[SlovLit] Bolonjski programi na ljubljanski slovenistiki

miran.hladnik na guest.arnes.si miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 20 10:10:22 CET 2009


Date: Tue, 20 Jan 2009 10:01:14 +0100
From: "Drobne, Damjana" <Damjana.Drobne na bf.uni-lj.si>
Subject: RE: [SlovLit] Bolonjski programi na ljubljanski slovenistiki 

ZADEVA: Bolonjska prenova in odgovor 

1. Dejstvo je, da se bolonji ni mogo�e izogniti, zato je potrebo
najprej razumeti na�ela te prenove, nove stopnje in seveda kje ti�i
njeno bistvo. Najpogosteje sli�ana pripomba za najrazli�nej�e
prenovljene �tudijske programe je ta, da je obseg dolo�enih vsebin
premajhen. Na drugi strani pa je pogosta pripomba tudi ta, da
nekaterih sodobnih in modernih vsebin ni. Vsi, ki smo bili vklju�eni v
prenove, smo ure in ure in tedne in mesece iskali kompromise. Toda,
bistvo bolonje ni v  tem, kako si porazdelimo ure, bistvo je drugje.
Zato nehajmo z delitvami ur in vsebin! 

2. Zelo me motijo povprek pripombe o padanju kvalitete. Kvalitete
"�tudentov", ali nas, "u�iteljev" ali morda programov? Izhajajo iz
tega, da je populacija mladih ljudi enako zmo�na kot je bila pred
desetletji. Morda je le njihova razporeditev med �tudiji druga�na kot
pred desetletji. Kar se pa nas u�iteljev ti�e, pa tudi dvomim o
padanju kvalitete. �e pa mi kdo to doka�e, me bo brez te�av prepri�al.
Bomo pa delali na kvaliteti u�iteljev in ne kritizirali bolonjo. Kaj
pa je kvaliteten program. Prosim, naj ga definira tisti, ki kritizira
bolonjo!!

3. Vrnimo se k bistvu bolonje. Bistvena novost je v tem, da �tudenta
usposobi za nekatere naloge: poglobljen �tudij in iskanje ustrezna
literature, izvedbe poskusov, terenskega dela idr. Temu prvi bolonja
"competence based learning" in ne le, da �tudente po�ljemo skozi
predavalnice z razli�nimi vsebinami, ki jih predpi�emo u�itelji. 

ZAKLJU�EK: Bolonja je popolnoma nov princip visokega �olstva. 
Vsakega, ki ga namerava kar povprek kritizirati prosim, da naj najprej
natan�no pregleda bistvo reforme in njenih principov, potem pa naj
konkretizira pripombe. �e enim vsebinam dodamo, moramo drugim odvzeti.
To najbr� ni prava smer. Bistvo bolonje je tudi to, da vgradimo
mehanizme, ki nam bodo omogo�ali uvajati spremembe, ki se nam
(kdorkoli �e to smo) zdijo smiselne. Zato pa so vse kritike, ki niso
kar tako v en dan, pa� pa na ne�em slonijo, ve� kot za�elene in nujne
za njeno uveljavitev.

Ves �as pa se moramo zavedati, da univerzitetno izobra�evanje ni
trening za to�no dolo�en poklic v slu�bi kapitala, pa� pa trening
intelekta in duha skladno s poslanstvom evropskih univerz. Bistvo je v
socialni komponenti visokega izobra�evanja. Univerza ni le za
izbrance...  

Damjana Drobne   Dodatne informacije o seznamu SlovLit