[SlovLit] 150 let Slovenske matice -- Seminarja za učitelje slovenščine

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 30 18:56:53 CET 2014


From: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Date: Thu, 30 Jan 2014 08:38:00 +0000
Subject: NUK: SLOVENSKA MATICA: odprtje razstave (4. 2. 2014, 0b 18. uri)

Slovenska matica je znanstveno in kulturno društvo s 150-letno
tradicijo ter druga najstarejša slovenska založba, ustanovljena na
pobudo zavednih slovenskih izobražencev. Namen društva je bil z
besedami pobudnikov, mariborskih čitalničarjev, >>na svitlo dajati
dobre tako znanstvene kakor občno koristne knjige v slovenskem jeziku
ali pa njih izdavanje podpirati<<. Uradno je Slovenska matica pričela z
delovanjem 4. februarja 1864, ko je cesar Franc Jožef I. odobril
prošnjo za ustanovitev Janeza Bleiweisa in Lovra Tomana. Pred 1.
svetovno vojno je kot osrednja slovenska kulturna ustanova v marsičem
nadomeščala univerzo ter akademijo znanosti in umetnosti, pomembno pa
je k ustanovitvi zlasti slednje tudi pripomogla.

Razstava skuša predstaviti bogato in razgibano zgodovino delovanja
društva ter osvetliti njegovo vlogo pri razvoju slovenske kulture in
znanosti. Poleg ključnih dokumentov in korespondence iz časa
ustanovitve ter medvojnih let, ko je bilo delovanje Slovenske matice
kar dvakrat prisilno ustavljeno, je na ogled tudi izbor iz programa
založbe, od prve objavljene knjige do današnjih dni.

===

Od: Gruden, Urška <Urska.Gruden na ff.uni-lj.si>
Datum: 30. januar 2014 12:22
Zadeva: Seminarja za učitelje slovenščine

Marca in aprila organiziramo dva seminarja za učitelje slovenščine, in sicer:

Novejši tokovi v slovenistiki - književnost v teoriji in šolski praksi
Št. točk: 0,5
Koordinator: Urška Gruden (ursa.gruden na ff.uni-lj.si)
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine
Cilji: seznaniti učitelje slovenskega jezika s strokovnimi novostmi
oz. novimi teoretičnimi spoznanji; seznaniti učitelje slovenskega
jezika z novimi didaktičnimi pristopi pri pouku; seznaniti učitelje z
različnimi oblikami in metodami povezave novih strokovnih, teoretičnih
spoznanj s področja jezikoslovja z didaktičnimi pristopi
izobraževalnega procesa.
Predavatelji in teme:
- Literatura in etika - Aleš Bjelčevič
- Wikiji pri slovenščini - Miran Hladnik
- Sodobna slovenska književnost pri pouku - Alojzija Zupan Sosič
- Sodobna slovenska kratka proza - Alenka Žbogar
Rok prijave 1. 3. 2014
Predvideni čas izpeljave 14. 3. 2014
Kraj izpeljave Ljubljana
Kotizacija: 6,29 EURO za zaposlene v zavodih na področju vzgoje in
izobraževanja, 25,16 EURO za druge udeležence izven VIZ

Novejši tokovi v slovenistiki - jezik v teoriji in šolski praksi
Št. točk: 0,5
Koordinator: Urška Gruden (ursa.gruden na ff.uni-lj.si)
Št. ur: 8
Št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine
Cilji: seznaniti učitelje slovenskega jezika s strokovnimi novostmi
oz. novimi teoretičnimi spoznanji; seznaniti učitelje slovenskega
jezika z novimi didaktičnimi pristopi pri pouku; seznaniti učitelje z
različnimi oblikami in metodami povezave novih strokovnih, teoretičnih
spoznanj s področja jezikoslovja z didaktičnimi pristopi
izobraževalnega procesa.
Predavatelji in teme:
- Kako uspešno povezati morfologijo s skladnjo - Andreja Žele
- Poenostavljen zapis narečnih besedil - Vera Smole
- Pomen pravilnega izgovora pri pouku slovenščine in na maturi - Hotimir Tivadar
- Novejša leksika in pravopis - Saška Štumberger
Obveznosti udeležencev: interaktivno sodelovanje udeležencev in
izdelava seminarske naloge.
Rok prijave 24. 3. 2014
Predvideni čas izpeljave 4. 4. 2014
Kraj izpeljave Ljubljana
Kotizacija: 6,12 EURO za zaposlene v zavodih na področju vzgoje in
izobraževanja, 24,48 EURO za druge udeležence izven VIZ

Prijavnica
Naslov programa:____________________________________________________________________
Čas in kraj izpeljave
programa:________________________________________________________
Ime in priimek udeleženca/ke:_________________________________________________________
Rojstni datum: _____________________________________________________________________
Davčna številka udeleženca (obvezno!):
________________________________________________
Elektronski naslov:__________________________________________________________________
Naziv in naslov delodajalca (ulica in pošta) ter telefonska številka v službi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Izobrazba:_________________________ Delovno mesto:_____________________________

Kotizacijo za udeležence, zaposlene v vzgojno izobraževalnih zavodih,
ki izvajajo javnoveljavne programe, in imajo soglasje odgovorne osebe
zavoda, delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.

Potrditev, da je udeleženec/udeleženka zaposlen/a na vzgojno
izobraževalnem zavodu, vpisanem v razvid MŠŠ, in napoten/a na
izobraževanje s strani zavoda:
podpis odgovorne osebe: _________________________________ žig

Kotizacijo za seminar (ustrezno obkrožite):
- bom plačal/a sam/a; če ste davčni/a zavezanec/ka, navedite davčno
številko: _________________
- bo plačal delodajalec; če je delodajalec davčni zavezanec, navedite
davčno številko:_____________
podpis odgovorne osebe: _________________________________ žig

Ob prijavi pošljite tudi naročilnico vašega zavoda oz. podjetja, ki je
podlaga za izstavitev računa.

Pisne odjave sprejemamo najkasneje 8 dni pred izpeljavo programa na
naslov Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, p.p..
580, 1001 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov cpi na ff.uni-lj.si
ali luka.hrovat na ff.uni-lj.si. V nasprotnem primeru že plačane
kotizacije ne bomo mogli vrniti oziroma vam bomo kotizacijo, kljub
neudeležbi, zaračunali.

Urška Gruden
Filozofska fakulteta
Center za pedagoško izobraževanje
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
E-mail: cpi na ff.uni-lj.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit