[SlovLit] Na digitalno -- Dialektološka konferenca

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Nov 23 16:05:19 CET 2012


http://193.2.13.65/joomla/ -- program konference Uporaba
informacijsko-komunikacijskih
tehnologij v šolskih knjižnicah 3 (IKT v ŠK 3) v soboto, 1. decembra 2012
v prostorih Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/GGL1123013.pdf
-- Miha Naglič z MH o tem in onem, pogovor v Gorenjskem glasu 23. nov. 2012.

Za znamenito marmelado iz sporočila
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004307.html
pa začuda nobenega zanimanja. ;-(

===

Od: vsmole1 <vera.smole na guest.arnes.si>
Datum: 23. november 2012 15:48
Zadeva: Vabilo na dialektološko konferenco

29. in 30. novembra 2012 bo v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v
Ljubljani, v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU in Oddelka za slovenistiko FF UL potekal 2. Slovenski
dialektološki posvet (SDP 2). Posvet je ob pomembnem dogodku letos
spomladi, tj. izidu 1. zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa z
narečno leksiko za pomensko polje »človek – telo, bolezni, družina«
(SLA 1.1 Atlas in SLA 1.2 Komentarji), sovpadel z 10. obletnico smrti
dialektologa akademika prof. dr. Tineta Logarja in 60. obletnico smrti
njegovega predhodnika akademika prof. dr. Frana Ramovša, brez katerih
atlasa ne bi bilo, in prerasel v pravi mali dialektološki simpozij. V
dveh dneh se bo zvrstilo 30 referatov in ena delavnica. Večina
udeležencev je iz Slovenije, sosednjih držav Avstrije in Italije, po
eden pa tudi iz Bolgarije, Češke, Rusije in Amerike. Prispevki bodo
natisnjeni v eni od prihodnjih številk Jezikoslovnih zapiskov, glasila
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, povzetki pa bodo na voljo
na samem posvetu in na svetovnem spletu (http://sdp.zrc-sazu.si).
Vljudno vas vabimo na otvoritev, ki bo v četrtek, 29. novembra 2012,
ob 9. uri v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4, Ljubljana).
Prireditev bo ob kratkem kulturnem programu odprla vodja posveta doc.
dr. Jožica Škofic, znanstvena svetnica.

Med temami posveta so posebej dobrodošli že prvi kritični odzivi na
SLA 1, tako v smislu prikaza vpetosti obravnavanih jezikovnih pojavov
(leksičnih in besedotvornih) v širši (slovanski) jezikovni prostor
(prostorski vidik) kot v čas (zgodovinski vidik) in medzvrstno
razmerje (narečno : knjižno : pogovorno). Nekaj prispevkov se nanaša
na prihodnje zvezke SLA, ki bodo obravnavali besedje, povezano s
slovensko materialno kulturo, in bodo po vsej verjetnosti tudi
tehnična nadgradnja izdaje prvega zvezka. Veliko referatov bo
obravnavalo aktualne dialektološke raziskave na vseh jezikovnih
ravninah; avtorji pa so od akademikov do mladih raziskovalcev, celo
študentov – z njimi bi se radi poklonili spominu dveh velikih
pedagogov in raziskovalcev slovenskega jezika, akademiku Franu
Ramovšu, ki je obenem tudi avtor zasnove Slovenskega lingvističnega
atlasa, in akademiku Tinetu Logarju, ki je sam ali skupaj s svojimi
študenti zanj zbral največ terenskega gradiva. Kakšna je usoda narečne
zvrsti, v zamejstvu pa istočasno lahko tudi usoda slovenščine nasploh,
bo predstavljeno – največkrat kar iz prve roke – v sociolingvističnih
prispevkih. Na koncu prvega dne bo potekala tudi fonetična delavnica,
povezana s problemi tradicije in današnjega fonetično-fonološkega
zapisovanja govorjenega (narečnega) jezika. S spoštovanjem in lepimi
pozdravi.

Vodja konference doc. dr. Jožica Škofic, ISJ FR ZRC SAZU
in prof. dr. Vera Smole, Oddelek za slovenistiko FF UL

	Četrtek, 29. 11. 2012
	8.30–9.00	Sprejem udeležencev
	9.00–9.30	Otvoritev konference s kratkim kulturnim programom (T.
Jakop in I. Avsenik Nabergoj)
doc. dr. Jožica Škofic – vodja zasedanja
akad. prof. dr. Zinka Zorko – predstavnica SAZU
prof. dr. Oto Luthar – direktor ZRC SAZU
prof. dr. Marko Snoj – predstojnik ISJ FR
izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič – predstojnica Oddelka za slovenistiko FF UL

9.30–9.50	        Martina Orožen,  Iz spominov na Tineta Logarja
9.50–10.10	Vera Smole, Frazemi s sestavinama srce in duša
10.10–10.30	Irena Stramljič Breznik, Besedotvorni izzivi
dialektoloških raziskav (SLA 1 in Semantično-derivacioni rečnik 1, 2)
10.30–10.40	Mojca Horvat, Narečne tvorjenke s priponskim morfemom -ica
iz pomenskega polja človek

11.20–11.40	Alenka Šivic-Dular/Tatjana Vendina, (Jezikoslovni podatki
v jezikovnih atlasih)
11.40–12.00	Luchia Antonova-Vasileva, Prinosъt na Slovenskija
lingvističen atlas za proučvaneto na  dialektite na južnite slavjanski
ezici
12.00–12.20	Katarina Prosenc, Vera Smole, BADŽ in njegov 6. zvezek z
naslovom Svinja
12.20–12.40	Jožica Škofic, Kako do interaktivnega jezikovnega atlasa?

15.00–15.20	Alenka Valh Lopert, Zinka Zorko, Skladnja v panonski narečni skupini
15.20–15.40	Danila Zuljan Kumar, Skladenjske strukture v terskem
govoru vasi Subid
15.40–16.00	Herta Maurer Lausegger, Bukovnik Andrej Šuster Drabosnjak
in koroško narečje

16.40–17.00	Marc Greenberg, Zbyněk Holub, Obpanonska vzporednica na
ravni besedne prozodije: paroksitoneza v jugozahodnem češkem narečju
17.00–17.20	Tanja Mirtić, Naglasne značilnosti samostalnikov moške
o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo
17.20–17.40	Matej Šekli, Glasovne značilnosti romanizmov v slovenščini
(po gradivu za SLA)
17.40–18.00	Klara Šumenjak, Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu
18.00–18.20	Tjaša Jakop, Južnonotranjski govor Jelšan
18.40–19.30	Karmen Kenda-Jež idr., Fonetična delavnica

Petek, 30. 11. 2012
9.30–9.50	        Mihaela Koletnik, Besedje iz pomenskega polja
"kmetija – prostori in oprema v hiši, gospodarska poslopja" v
slovenskogoriškem narečju
9.50–10.10	Janoš Ježovnik, Poimenovanja za orodje in hišne pripomočke
v terskem narečju
10.10–10.30	Marija Sivec, Obarvana slovenščina // Izkušnje s SLA
10.30–10.40	Irena Orel, SLA kot vir za diahrono raziskovanje besedja
(na primeru poimenovanj za dele telesa in bolezni iz zdravilskih knjig
19. stoletja)
10.40–11.00	Karin Marc Bratina, Konceptualna metafora v
slovenskoistrski frazeologiji

11.40–12.00	Klemen Klinar, Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen
na Gorenjskem
12.00–12.20	Maruša Brozovič, Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih
in hišnih imen?
12.20–12.40	Martina Piko-Rustia, Slovenska ledinska in hišna imena na
Koroškem: vprašanje ustreznega narečnega zapisa

15.00–15.20	Melita Zemljak Jontes, Oblikoslovna raznolikost v
sevniško-krškem govoru glede na (ne)mestno okolje
15.20–15.40	Peter Weiss, Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline
15.40–16.00	Rok Dovjak, Prsi ali prsa?
16.00–16.20	Vlado Nartnik, K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v SLA

17.00–17.20	Anton Schellander, Ohranjanje in spreminjanje slovenskih
narečnih govorov na avstrijskem Koroškem
17.20–17.40	Viljem Černo, Jezikovna situacija pri Slovencih v Beneški Sloveniji
17.40–18.00	Luigia Negro, (Poimenovanja za jezikovno pripadnost v rezijanščini)
18.20–19.00	Zaključek konference (J. Škofic)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit