[SlovLit] Vabilo na tiskovno -- Nabirka -- Neznano in pozabljeno

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Dec 6 13:27:20 CET 2010


Subject: Fwd: Vabilo na tiskovno -- Nabirka -- Neznano in pozabljeno
Date: Mon, 06 Dec 2010 13:22:54 +0100
From: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>

Date: Mon, 6 Dec 2010 11:38:22 +0100
From: "Marko Juvan" (marko.juvan na guest.arnes.si)

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
in Založba ZRC vas vljudno vabita na predstavitev trinajste
in štirinajste knjige zbirke Studia litteraria, ki pod uredništvom
dr. Darka Dolinarja in dr. Marka Juvana izhaja od leta 2004:

IVAN VERČ, RAZUMEVANJE JEZIKOV KNJIŽEVNOSTI

Knjiga tržaškega rusista Ivana Verča skuša izoblikovati 
teoretični in
etični odgovor na krizo smisla literarne vede v sodobnih univerzah in
umestiti problematiko ruskega realizma v zgodovino jezikovnega 
modeliranja sveta.

LUKA VIDMAR, ZOISOVA LITERARNA REPUBLIKA

Ljubljanski literarni in umetnostni zgodovinar Luka Vidmar v svoji 
knjigi
razišče vlogo pisma kot žanra in medija, prek katerega so vplivni
izobraženci, kakršen je bil Zois, snovali in usmerjali evropske 
narodne
prerode.

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 9. decembra 2010, ob 11. uri v Mali
dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. Z veseljem pričakujemo 
vašo
udeležbo!

===

DATE: Mon, 6 Dec 2010 10:43:03 +0100
FROM: "Boza Krakar " (boza.krakar na guest.arnes.si)

Spoštovani člani in simpatizerji Slavističnega društva! Zdaj je
verjetno čas, da vas spomnim na možnost, da prosti del dohodnine 
namenite
finančno podhranjenemu društvu. Malo birokratskih sitnosti boste s 
tem
sicer imeli, a res malo v primerjavi z našo veliko hvaležnostjo. 
Potem
bomo bolj svobodno načrtovali dejavnosti za naslednje leto, npr. v 
aprilu
posvet o Cankarjevem priznanju, v septembra kongres, potnine za seje 
upravnega
odbora in še kaj. Kakšen je zadevni postopek, prilepljam tu spodaj 
po
navodilih M. Hladnika. Hkrati naj vas spomnim še na morebitno 
neplačano
članarino ali naročnino ene od revij. Kmalu se spet kaj oglasim. LP 
Boža
Krakar Vogel

Na seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine
(http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-062-03506-OB~P001-0000.PDF)
je SdS z davčno št. 81642946.

Na
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=579&sid=1367
ljuba država uči, kako nameniti del dohodnine, ki gre sicer v skupno 
vrečo,
Slavističnemu društvu:

1. preko portala http://edavki.durs.si

2. pisno ali ustno na zapisnik pri svojem davčnem organu.

Na http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 je link
za elektronsko oddajo vloge (če imate digitalno potrdilo ac-nlb ali
sigen-ca itd.)

in je link na pdf- ali doc-obrazec, ki ga iztisnete, izpolnite in 
zanesete
na svoj davčni urad. Namenite lahko največ 0,5 % dohodnine.

===

Zadeva:	Vabilo na simpozij o 18. stoletju
Pošiljatelj: Majda Merše mmerse na zrc-sazu.si
Datum: 	Danes 10:21

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja in Zgodovinski
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU prijazno vabita na interdisciplinarni
simpozij NEZNANO IN POZABLJENO IZ 18. STOLETJA NA SLOVENSKEM, ki
bo potekal 9. in 10. decembra na ZRC SAZU (Prešernova dvorana, Novi
trg 4, Ljubljana) po naslednjem programu:

ČETRTEK,  9. 12.
9.00   ODPRTJE SIMPOZIJA
9.20–9.50 UVODNI REFERAT
Harald Heppner, Die Außenwelt als Unbekannte. Die slowenischen 
Länder im 18.Jahrhundert

9.50 – 11.35 KULTURNA  ZGODOVINA
Metoda Kokole, Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. 
stoletje: Trio sonate op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703)
Matija Ogrin, Slovenska frančiškanska pridiga baročne dobe. Poskus 
orisa
Marijan Smolik, Knjižnica Karla Peera v ljubljanski Semeniški 
knjižnici
Tanja Žigon, Umeščenost Kleinmayrjevega časnika Laibacher Zeitung 
in njegovih konkurenčnih izdaj v 18. stoletju v evropski kontekst
Saša Babič, Folklorni obrazci v spisih 18. stoletja

11.50 – 13.30 CERKVENA, PRAVNA IN UPRAVNA ZGODOVINA
Werner Drobesch, Die Jesuiten als Kultur- und Wissenschaftsträger im 
innerösterreichischen Raum im 18. Jahrhundert
Vincenc Rajšp, Jožefinizem in jožefinske reforme na Slovenskem
Markus Steppan, Agrarrecht als soziales, wirtschaftliches und 
rechtliches Steuerungsinstrument
Jože Žontar, Poseganje države v notranji ustroj in poslovanje 
kranjskih mest v 2. polovici 18. stoletja

15.00–17.10 VZHODNOSLOVENSKI PROSTOR S SOSEŠČINO
Klaudija Sedar, Cehovska tradicija v Prekmurju
Andrej Hozjan, Prekmursko slovensko besedilo iz leta 1722
Boris Golec, Hrvaški etnonim in lingvonim na Slovenskem v 17. in 18. 
stoletju. Nedokončana  »kroatizacija« Bele krajine, Prekmurja in 
Prlekije
Vlasta Zajec, Stucco lustro oltari na području sjeverne Hrvatske
Dubravka Botica, „Dugo 18. stoljeće“ u sakralnoj arhitekturi – 
tipologija sakralne arhitekture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i 
Štajerskoj u drugoj polovici 18. stoljeća i na početku 19. stoljeća

PETEK, 10. 12.
9–11.10 JEZIKOSLOVJE IN LITERARNA ZGODOVINA
Martina Orožen, Marko Pohlin – oblikovalec oznanjevalne jezikovne 
zvrsti v nabožnem slovstvu
Irena Orel, Od znanega k manj znanemu v 18. stoletju:  od 
Škofjeloškega do Osapskega pasijona, od Stržinarjeve do Kadunčeve 
pesmarice, od pridig Janeza Svetokriškega  do rokopisnih pridig s 
Koroškega …
Andreja Legan Ravnikar, Oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja in 
Valentin Vodnik
Majda Merše, Glagoli v slovarjih 18. stoletja in protestantska 
tradicija
Denis Poniž, Katja Mihurko-Poniž, Ivo Svetina, Nekaj ugotovitev o 
drugem znanem izvodu viharniške tragedije A. T. Linharta Miss Jenny 
Love

11.30–12.45
ZAHODNOSLOVENSKI  PROSTOR S SOSEŠČINO
Vesna Kamin-Kajfež, Piranske bratovščine v 18. stoletju in njihova 
umetnostna naročila
Damir Tulić, Procesijski znakovi bratovština i „lanterne“ 
između Venecije, Slovenskog primorja i Istre
Nina Kudiš Burić, U osvit 18. stoljeća: nasljeđe Seicenta i nova 
stilska strujanja u slikarstvu na Slovenskom primorju, 
goričko-kranjskom području i Hrvatskom primorju

14.15–16.00 UMETNOST IN OBRT
Metoda Kemperl, Dokumenti bankalnega urada za Kranjsko kot 
umetnostnozgodovinski vir
Maja Lozar Štamcar, Pisalno pohištvo v 18. stoletju na Slovenskem
Ines Unetič, Oblikovane zelene površine v mestih in njihovi 
neposredni okolici na območju Kranjske v 18. stoletju
Tanja Martelanc, Ikonografija kapucinskega reda v 18. stoletju na 
Slovenskem
Mateja Kos, Vpisna knjiga celovškega steklarskega ceha iz 18. 
stoletja

16.20–17.30 SOCIALNA ZGODOVINA
Igor Weigl, Sic transit gloria mundi. Vzpon in padec grofov Sauerjev
Marko Štuhec, La mort prematurée de ma très chère et très aimable 
Epouse etoit le coup le plus fatal, que je pouvois survivre.  O bolezni 
in smrti baronice Marije Ane Raigersfeld in žalosti njenega soproga
Irena Žmuc, Marija Eleonora »gréde v klošter, čast ljubljanskih 
nun postane«?Dodatne informacije o seznamu SlovLit