[SlovLit] Medialnost in literatura

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 16 09:14:47 CET 2016


From: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Date: 2016-11-15 17:40 GMT+01:00
Subject: Medialnost in literatura

Slovensko društvo za primerjalno književnost skupaj s Slavističnim
društvom Slovenije in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani vabi
na mednarodno konferenco Medialnost in literatura 24. in 25. 11. 2016.
Program konference s povzetki referatov je dostopen na
http://slov.si/doc/medialnost_povzetki.pdf

Četrtek, 24. novembra
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Modra soba
8.40–9.00 Registracija
9.00 Pozdravni nagovori: red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Urška
Perenič, organizatorica konference, Boštjan Narat, glasbeni nastop
9.30–10.30: Uvodno predavanje
Helmut Schanze: Medialität der Literatur: Gibt es einen 'deutschen
Sonderweg' in der Medienwissenschaft? / Medialnost literature: Ali
obstaja v medijski znanosti 'posebna nemška pot'?
10.30–11.00 Odmor za kavo z užitnimi črkami
11.00–12.30
Andrej Košir: How Technology Shapes Media: The Technology View / Kako
komunikacijske tehnologije oblikujejo medije: Tehnološki pogled
Mitja Jermol: The Impact of Digital Openness and Emerging Technologies
on Media, Education, Science, and Culture / Vpliv digitalne odprtosti
in novih tehnologij na medije, izobraževanje, znanost in kulturo
Janez Strehovec: Remediirati besedilo, film in video igre
Moderator sekcije Miran Hladnik
12.30–13.30
Peter Scherber: Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur
Internetkultur / Vilém Flusser in paradigmatski obrat v kulturi
interneta
Miran Hladnik: Nesporazumi z medijem
Moderator sekcije Janez Strehovec
13.30–15.00 Kosilo
15.00–16.00
Matija Ogrin: The Transition from Manuscript to Printed Book: Stages,
Opportunities, and Obstacles as Exemplified by Early Modern Slovenian
Literature / Prehod od rokopisne k tiskani knjigi: Stopnje, možnosti
in ovire ob primeru starejšega slovenskega slovstva
Aleksander Bjelčevič: Verz in proza v pisnem in ustnem mediju
Moderator sekcije Peter Scherber
16.00–17.00
Željko Uvanović: Kathrin Röggla as the Intermedial, Multimedial and
Transmedial Queen of Contemporary German Literature / Kathrin Röggla
kot intermedialna, multimedialna in transmedialna kraljica sodobne
nemške literature
Vanesa Matajc: The Testimonial Graphic Novel: Verbal and Visual
Narrative Strategies of Testimonial Discourse / Pričevanjski grafični
roman: Verbalne in vizualne pripovedne strategije pričevanjskega
diskurza
Moderator sekcije Aleksander Bjelčevič

17.45–18.15 Vodeni ogled po razstavi Pionirji računalniške umetnosti
19.30 Večerja

Petek, 25. novembra
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Modra soba
9.30–10.30
Mateja Pezdirc Bartol: Vpliv medijev na oblikovanje/dojemanje prostora
in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču
Tomaž Toporišič: Intermedia Nomadism of Textual and Performative Arts
/ Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks
Moderator sekcije Igor Koršič
10.30–12.00
Klemens Gruber: Kinofizierung der Künste / Kinofikacija umetnosti
Igor Koršič: Železo in sanje: Medij in umetnost v filmu
Gabrijela Lučka Gruden: Radijski jezik: Intimni dialog z nevidnim
Moderator sekcije Andrej Leben

12.15–13.45
Jurij Bon, Urška Perenič, Indre Pileckyte, Grega Repovš: Reading
poetry from paper versus screen: Behavioral study / Branje poezije na
papirju in zaslonu: Vedenjski eksperiment
Andrej Leben, Dominik Srienc: Novi mediji in sodobna literarna praksa
koroških Slovencev
Timothy Pogačar: The Emigré Press in the Digital Age: The Case of the
Slovene-American Periodical Prosveta / Izseljenski tisk v Ameriki v
digitalni dobi: Slovensko-ameriški časopis Prosveta
Petra Jordan: Slovenski klasiki na družabnih omrežjih
Moderator sekcije Igor Koršič
13.45 Zaključek in kosilo


Dodatne informacije o seznamu SlovLit