[SlovLit] Knjižna zbirka o baltoslavistiki -- Seminarji Zavoda RS za šolstvo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Nov 9 14:24:53 CET 2017


Od: Greenberg, Marc L. <mlg na ku.edu>
Datum: 08. november 2017 18:36
Zadeva: Nova knjižna zbirka o baltoslavistiki

Zbirka Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and
Cultures v uredništvu Andriya Danylenka pri založbi Lexington Books
"focuses on Slavic and Baltic languages and cultures, as well as other
Eastern European languages connected by common history and cultural
processes. The series welcomes monographs, edited volumes and, where
appropriate, doctoral dissertations devoted to the study of Slavic,
Baltic, and Eastern European languages through multifarious prisms,
including but not limited to areal-typological, historical,
sociolinguistic, ethnolinguistic, comparative-philological, and
cultural perspectives. Books in this series will bridge the linguistic
and cultural interrelations in Old Rus’––reaching out to the Middle
East and even further––via the sociolinguistic diversity in the Grand
Duchy of Lithuania with the convergent changes occurring today in the
Circum-Baltic zone. The series is a multidisciplinary forum for
furthering our knowledge about integrative processes that have been
taking place in languages and cultures of Eastern Europe from the
pre-modern times onward."

===

Od: Darinka Rosc - Leskovec <Darinka.Rosc-Leskovec na zrss.si>
Datum: 09. november 2017 13:22
Zadeva: Seminarji, slovenščina, matura, NPZ, Zavod RS za šolstvo

V novembru in začetku decembra 2017 Zavod Republike Slovenije za
šolstvo načrtuje dva seminarja za učitelje slovenščine, objavljena v
sistemu Katis. Učitelje vabimo, da se ju udeležijo, podrobni podatki
so navedeni ob programu v sistemu Katis in v obvestilih/seminarji na
povezavi http://www.zrss.si/objava/novembrski-enovicnik

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI
PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA I – SLOVENŠČINA NA MATURI
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v gimnazijah in srednjih
strokovnih šolah, izvajalci člani Državne predmetne komisije za
slovenščino na maturi, univerzitetni strokovnjaki in svetovalci ZRSŠ,
Ljubljana, ZRSŠ, Dunajska 104, 30. 11. in 1. 12. 2017 (16 ur).
Prijave: Katis, do 20. 11. 2017
(https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx). Kotizacije ni.
Koordinatorica Darinka Rosc Leskovec.

- Didaktična in metodološka podstava Izpitne pole 2 na splošni maturi
iz slovenščine – Tanja Slemenjak
- Jezikovni sistem pri jezikovnem pouku slovenščine v srednji šoli in
v Izpitni poli 2 na splošni maturi iz slovenščine – Matej Šekli
- Rezultati mature – in kaj potem? – Vladimir Milekšič
- Razvijanje in vrednotenje zmožnosti razumevanja in tvorjenja
besedil – Simona Kranjc
- Didaktične strategije, dejavnosti in naloge za doseganje
zahtevnejših ravni književnega branja pri vseh dijakih – Milena Kerndl
- Vloga kvalitetne povratne informacije za izboljševanje učnih
dosežkov – Mira Hedžet Krkač
- Skladenjska in pravopisna zmožnost pri pouku za boljše branje in
pisanje besedil pri jeziku in književnosti – Darinka Rosc Leskovec

Seminar IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI
PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA II – NPZ IZ SLOVENŠČINE
Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v drugem in tretjem VIO OŠ,
izvajalci člani PK za NPZ iz slovenščine, univerzitetni strokovnjaki,
učitelji praktiki in svetovalci ZRSŠ, Bled 24. in 25. 11. 2017 (2
dni, strnjeno), januar 2018 (1 dan). Prijave: Katis, do 15. 11. 2017
(https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx). Kotizacije ni.
Koordinatorica Darinka Rosc Leskovec.

- Rezultati NPZ – in kaj potem? – Vladimir Milekšič
- Skladenjska in pravopisna zmožnost pri pouku za boljše branje in
pisanje besedil pri jeziku in književnosti – Martina Križaj
- Predstavitev primera iz prakse – odpravljanje primanjkljajev pri
pouku po vertikali s spremljanjem dosežkov učencev NPZ na šoli –
Marta Rubin
- Besedila, dejavnosti in naloge za doseganje zahtevnejših ravni
književnega branja pri vseh učencih – Milena Kerndl, Darinka Rosc
Leskovec
- Vrednotenje doseganja standardov znanja na osnovi branja in pisanja
neumetnostnih besedil, kriteriji, interpretacija dosežkov – Darinka
Rosc Leskovec, Milena Kerndl
- 3. dan, v januarju: Predstavitve primerov prakse udeležencev
seminarja, izmenjava izkušenj – koordinacija, moderacija Darinka Rosc
Leskovec, Milena Kerndl


Dodatne informacije o seznamu SlovLit