[SlovLit] Zabrisani Dokler -- Zgodnjekrščanski spisi -- Slovenika za Seattle

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Okt 7 14:19:19 CEST 2015


Od: Jakob Mueller <jmuellergrs na gmail.com>
Datum: 07. oktober 2015 13:44
Zadeva: zabrisani dokler

Λεζικό Ἕως

Ob častitljivi stoletnici Grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja
sta Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine in Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izdala Šolski grško-slovenski
slovar, katerega je, kot izvemo iz podnaslova,  »na osnovi slovarja
Antona Doklerja iz leta 1915 posodobil Matej Hriberšek z Barbaro
Zlobec Del Vecchio, Živo Borak in drugimi sodelavci«. Navedena
formulacija ni le dvoumna, ampak tudi zavajajoča. Šolski
grško-slovenski slovar ni na osnovi Doklerjevega slovarja posodobljena
izdaja imaginarnega šolskega slovarja, ampak je druga, pregledana (in
delno razširjena) izdaja Doklerjevega slovarja.

V njej so popravljene predvsem slovaropisne nedoslednosti in
etimološke slabosti. Pri lastnih imenih je dodan manjkajoči slovenski
zapis: npr. Pri Ἀβροκόμας je pred razlagama 1. Kserksov brat; 2.
Artakserksov vojskovodja dodano Abrokomas. Pri besedotvornih enotah je
dodan manjkajoči vezaj: npr. v geslu a- je lat. in popravljeno v lat
in-, nem. un  v nem. un-, slov. je v sl. -je-; idevr. n (s
krožcemspodaj) je popravljeno v ide. *n (s krožcem spodaj: desni vezaj
pa manjka). Kot je iz zadnjih zgledov razvidno, so spremenjene
nekatere krajšave. Dalje so nekatera pojasnila krajšana: tako je alpha
privativum v geslu α- skrajšan v alpha priv. Nekatere krajšave so
izpisane: pri ὠϕέλιμος je Sof.  Aj. izpisano v Sofokles, Ajant. Včasih
je zamenjan besedni red: pri ὢψ  npr. je razlaga komu v oči pogledati
> pogledati komu v oči; pri ὠχράω je razvezan skupni zapis slovenskih
ustreznic: (p)obledim > pobledim, obledim; pri ὢψ je razlaga v obraz
(oči) pogledati > pogledati v oči, pogledati v obraz (kar slovaropisno
ni najboljše). Pri podgeslu je vstavljena manjkajoča besednovrstna
oznaka:  tako je pri iztočnici ἂβατος ('brezpoten', 'nedostopen') pred
τὰ ἂβατα 'posvečen kraj' vstavljeno subst. Včasih je spremenjena
formulacija razlage: pri ὠϕελητέος je razlaga ki ga je treba podpirati
> ki se mora podpirati. Pri geslu ἂβυσσος 'brez dna' je besednovrstni
oznaki subst. in členu ἡ dodan z izhodiščnim pridevnikom ujemajoči se
samostalnik ἂβυσσος, ustreznica brezdno pa je zamenjana z brezno. Pri
ἃβρa je druga ustreznica hišna zamenjana z deklo (bolje bi bilo
služabnica). Včasih je iz prve izdaje Doklerja kaj črtano, v geslu a-
npr. nem., iz istega korena zu-samm-en. Popravljen je napačen vrstni
red gesel, npr. gesl ὠϕελἡσιμος, ὠϕἡλημα in drugih. Glavne vrste
popravkov navaja glavni redaktor Matej Hriberšek na 16–17 str.
predgovora. Pri primerjalnih etimologijah, ki jih je za Doklerjev
slovar pripravil dr. Anton Breznik, je po Hriberškovih besedah v novi
izdaji opuščenih več kot 500 slabih ali vprašljivih etimologij, kar je
četrtina vseh, nabor primerjalnih jezikov pa je skoraj štirikratno
razširjen.

In vendar je kljub vsem tem popravkom in razširitvam Šolski
grško-slovenski slovar še vedno Doklerjev slovar. Glavni redaktor v
uvodu izčrpno predstavlja tako Doklerjev kot Šolski slovar. Za
slednjega pravi, da je »posodobljena izdaja Doklerjevega slovarja«
(str. 17), in še: »Kljub tisočem popravkov in dopolnil se zavedamo
dejstva, da posodabljamo star slovar in ne delamo novega.« (str. 18).
Glede na navedene besede menim, da odgovornosti za slepilni ali celo
lažni naslov novoizdanega slovarja verjetno ne nosi Matej Hriberšek.

Jakob Müller

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: KUD Logos [mailto:kud.logos=gmail.com na mail12.suw13.rsgsv.net] On
Behalf Of KUD Logos
Sent: Wednesday, October 07, 2015 1:26 PM
Subject: IPKI predstavlja: Zgodnjekrščanski spisi

Vas vabimo v ponedeljek, 12. oktobra 2015, ob 11. uri v knjigarno
Celjske Mohorjeve na Nazorjevi 1 v Ljubljani na matinejo KAKO JE
NASTAJALO SVETO PISMO NOVE ZAVEZE? Predstavili bomo knjigo
Zgodnjekrščanski spisi. Po nemški izdaji Klausa Bergerja in Christiane
Nord sta jo uredila Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Prevedli: Jan
Ciglenečki, Matjaž Črnivec, Neža Gačnik, Gorazd Kocijančič, Alfred
Leskovec, David Movrin, Jan Peršič, Vid Snoj in Alen Širca. Urednik
Ivan Mohar.

===

Na pobudo Marka Marinčiča pozivam k donaciji knjig in revij s področja
slovenske književnosti, še posebno takih, ki niso digitalizirane, za
slovenistično knjižnico na Univerzi v Washingtonu, kjer kot vodja
slovanske knjižnice in koordinator izmenjav za sloveniko skrbi Michael
Biggins. Za študente slovenščine in slovenske književnosti v tujini je
zbirka temeljnih primarnih virov in sekundarne literature v tiskani
obliki nepogrešljiva. Knjige dostavite prosim v knjižnico Oddelka za
slovenistiko in slavistiko ali pa kar neposredno v knjižnico Oddelka
za klasično filologijo, od koder bodo knjige in revije poslali v ZDA.
V dvomu, ali knjižnica neko delo že ima, preverite njen katalog na
http://www.lib.washington.edu/ -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit