[SlovLit] Zagovor doktorske disertacije

Peter Jurgec peter.jurgec na hum.uit.no
Čet Jul 10 09:00:26 CEST 2008


Vabim vas na zagovor svoje doktorske disertacije "Novejše besedje s 
stališča fonologije: Primer slovenščine" (mentorica prof. dr. Ada 
Vidovič Muha, somentorica prof. dr. Vesna Mildner). Zagovor bo v 
ponedeljek, 14. julija 2008, ob 12.00 v modri sobi v 5. nadstropju 
filozofske fakultete v Ljubljani. Prilagam krajši povzetek.

Peter Jurgec


Novejše besedje s stališča fonologije: Primer slovenščine 
(Povzetek)

Fonološki neologizmi so dveh vrst: nov(ejš)e prevzete besede in nove 
tvorjenke. V literaturi pogosto najdemo tezo, da so nove besede 
fonološko izjemne. Večina raziskav fonologije prevzetih besed išče 
razlago za izjemno vedenje prevzetih besed v interakciji izvornega in 
ciljnega jezika, neprevzeti fonologiji ciljnega jezika ali v 
univerzalnih težnjah. Različne skupine prevzetih besed naj bi bile v 
hierarhičnem odnosu, neprevzeta fonologija pa naj bi imela samo 
podmnožico struktur, ki jih dovoljuje fonologija prevzetih besed. 
Gradivo iz slovenščine potrjuje, da podmnožični odnos ni edini 
možni. Jeziki imajo torej lahko tudi disjunktivne odnose: različne 
skupine besedja (glede na prevzetost ali sicer) so med seboj 
neodvisne. Prevzete besede v standardni slovenščini, kakor se govori 
v Ljubljani (dalje: slovenščina), primerjam z neprevzetimi. 
Pozornost namenjam tudi fonologiji neprevzetega besedja, ki do sedaj 
ni bila dovolj podrobno opisana (npr. distribucija polglasnika, ton, 
součinkovanje tona in samoglasniške kvalitete, oblika morfemov, 
palatalizacija in jotacija). Nekatere premene v prevzetih besedah -- 
npr. težnja po ohranjanju prozodične prominence (tona) na račun 
samoglasniške kvalitete (ATR) -- kažejo, da so disjunktivni odnosi 
samo površinske posplošitve. Drugih premen -- npr. r-jevska 
nenapetost -- pa ni mogoče pojasniti na tak način. Ti vzorci 
kažejo, da različne skupine prevzetega besedja niso pogojene samo z 
neprevzeto fonologijo ali njeno interakcijo z izvornim jezikom.

Empirične in teoretične ugotovitve dodatno podpira eksperimentalni 
del raziskave. Štirje eksperimenti dopolnjujejo dosedanje ugotovitve 
v zvezi s percepcijo prevzetih besed (v japonščini, angleščini in 
latvijščini). Nekaj najpomembnejših; fonološke strukture se 
razlikujejo glede na težo, ki jo imajo v percepciji. Govorci 
(slovenščine) uporabljajo fonološko znanje za ugotavljanje 
prevzetosti besed. Del besed pa tako ne more biti pojasnjen, kar 
kaže, da govorci sklepajo o prevzetosti besed tudi deloma neodvisno 
od fonološke podobe besed. Starejša, ko je beseda, bolj verjetno je, 
da jo imajo govorci za neprevzeto. Fonološko znanje o skupinah 
besedja govorci produktivno uporabljajo v morfoloških procesih.

Analiza je v okviru optimalnostne teorije. Teoretično dokažem, da 
izjemnost v slovenskih prevzetih besedah znotraj teorije indeksiranih 
omejitev zahteva tako indeksirane zvestobnostne kot zaznamovanostne 
omejitve, kar nasprotuje dosedanjim ugotovitvam v zvezi s skupinami 
besedja v jezikih sveta. To ima daljnosežne posledice: disjunktivni 
odnosi kažejo, da so prevzete besede vsaj deloma popolnoma samostojne 
od neprevzetih besed. Posplošitev za eno skupino besedja ni mogoče 
prenesti na drugo.

Ugotovitve za prevzete besede so prenešene na vse tvorjenke. 
Pregibanje in tvorjenje vpliva na asimilacijo prevzetih besed. 
Neasimilirane prevzete besede so samo goli morfemi. V končnem 
poglavju utemeljujem prozodično hierarhijo v slovenščini. Prevzete 
besede dopolnjujejo gradivo za različne ravni -- stopice, 
prozodične besede in fonološke fraze -- kar interpretiram kot vznik 
nezaznamovanega (The Emergence of the Unmarked). Stopica v 
slovenščini je zlogovni trohej, prozodične besede definira 
leksikalni ton in končna nezvenečnost, fonološke fraze pa mejni ton.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit