[SlovLit] Mentorjem pri Cankarjevem tekmovanju -- Linguistica

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 23 18:46:18 CET 2013


http://www.zrss.si/pdf/230113074253_zahvala_mentorjem.pdf -- pismo
Igorja Sakside mentorjem pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje.

===

Od: Ada Gruntar <ada.gruntar na guest.arnes.si>
Datum: 22. januar 2013 22:49
Zadeva: Vabilo k oddaji prispevkov za Linguistico

53. letnik znanstvene revije Linguistica, ki jo izdaja Oddelek za
romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, bo posvečena jeziku in pravu.

Pravni jezik je (že od nekdaj) predmet raziskav številnih
jezikoslovcev, prevodoslovcev, terminologov in leksikografov, pa tudi
pravnikov (komparativistov in lingvistov).  Bolj kot marsikateri drug
strokovni jezik se pravni namreč tesno prepleta s splošnim jezikom,
kar se še posebej evidentno zrcali na njegovi leksikalni ravni. Vendar
pa je ta bližina med pravnim in splošnim jezikom v precejšnji meri
navidezna in zato varljiva, saj se termini na vsebinski ravni bistveno
razlikujejo od izrazov v splošnem jeziku. Pri tem kaže opozoriti tudi
na neredko premalo upoštevano posebnost pravnega jezika, ki se opira
na zelo restriktivno rabo stalnih besednih zvez in pri tem le redko
dopušča rabo sinonimov.

Še posebej velik izziv predstavlja pravni jezik na terminološkem,
leksikografskem in prevajalskem področju. Nacionalni pravni redi so
zaradi vpetosti v kulturne kontekste razvili lasten nabor pravnih
pojmov in poimenovanj zanje; pojmi sicer pogosto obstajajo v
izhodiščnem in ciljnem pravnem sistemu, a so bolj ali manj
nekongruentni ali pa se ob primerjavi dveh pravnih  sistemov in
jezikov pokaže, da ima eden veliko bolj diferencirano in drugače
strukturirano terminologijo kot drugi. Vse to ob nekaterih drugih
dejavnikih zelo otežuje iskanje ustreznih ekvivalentov. Zato se
terminologi, leksikografi in prevajalci ter pravniki komparativisti in
pravniki lingvisti  soočajo z istim problemom: kako primerjati
neprimerljivo?

Vabilo k oddaji prispevkov je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z
raziskovanjem jezika in prava, in sicer bodisi kot

1) jezikoslovci - jezik in pravo z vidika jezikoslovja (npr.
leksikalne in druge posebnosti pravnega jezika, pravna frazeologija,
pravna terminologija in leksikografija, razvoj / spremembe na področju
pravnega jezika, konvencije in odraz kulturne specifike v različnih
pravnih besedilnih vrstah; povezovanje pravnih besedilnih vrst v mreže
itn.);

2) prevodoslovci  - jezik in pravo z vidika prevodoslovja (npr.
posebnosti pri prevajanju besedil EU, kulturna specifika pri
prevajanju / tolmačenju pravnih besedil, problem ekvivalence,
besedilnega tipa, ekspertnega znanja pri prevajanju pravnih besedil,
novi trendi v prevodoslovni teoriji na področju prevajanja pravnih
besedil, prevajalski pripomočki in drugi viri idr.);

3)  pravniki - jezik in pravo z jurističnega vidika, saj pravo, kakor
je zapisal Reiner Arntz, živi in deluje skozi jezik (npr. teme kot so
vpliv EU na nacionalno pravno terminologijo, razvoj in spreminjanje
pravnega jezika skozi čas, vplivi večjih pravnih kultur na posamezne
pravne sisteme in jezike, jezikovni vidiki primerjalnega prava itn.).

Avtorje prosimo, da naslov in povzetek (med 100 in 200 besed) članka
pošljejo v priponki (Word ali pdf) na naslov linguistica na ff.uni-lj.si
najpozneje do 15. marca 2013. Vsak povzetek bosta ocenila dva
recenzenta. Avtorji bodo o odločitvi obveščeni do srede aprila. Jezik
prispevkov je lahko angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina
ali španščina. Sprejeti članki naj ne presegajo 30 000 znakov s
presledki.

Pomembni datumi:
-	rok za oddajo povzetkov: 15. marec 2013;
-	rok za oddajo sprejetih člankov: 15. julij 2013;
-	julij - september 2013: recenziranje člankov;
-	oktober, november 2013: popravki in korekture avtorjev.

Urednica tematske številke: Ada Gruntar Jermol, Oddelek za
prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani


Dodatne informacije o seznamu SlovLit