[SlovLit] Klasični filologi po svetu -- Ena konferenca -- Gorenjska hišna imena

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Feb 14 12:40:54 CET 2014


http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/news-announcements/ -- v Lepzigu
prosijo za pomoč pri preštevanju vseh klasičnih filologov na svetu.
Slovenskih ni dodal še nihče.
(http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-February/011724.html)

===

http://www.europment.org/conferences/2014/prague/eet.htm -- konferenca
o e-dukaciji v Pragi.

===

Od: Marjetka Golež Kaučič <Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si>
Datum: 14. februar 2014 12:16
Zadeva: GORENJSKO NAREČJE V DOMAČIH HIŠNIH IMENIH -- OGLEDALO ČASA IN PROSTORA

Vabimo vas na predavanje v ovkiru modula Slovenske študije, ki ga bo
imela izr. prof. dr. Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU, naslovom

GORENJSKO NAREČJE V DOMAČIH HIŠNIH IMENIH -- OGLEDALO ČASA IN PROSTORA

Predavanje v okviru predmeta Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin
(narečje kot izvorni temelj slovenskega jezika) bo sredo, 19.
februarja 2014 ob 17. uri v sejni sobi ZRC SAZU v 1. nadstropju, Novi
trg 2, Ljubljana.

V zadnjem času vznika vedno več bolj ali manj strokovnih raziskav
slovenske žive kulturne dediščine, tudi narečnih hišnih in ledinskih
imen, ki so zanimiva ne le za jezikoslovje, ampak tudi za druge
družboslovne in humanistične stroke (npr. etnografijo, zgodovino,
geografijo...). Nekatere akcije zbiranja te zemljepisnoimenske
dediščine potekajo usklajeno na širšem geografskem območju in tudi s
strokovno pomočjo jezikoslovcev, druge so rezultat domoljubne in
kulturnozgodovinske zavesti posameznikov, ki želijo nekaj tovrstnega
bogastva ohraniti za prihajajoče rodove. Ti zbiratelji se pogosto
združujejo v društva ali se srečujejo v okviru posameznih (geografsko
omejenih) projektov, še pogosteje žal ostajajo nepovezani in vsak s
svojo metodologijo zbiranja, izpisovanja iz zgodovinskih dokumentov,
transkribiranja in tudi interpretacije zbranega gradiva. Med
jezikoslovno najbolj metodološko domišljene zbirke hišnih in ledinskih
imen je mogoče uvrstiti študentske diplomske naloge s področja
slovenske dialektologije oz. primerjalnega slovanskega jezikoslovja in
prav te bi lahko bile model za leksikografsko predstavitev hišnih in
ledinskih imen, ki jih zbirajo tudi posamezni učitelji in njihovi
učenci v različnih osnovnošolskih in srednješolskih projektih.

V predavanju bo zato predstavljena metodologija zbiranja in
zapisovanja narečnih hišnih imen, ki so kot zemljepisna lastna imena
pomemben del nematerialne/žive kulturne dediščine, saj so v njih v še
bolj arhaični podobi kot v sodobnem živem govoru opazne narečne
značilnosti okolja, v katerem se uporabljajo (ob tem bodo
izpostavljena tudi načela njihovega poknjiževanja in pravopisna
problematičnost imen). V nadaljevanju bo na osnovi jezikoslovne
analize hišnih imen, objavljenih na www.hisnaimena.si (projekt Nomen
vulgare, RAGOR v sodelovanju s predavateljico), predstavljen poskus
rekonstrukcije njihove poimenovalne motivacije. V imenih se namreč
odražajo tako naravne danosti poimenovanih objektov kot
družbeno-zgodovinske okoliščine njihovega nastanka (poklici, razmerja
med nosilci imen, odnosi s sosedi ...). Ob koncu predavanja bo
predstavljena še zamisel o povezavi podatkovne baze z GIS in o
raziskovalnih možnostih, ki jih tak interdisciplinarni pristop še
ponuja.

Predavanja so namenjena podiplomskim študentkam in študentom programa
Primerjalni študij idej in kultur ter drugi zainteresirani javnosti.

Marjetka Golež Kaučič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit