[SlovLit] Dialektološki posvet

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jul 13 15:58:03 CEST 2012


From: "Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa" <isj na zrc-sazu.si>
Date: Fri, 13 Jul 2012 14:22:03 +0200
Subject: Slovenski dialektološki posvet

Vabimo vas, da se udeležite Slovenskega dialektološkega posveta 2 (SDP
2), ki bo v četrtek, 29., in petek, 30. novembra 2012, v Prešernovi
dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani (stavba Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša).

Povod za organizacijo drugega posveta sta izid prvega zvezka
Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 1.1 Atlas in SLA 1.2
Komentarji) in 10. obletnica smrti dialektologa Tineta Logarja.

Ob izidu 1. zvezka SLA se kaže potreba po širši strokovni debati o
problematiki, zajeti v tem delu, saj je jezikoslovna analiza in
predstavitev slovenskega narečnega besedja za pomensko polje >>človek -
telo, bolezni, družina<<, ki je tema prvega zvezka SLA, na
leksično-besedotvornih kartah, opremljenih z indeksi in komentarji,
lahko bogata iztočnica za še bolj poglobljeno raziskovanje slovenskih
narečij na glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni, besedni in
skladenjski ravnini ter za etimološke, jezikovnozgodovinske,
slovaropisne, geolingvistične, primerjalne in kontrastivne raziskave
slovanskih jezikov in celotne indoevropske jezikovne skupine.
Prepričani smo, da bodo referenti z obravnavo problematike
diferenciranosti slovenske narečne leksike ter njene pomenske,
morfološke in glasoslovne interpretacije ter z morebitno
reinterpretacijo in primerjavami, ki se odpirajo ob objavljenih
kartah, komentarjih in gradivu, lahko prispevali veliko dragocenih
spoznanj in napotkov za naše nadaljnje delo pri Slovenskem
lingvističnem atlasu.

Rezultati dialektoloških raziskav so zanimivi tudi za druge
jezikoslovne in nejezikoslovne vede (zlasti za etnologijo, zgodovino,
geografijo itd.), ki v atlasu predstavljeno gradivo lahko uporabijo za
nadaljnje ožjestrokovno usmerjene raziskave ali za neposredno/posredno
primerjavo z rezultati svojih raziskav ter za multidisciplinarno
znanstveno obravnavo naravne in kulturne dediščine. Ob tem velja
izpostaviti dejstvo, da se ob delu za SLA raziskujejo tudi krajevni
govori na slovenskem jezikovnem obrobju, posebno v zamejstvu, kjer
slovensko (narečno) govorečih informatorjev, ki bi bili pripravljeni
ali sposobni sodelovati v raziskavi, v nekaterih predvidenih točkah
(skoraj) ni več mogoče najti.

Natančen izpis gradiva v slovenski narečni transkripciji in njegova
opremljenost s slikovnim in zvočnim gradivom v podatkovni zbirki sta
skupaj s strokovno literaturo osnova za glasoslovno, besedoslovno
(sinhrono) in etimološko (diahrono) razčlembo gradiva, na podlagi
katere je zbrano besedje mogoče predstaviti na jezikovnih kartah. Na
sestanku želimo zato pripraviti načrt za poenotenje nacionalne
dialektološke transkripcije - ne le za nove zapise, ampak tudi za
poenotenje starih.

Na posvetu želimo v posebni sekciji predstaviti tudi priprave za SLA
2, ki bo zajemalo besedje iz  pomenskega polja >>kmetija - prostori in
oprema v hiši, gospodarska poslopja<<, in po vzoru prvega posveta
individualno reševati vprašanja s posameznih narečnih področij.

Prosimo, da svojo udeležbo do 10. septembra 2012 potrdite na e-naslov:
guzej na zrc-sazu.si.

Do tega datuma pričakujemo tudi najavo naslovov vaših prispevkov, do
konca oktobra 2012 pa še povzetke, ki jih nameravamo objaviti v
posebni publikaciji.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skupnega dela.

Doc. dr. Jožica Škofic, 						Prof. dr. Marko Snoj,
vodja znanstvenega sestanka					predstojnik ISJFR ZRC SAZU


Dodatne informacije o seznamu SlovLit