[SlovLit] Ugovor Slavističnega društva -- Literarne pokrajine

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 14 11:48:42 CET 2017


Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 12. november 2017 10:31
Zadeva: UGOVOR NA SEZNAM KANDIDATOV IN NA SEZNAM IZVOLJENIH
PREDSTAVNIKOV (VOLITVE PREDSTAVNIKA ZA PODROČJE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA V DRŽAVNI SVET)

Spoštovani! V zvezi z Vašim sklicem volilnega zbora volilnega telesa
za izvolitev člana državnega sveta (izdanim dne 7. novembra 2017)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije kot zainteresirana
interesna organizacija podaja ugovor na potrditev kandidatov dr.
Damijana Štefanca in Toneta Hrovata ter na potrditev osemintridesetih
izvoljenih predstavnikov Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Utemeljitev:
Dr. Damijan Štefanc, ki ga kot kandidata predlaga devet interesnih
organizacij, je visokošolski učitelj in izredni profesor na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Prepričani smo, da je njegova kandidatura v
nasprotju z drugim odstavkom 2. člena Zakona o Državnem svetu, ki za
predstavnike negospodarskih dejavnosti določa, da imajo pravico voliti
in biti voljene osebe, ki »opravljajo ustrezno dejavnost oziroma so v
delovnem razmerju«. V našem primeru gre seveda za dejavnost vzgoje in
izobraževanja, torej za primarno in sekundarno raven šolskega sistema
(vrtce, osnovne in srednje šole, ki jih zakonsko ureja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Izvoljeni
državni svetnik bi torej moral zastopati interese več deset tisoč
vzgojiteljev, osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev in drugih
delavcev. Dr. Damijan Štefanc na terciarni ravni šolskega sistema (to
zakonsko ureja Zakon o visokem šolstvu) opravlja pedagoško-znanstveno
dejavnost, nikakor pa ne dejavnosti vzgoje, torej bi bil lahko
kvečjemu kandidat za predstavnika univerz, visokih in višjih šol. V
delovnem razmerju je na visokošolski, ne pa na osnovnošolski ali
srednješolski izobraževalni ustanovi. Kandidatura dr. Damijana
Štefanca je zato v očitnem nasprotju z ustavnopravno določitvijo
Državnega sveta kot interesno sestavljenega političnega organa. V
primeru njegove izvolitve bi od šestih državnih svetnikov,
predstavnikov negospodarstva, kar trije zastopali interese delavcev v
visokem  šolstvu, interesov delavcev na primarni in sekundarni ravni
šolskega sistema, ki so dosti bolj številčni in usposabljajo
neprimerno večji delež udeležencev izobraževanja, pa ne bi zastopal
nihče.

Tone Hrovat, kandidat Zveze za tehnično kulturo Slovenije, je po
izobrazbi univ. dipl. agronom, opravlja pa delo direktorja Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma. Tudi zanj trdimo, da njegova
kandidatura ne ustreza pogoju iz drugega odstavka 2. člena Zakona o
Državnem svetu, saj kot menedžer (direktor centra in ne ravnatelj
posamezne šole) ne opravlja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in ni v
ustreznem delovnem razmerju.

Predlagatelj kandidata Toneta Hrovata je Zveza za tehnično kulturo
Slovenije, ki ji je Državna volilna komisija potrdila kar
osemintrideset izvoljenih predstavnikov. Zveza društev Slavistično
društvo Slovenije, ki interesno zastopa več tisoč učiteljev
slovenščine na osnovnih in srednjih šolah, je v nasprotju s prejšnjim
sklicem priglasila samo tristo članov (in s tem dobila potrditev za
štiri izvoljene predstavnike), saj ji tako kot drugim organizacijam
upada aktivno članstvo. Vsi elektorji so srednješolski učitelji
slovenščine, ne pa morebiti lektorji, novinarji, uredniki ali
raziskovalci. Podobno je pri kandidatu dr. Damijanu Štefancu, ki ga
podpira kar devet predlagateljev (v glavnem društva, katerih člani so
dejansko zaposleni na primarni in sekundarni ravni šolskega sistema),
ti pa so glede na število aktivnega članstva priglasili skupaj le
osemnajst izvoljenih predstavnikov, se pravi v povprečju dva na
predlagatelja. Zato je popolnoma nesorazmerno in nedemokratično, da je
Državna volilna komisija Zvezi za tehnično kulturo potrdila skoraj
dvakrat več izvoljenih predstavnikov kot vsem drugim desetim
interesnim organizacijam skupaj. Poleg tega menimo, da je potrditev
teh predstavnikov v nasprotju z drugo alinejo 34. člena Zakona o
Državnem svetu, ki določa, da »enega predstavnika za področje vzgoje
in izobraževanja volijo poklicne organizacije pedagoških delavcev«. Če
za Zvezo društev Slavistično društvo Slovenije, Zvezo društev
pedagoških delavcev Slovenije ali Društvo psihologov Slovenije in
druge upravičeno lahko trdimo, da predstavljajo poklicne interese
slovenistov, pedagogov in psihologov, zaposlenih v vrtcih, na osnovnih
in srednjih šolah (torej v rednem primarnem in sekundarnem
izobraževanju), pa je Zveza za tehnično kulturo Slovenije
organizacija, ki deluje predvsem izven šolskega sistema, ljubiteljsko
oz. prostočasno, zato je ne moremo smatrati za poklicno organizacijo
pedagoških delavcev.

Upamo, da boste naš ugovor preučili in nanj odgovorili,
prof. dr. Andreja Žele, predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

===

Od: Martina Gamboz <Martina na interakta.eu>
Datum: 14. november 2017 10:37
Zadeva: FW: OPOMNIK_LITERARNE POKRAJINE - REGIONs and LITERATUREs  -
MEDNARODNI SIMPOZIJ  DSP IN SPP O LITERARNI DEDIŠČINI - 17 in 18 nov v
LIPICI

Spoštovani, tule
(https://www.drustvo-dsp.si/mednarodni-simpozij-dsp-o-literarni-dediscini-pod-pokroviteljstvom-snk-unesco/)
najdete končni program simpozija LITERARNE POKRAJINE - REGIONs and
LITERATUREs  - MEDNARODNI SIMPOZIJ  DSP IN SPP O LITERARNI DEDIŠČINI -
17. in 18. nov. v LIPICI. Vljudno vabljeni!

Tajništvo simpozija
Martina Gamboz


Dodatne informacije o seznamu SlovLit