[SlovLit] Slovnice spola -- Razpis -- Štipendije in nagrada Škrabčeve ustanove v letu 2020

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Okt 23 14:19:38 CEST 2020


https://stanford.zoom.us/j/93120517670?pwd=SUs5eldhbmNCdkF2Ni94S051cllJUT09#success
-- Please join us next Friday, October 23, at 10 a.m. PST for the
first Literary Lab event of the year with the Grammars of Gender
project.

===

https://maska.us7.list-manage.com/track/click?u=68d928f8d4811fbf482dbce31&id=d7c978d53c&e=3cfebdb365
-- razpis za direktorja Maske,  zavoda za založniško, kulturno in
producentsko dejavnost.

===

Od: Polona Lovšin <polona.lovsin na riko.si>
Date: V pet., 23. okt. 2020 ob 10:25
Subject: Štipendije in nagrada Škrabčeve ustanove v letu 2020

Škrabčeva ustanova je razglasila novega nagrajenca za posebne dosežke
na področju slovenističnega jezikoslovja. Nagrado v letu 2020 prejme
izr. prof. dr. Matej Šekli, ki izstopa tako po svojem znanstvenem
raziskovanju, pedagoškem delu in po udejstvovanju v slovenskem
zamejstvu. Doslej je Škrabčeva ustanova nagradila akad. prof. dr.
Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof.
dr. Majdo Merše, prof. dr. Marka Snoja, prof. dr. Alenko Šivic Dular,
prof. dr. Andrejo Žele.

Dr. Matej Šekli je diplomiral je iz primerjalnega slovanskega
jezikoslovja ter slovenskega jezika in književnosti (2001) na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam 2007 tudi doktoriral,
študijsko pa se je izpopolnjeval v Leipzigu, Bonnu in Vilni ter na
številnih jezikoslovnih mednarodnih poletnih šolah. Na Filozofski
fakulteti UL je zaposlen kot predavatelj na Katedri za primerjalno
slovansko jezikoslovje Oddelka za slavistiko, obenem je raziskovalno
zaposlen v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU in je sodelavec Mednarodnega slavističnega komiteja v
sklopu projekta OLA, tj. rastočega Slovanskega lingvističnega atlasa.
Dr. Matej Šekli je avtor 36 izvirnih znanstvenih člankov, 30 sestavkov
oz. poglavij v monografskih publikacijah in številnih predavanj na v
stroki vidnih mednarodnih konferencah; skupno njegov trenutni opus
tako zaobsega 236 bibliografskih enot, med katerimi pa posebno
pomembno mesto zavzemajo avtorjeve 3 obsežne samostojne monografije.
Njegovo znanstveno delo je usmerjeno v primerjalno slovansko
jezikoslovje, zgodovinsko slovnico in narečjeslovje (dialektologijo)
slovenskega jezika na vseh jezikovnih ravninah in s celostnega nabora
zornih kotov, vključujoč arealno lingvistiko (zemljepisno
jezikoslovje), sociolingvistiko in problematiko jezikovnega stika, ter
etimologijo in imenoslovje (onomastiko) slovenskega jezika.
Monografija Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov: od
praindoevropščine do praslovanščine (2014) je prva celostno zasnovana
monografija o nastanku suponiranega praslovanskega sistema na
segmentni in nadsegmentni (naglasoslovni) ravnini v odnosu do njenega
prabaltoslovanskega in praindoevropskega izhodišča, ki je napisana v
slovenščini. Njegova zadnja samostojna monografija Tipologija
lingvogenez slovanskih jezikov (2018) pa je pričakovano premaknila
meje arealne lingvistike. Delo je na področju tako zemljepisnega
jezikoslovja kot genetskega jezikoslovja pionirsko.

Kot se zgodovinsko jezikoslovje s svojo snovjo ne more ukvarjati brez
spoznanj sinhronega dela te discipline, saj mu ta predstavlja materijo
preučevanja, si tudi sinhrono jezikoslovje ne more in ne sme
privoščiti samozadostnosti. Dr. Matej Šekli je tako opravil temeljno
in tako kvalitetno delo, ki brez dvoma tvori sam steber sodobnega
slovenističnega in slavističnega jezikoslovja, njegov avtor pa
zanesljivo spada med najprodornejše in najproduktivnejše ter tako tudi
najperspektivnejše in že sedaj dejansko tudi najpomembnejše
sloveniste, ki so hkrati tudi slavisti.

Strokovna komisija Škrabčeve ustanove v sestavi prof. dr. Andreja
Žele, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in dr. Andrej Perdih je za novo
generacijo štipendistov izbrala Blaža Božiča, doktorskega študenta na
Oddelku za klasično filologijo FF UL, Neno Bobovnik, magistrsko
študentko latinskega jezika, književnosti in civilizacije na Oddelku
za klasično filologijo FF UL in filozofijo na Institute of Philosophy
KU Leuven, Nino Horvat, doktorsko študentko slovenističnih študij na
FF UM, Emilijo Neškosko, magistrsko študentko primerjalnega
slovanskega jezikoslovja in južnoslovanskih študij (prevajalska smer)
na FF UL, in Majo Rotter, magistrsko študentko primerjalnega
jezikoslovja in primerjalnega slovanskega jezikoslovja na FF UL.
Škrabčeva ustanova podeljuje tudi štipendije za doktorski študij
študentov frančiškanov, ne glede na smer študija. V letošnjem
študijskem letu jo je prejel brat Jan Dominik Bogataj, OFM, doktorski
študent patrologije in patrističnih ved na Institutum Patristicum
Augustinianum (Pontificia Universitas Lateranensis) v Rimu.

Ustanovo p. Stanislava Škrabca sta leta 2003 ustanovila Janez
Škrabec, uspešen poslovnež in pra pra nečak jezikoslovca slovenista
patra Stanislava Škrabca, in Slovenska frančiškanska provinca sv.
Križa. Zavezana je bogatenju in spodbujanju strokovnega raziskovanja
slovenskega jezika pa tudi drugih slovanskih jezikov, klasične
filologije, jezikoslovja.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit