<I>&nbsp;fnm</I> (<A 
href="mailto:alenka.hladnik@guest.arnes.si">Filozofija na maturi</A>) je mogoče 
prebirati podobno soočanje med racionalno nastrojenimi učitelji filozofije in 
kolegom, ki je deklarira &quot;zavezanost neizrekljivemu&quot; in zagovarja 
iskreno patetičen, prizadet, pričevanjski, skorajda religiozni odnos do svojega 
predmeta. Menda se ne motim preveč, če tej drži med literarnimi zgodovinarji 
pripi&scaron;em tudi poudarjeno zahtevo po poučevanju in utrjevanju literarnega 
kanona. V religioznem sistemu bi bila zahtevi po kanonu primerljiva zahteva po 
ortodoksnosti. Fiksacija pouka književnosti na književne korifeje pričakuje od 
dijaka občudovalni odnos in tako hromi njegovo lastno interpretativno dejavnost. 
Učitelj se znajde v vlogi poznavalca nedosežnih literarnih vrednot in uspe za 
sabo potegniti le pičle nadarjene in podobno ekskluzivistično naravnane 
posameznike, razred pa se bo medtem zabaval po svoje. To pa je za 
dana&scaron;nji čas nesprejemljiv položaj, ki nas ne stra&scaron;i samo v 
primeru, če si vzamemo za vzor obna&scaron;anje svetopisemskega pastirja, ki je 
bil zaradi ene ovce pripravljen zapustiti celo čredo. </FONT></P><FONT 
face="Times New Roman"></FONT><B><FONT face="Times New Roman">
<P><FONT face="Times New Roman">4. Metode in programi književnega 
pouka</FONT></P></B><FONT face="Times New Roman"></FONT></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Na posvetovanju o metodah in programih 
književnega pouka, ki je bilo v petek v prostorih FF v organizaciji 
Dru&scaron;tva za primerjalno književnost, so imeli glavno besedo 
&scaron;olniki, osrednja tema pa je bila, po mojem občutku, do katere mere naj 
se literarne teme v &scaron;oli prilagodijo interesom mladine, koliko pa od 
dijakov terjati obvladovanja zahtevnej&scaron;ih vsebin. Zdi se, da bo resnica 
in s tem uspe&scaron;nost pouka&nbsp;nekje vmes. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Naj izkoristim tole priložnost &scaron;e za 
kritično refleksijo dveh diskusijskih nastavkov. Zelo mimogrede je bilo ujeti 
tezo, da bi bilo treba povečati delež evropskih vsebin zaradi na&scaron;ega 
vključevanja v Evropsko skupnost. Seveda take zahteve Evropa ne more izreči, ne 
da bi pri tem pozabila na temeljna določila svoje eksistence, ki je prav v 
kulturnem pluralizmu. Zato je treba s takim argumentom za zmanj&scaron;anje 
deleža slovenskih avtorjev v korist tujih kar hitro v ko&scaron;, spominjajoč se 
pri tem neslavno propadlih &quot;skupnih jeder&quot; v ranjki Jugoslaviji. K 
streznjenju naj prispeva tudi pogled v učne programe v gimnazijah držav Evropske 
skupnosti, da ameri&scaron;ke nerazgledanosti po tujih literaturah ne omenjamo. 
</FONT></P><FONT face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">Kolegi so prepričljivo zavrnili tudi pomisel, da 
bi dijakom zbudili zanimanje za književnost, če bi jim namesto tradicionalnih 
slovenskih &quot;ruralnih&quot; tem ponudili &quot;urbane&quot; teme. Ni čisto 
jasno, ali bi to pomenilo namesto Jurčičevega <I>Sosedovega sinu</I> dati za 
domače berilo njegovo <I>Hčer mestnega sodnika</I>, ali bi to pomenilo zamenjati 
vse slovenske avtorje s tujimi, ker je s stali&scaron;ča kak&scaron;ne francoske 
svetovljanske literature pač vsa slovenska literatura ruralna, ali pa morda 
vsebine bolj kmečkega 19. stoletja nadomestiti z vsebinami bolj 
me&scaron;čanskega 20. stol. Kakor koli že: dijaki bodo imeli več od tistih 
besedil, ki jih bodo razumeli -- glede razumljivosti pa niso abstraktni mojstri 
20. stoletja nič na bolj&scaron;em kot jezikovno in problemsko odmaknjeni 
mojstri 19. stoletja. </FONT></P><FONT face="Times New Roman"></FONT>
<P><FONT face="Times New Roman">miran</FONT></P></DIV></BODY></HTML>