<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META content='"MSHTML 4.71.2110.0"' name=GENERATOR>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>
<P><FONT face="Times New Roman">Spo&scaron;tovani!<BR><BR>Diskusija kako 
&quot;Meriti znanost&quot; poteka že kar nekaj časa. <BR>Najprej bi rad omenil, 
da naslov ni morda najbolj posrečen in<BR>spominja na Kardeljevo tezo &quot;da 
se da vsako delo izmeriti&quot;.<BR><BR>1.) Dejansko gre za t.i. 
&quot;bibliometrične podatke&quot;, ki se v svetu<BR>uporabljajo za 
najrazličnej&scaron;e namene:<BR>- določanje vrstnega reda prosilcev za 
projekte,<BR>- izbor kandidatov za dolečene funklcije<BR>- kot vstopni kriterij 
za napredovanja (habilitacije)<BR>- kot kriterij za podeljevanje 
&scaron;tipendijskih mest,<BR>- kot prioritetni kriterij za dodelitev 
raziskovalne opreme,<BR>- za oceno položajev, ki jih zasedajo posamezne skupine, 
<BR>laboratoriji, in&scaron;titucije ali celo države na posameznih 
raziskovalnih<BR>področjih <BR>- in podobno.<BR><BR>Vsi omenjeni nameni so 
očitno naravnani določitvi relativnih položajev med <BR>več (na nek način) 
&quot;tekmujočimi&quot; za določene ugodnosti. Vendar se za vsak<BR>namen 
uporabljajo nekoliko drugače. Če i&scaron;čemo vrstni red kandidatov 
za<BR>opremo ali programe, so pomembni recimo dosežki zadnjih nekaj let, pri 
habilitacijah pa so<BR>pomebni vsi dosežki. Cobiss daje samo numerične podatke - 
kako pa jih bo<BR>neka komisija uporabila, je povsem njena stvar. Na MZT so se v 
skladu z<BR>zakonom (ki je bil v DELU citiran) pri dolčanju kriterijev za 
nosilca<BR>naloge, odločili samo za določitev minimalnega kriterija 5 točk. Če 
pa neka<BR>komisija na katerikoli fakulteti določi lastne kriterije, jih lahko 
iz<BR>Cobissovih podatkov vedno izračuna. Zastonj pa je misliti, da bo 
nek<BR>računalni&scaron;ki sistem<BR>brez muke in težav za komisje naredil 
idelane odločitve v vseh primerih.<BR><BR>2. Z bibliometričnimi kazalci (ki jih 
je seveda veliko, a o tem pozneje) se<BR>ne meri kvaliteta znanosti ali objav, 
ampak njihova odmevnost v znanstvneih<BR>krogih. Kvaliteta se mora<BR>(in tudi 
se) lahko meri le s tako imenovanim &quot;peer review&quot; torej z 
oceno<BR>strokvnjakov.<BR>Tako ocenjevanje je &scaron;e danes najbolj 
raz&scaron;irjeno v svetu, vendar pa se je<BR>zaradi zelo pogostih kritk tega 
načina (vse kritike seveda niso neupravičene<BR>- prosim ne zgražajte se zaradi 
dvojne nikalnice) uveljavila bibliometrija<BR>kot indikator (kazalec) 
odmevnosti, ki naj bi bil &quot;koreliran&quot; s kvaliteto.<BR>Poudarek je na 
besedi korelacija, ki (statistično gledano) lahko zavzame<BR>vsako vrednost med 
-1 preko ničle do +1. Enica pomeni popolno (funkcijsko)<BR>odvisnost, ničla pa 
povsem nepovezanost (nekoreliranost) dveh spremenljivk.<BR>S primerjavo ali 
izračunom korelacije med &quot;peer review&quot; ocenami in<BR>bibilometričnimi 
kazalci se sku&scaron;a &quot;stabilizirati&quot; ali, če hočete 
&quot;umeriti&quot;<BR>(kalibrirati) oba načina. Bibliometrični kazalci segajo 
od najrazličnej&scaron;ih<BR>relativnih in absolutnih citacij, preko podatkov o 
&quot;pomembnosti&quot; revij<BR>(&quot;impakt faktorji&quot;), do &quot;dolžine 
publikacij na avtorja&quot; (ta, zadnji<BR>kriterij res malo spominja na 
Kardelja!). Ponovno poudarjam, da se<BR>bibliometrični kriteriji redno 
uporabljajo a) kot razmejitveni kriteriji, b)<BR>kot relativno - primerjalni 
kriteriji in sevda c) v kombinacijah z drugimi<BR>kriteriji).<BR><BR>Ko smo lani 
(1999) jeseni primerjali (beri izračunali korelacijske<BR>koeficiente) med 
vrstnim redom, ki so jih dali recenzenti programom in<BR>vrstnim redom, ki je 
bil določen s<BR>sistemom Cobiss smo dobili zelo me&scaron;ane rezultate (pri 
vseh vedah, ne samo pri<BR>humanistiki ali pri družboslovju). Razlagi sta 
dve:ali Cobissovi podatki<BR>niso relevantni ali pa recenzenti niso zelo 
pravični. Menim, da je vsakega<BR>nekaj. Cilj pa je jasen: oba sistema (Cobiss 
in recenzenti) se morata počasi<BR>približevati drug drugemu). V razpravah, ki 
so bile objavljene v tujini, se<BR>ocenjuje (zainteresirani lahko dobe bolj 
nantančne podatke), da je v<BR>bibliometriji signifikanten podatek, ko 
korelacijski koeficient preseže<BR>absolutno vrednost 0,5. (Za primerjavo: pri 
analitskih meritvah zdravil<BR>godrnjajo, če so so korelacisjki faktorji pod 
0,98!). <BR><BR>Najprimerneje bi bilo, ko bi vsaka veda in področje pripravili 
lastne<BR>kriterije (osnovane na bibilometričnih podatkih) in po njih res 
primerjalo<BR>kandidate. Žal se pri izbirah teh kriterijev<BR>odražajo 
&quot;korelacije&quot; z interesi, ki so vse prej kot pa 
&quot;znanstvena<BR>kvaliteta&quot;.<BR><BR>Lep pozdrav vsem!<BR><BR>Jure 
Zupan</FONT>&nbsp;</P></DIV></BODY></HTML>